Category Archives: Obce

Kirť

Čeláre-Kirť

Názov jedného zo štyroch najstarších listinne doložených sídiel v rámci okresu VK pochádza z mena jedného zo ôsmych staromaďarských kmeňov, ktoré započali obsadzovanie podunajského priestoru od 9. storočia. Sídla, ktoré vytvorili na obsadených strategických miestach, niesli ich mená, čo je síce nepriamym dôkazom o starobylosti týchto sídiel, ale na druhej strane to sťažuje ich identifikáciu, keďže tak vzniklo množstvo rovnomenných osád na pomerne malom území dnešného južného Slovenska a severného Maďarska. Krajčovič1 udáva 5 sídiel na území južného Slovenska s variantami názvu Kurt, G. Nagy2 uvádza zhruba 20 sídiel v deviatich bývalých stoliciach. A aj keď sa v listinách sídla často uvádzajú v kombinácii s informáciou o príslušnej stolici, v našom prípade to nestačí, pretože v Novohrade boli takéto sídla dve – okrem Kirti pri Čelároch je tu aj dnešná obec Erdőkürt južne od mesta Szirák. Pre správnu lokalizáciu je preto potrebné sledovať aj ďalšie údaje, ako je kontinuita vlastníctva či popis chotárnych hraníc.

Za prvú písomnú zmienku sa pokladá zápis v zakladacej listine opátstva v Bzovíku z r. 11353, kde komes Lampert kláštoru daroval 7 popluží pôdy, lúky a les na oboch stranách Ipľa, ktoré patrili k prédiu Kurt. Ďalší záznam máme až z r. 12744, kde sa pri metácii Piešťan (Pösténypuszta) ako majiteľ jedného zo susediacich majetkov šľachtic Zatha de Curth. Bližšie nedatovaný záznam z konca 13. storočia5 zmieňuje vyriešenie sporu o terra Kyrt medzi zemanmi z Čelár a Varšan (Varsány) finančnou kompenzáciou desiatich mariek. V listine z júna r. 13276 sa Kyworth či Kyrth uvádza pri metácii hraníc Kováčoviec, v októbri toho istého roku7 sa spomína Botho de Kyrth, ktorého spor so synmi Koplona z Čelár bol presunutý na iný termín. V r. 13298 si tunajšie susedné majetky rozdelili bratia Petheu a David de Gyrip, pričom Petheu dostal Kirť, David dostal Piešťany, a mlyn na Ipli mal byť po oprave využívaný spoločne.

Kirť na mape 1. VM

V ďalších desaťročiach tvorila Kirť spoločný majetok so susedným Zomborom, čo samozrejme uľahčuje aj identifikáciu v listinách. V r. 13529 patrili zemanovi z Varšan, pričom sa uvádza, že pôvodne patrili jeho matke, ktorá ich dostala ako veno. V r. 141310 sa riešil spor okolo novopostaveného mlyna v Kirti (Kywrth), ktorý patril rodu de Serke (zo Širkoviec, okr. RS). Tento rod sa o pár rokov neskôr pričinil o dlhodobejší súzvuk medzi históriou Gemera a Novohradu – už s prídomkom de Kapla (či Capolla, podľa hradu nad Širkovcami) získal v r. 142011 od slavónskeho bána do zálohového vlastníctva množstvo majetkov v rôznych stoliciach po celom Uhorsku, vrátane Kirte a Zombora v stolici Novohradskej. V tejto súvislosti vydal bán o dva dni neskôr12 nariadenie, aby jeho poddaní poslúchali nového pána, a v nasledujúcom roku13 si dvaja členovia rodu de Kapla medzi sebou vymenili zálohový majetok za hotovosť.

Veľký spor o majetky medzi príslušníkmi rodov (vetiev?) de Serke a de Kapla začal v r. 144714, podľa listiny r. 144915 pripadli Kirť a Zobor Ladislauovi de Serke, v r. 145316 ich ale kráľ daroval Georgiovi de Serke. V ďalších rokoch sa majitelia rýchlo striedali – r. 146117 patrili manželke Johannesa de Lossoncz (Lučenský), ktoré získala ako veno. V r. 146718 kráľ odobral majetky lúpežnému zemanovi z Drienčan (okr. RS), a daroval ich iným šľachticom, medzi ktorými bol napr. aj Blasius de Palotha (Plachtinský). Za zradu boli v r. 147319 zhabané aj majetky Michaela de Lossoncz, syna horeuvedeného Johannesa, ktoré kráľ daroval Johannesovi Hungorovi.

Kirť na mape 2. VM

V listinách z r. 148120, 148621 a 148922 sa riešil spor medzi zemanmi z usadlostí Wyslas a Azywpathak (obe v maď. časti Novohradu, druhá zaniknutá), týkajúci sa zálohového vlastníctva a neoprávneného zaberania majetkov Kywrth a Zobor. V r. 149523 sa tieto majetky od Katheriny, vdovy po zemanovi de Azywpathak, pokúsil právnou cestou opäť získať zástupca rodu de Serke, Tobias, ale neuspel. Ďalší spor s Katherinou o tunajšie majetky iniciovali v r. 149824 zemania z Drienčan, ktorí tu asi tiež mali majetkové zastúpenie, keďže v nasledovnom roku25 sa sporili o tunajšie lesy so zemanom z Cerova (de Chery). Posledný známy záznam je z r. 152526, kedy traja zemania z troch rôznych stolíc boli predvolaní k súdu za týranie poddaných v rôznych obciach vrátane Kirte a Zobora. Jednou z nich bola aj vdova po zemanovi de Zeech (asi Rimavská Seč, okr. RS) menom Katherina, čo by v prípade, že ide o rovnakú osobu ako uvádzame vyššie, poukazovalo na dlhodobejšiu kontinuitu vlastníctva.

Kirť na mape 3. VM

V pomoháčskom období sa Kywrth objavuje v súpise novohradskej stolice z r. 154227 ako vlastníctvo Sigismunda Balassu. Od r. 155328 patrila do sečianskeho sandžaku. V r. 160129 sa aj s mlynom spomína medzi majetkami, ktoré odkázala šľachtičná Anna Cherepy svojmu manželovi Bálintovi Vamosymu. V r. 165830 sa Istvan Vamosy z Kirte spomína ako jeden zo zemanov poverených správou majetku šľachtičnej Anny Rötthy, ale už v r. 166131 sa spomína ako zosnulý, a jeho majetok vrátane tunajšej kúrie a priľahlej pustatiny Zombor v záveti odkázal Ferenc Hanvay svojej manželke Judith Mocsáry. V 18. st. patrila usadlosť zemepánskemu rodu Hellenbach, Vályi spomína vlastníctvo Prónayovcov.

Kaplnka v Kirti

V časti Kirť je najvýraznejšou stavbou klasicistický kaštieľ, od r. 1954 sídlo Domova sociálnych služieb. V auguste 2002 bola v Kirti vysvätená a odovzdaná do užívania kaplnka zasvätená Kristovi Kráľovi, v interéri ktorej je modernou mramorovou technikou namaľovaný obraz Krista Kráľa.


1. [KRAJČOVIČ, Rudolf. Poveľkomoravská christianizácia vo svetle starej toponymie Slovenska. In: Slovenská reč 58, 1993, str. 194-200 (PDF)]
2. [NAGY Géza. Magyar nemzetségek. 1974. Buenos Aires. (PDF)]
3. [MOL DL 5775]
4. [MOL DL 65711]
5. [MOL DL 60128]
6. [MOL DL 2423]
7. [MOL DL 58458]
8. [MOL DF 243731, kópia DL 105194]
9. [MOL DL 41184]
10. [MOL DL 10127]
11. [MOL DL 10950, kópia 11010]
12. [MOL DL 89810]
13. [MOL DL 11058]
14. [MOL DL 14047]
15. [MOL DL 71979]
16. [MOL DL 14667]
17. [MOL DL 36392]
18. [MOL DL 72013, kópia 72014]
19. [MOL DL 36393]
20. [MOL DL 72041]
21. [MOL DL 72046]
22. [MOL DL 72051]
23. [MOL DL 65982]
24. [MOL DL 72075]
25. [MOL DL 72083]
26. [MOL DL 25019]
27. [Maksay, str. 509]
28. [http://www.celare.ocu.sk/sk/index.php?ids=4]
29. [Sugár 28, str. 23]
30. [Sugár 135, str. 75]
31. [Sugár 141, str. 79]

Lewasteluk

V listine z r. 12711, týkajúcej sa predaja majetku Keer (Kiarov), patriaceho ostrihomskému arcibiskupstvu, vystupuje ako poverenec arcibiskupa zeman menom Levas de Sarov (asi Šarovce, okr. Levice). Je tak pravdepodobné, že práve on bol iniciátorom založenia sídla, ktoré sa pod názvom Lewasteluk objavuje v listine z r. 13272 pri metácii chotára Kováčoviec. Podobne sa tu uvádza aj vodný tok Lewaspatak, možno totožný s dnešným Kostolnianskym potokom. Poloha usadlosti je v metácii daná hranicou chotárov Zobora, Kirti a Kováčoviec, takže sa dá predpokladať, že sa mohla nachádzať na mieste dnešnej Kostolnej pustatiny, alebo o niečo bližšie ku kopcu Hradište nad Kováčovcami.


1. [MOL DL 769]
2. [MOL DL 2423]

Rusdenteluk

Prvá zmienka pochádza z listiny z r. 13271, ktorou kráľ za zradu odobral majetky Vrbou (Vrbovka) a Ztraas (Őrhalom) Michaelovi de Varbo (Vrbovský) a pridelil ich pánom zo Sečian. Terra Rusdenteluk (prípadne Rosdenteluk či Rosdonteluk) sa uvádza pri metácii týchto majetkov zhruba na severozápad (podľa Gyorffyho na juhozápad) od dnešnej Vrbovky, blízko hraníc s chotármi Želoviec a Kiarova. Ako vodítko k polohe môže slúžiť dodnes zachované toponymum Tri chotáre.

Ešte jedna zmienka sa nachádza v listine z r. 14652, ktorou kráľ Matej za verné služby daroval prédiá (pustatiny) Zelche, Kysolwar a Rwsdyn v novohradskej stolici Ladislauovi z rodu ďarmotských Balassovcov. Listina žiadne podrobnosti ohľadom lokality či hraníc týchto majetkov neposkytuje. Názov podľa všetkého len malého a krátko trvajúceho sídla sa dodnes nezachoval.


1. [MOL DL 2421]
2. [MOL DL 65930]

Spanfelde

V listine z r. 13301 sa terra Spanfelde spomína ako majetok, ktorý zemania z jedného Kiarova postúpili zemanom z druhého Kiarova, pričom konvent v Šahách v rámci tejto transakcie nariadil metáciu hraníc majetku. Ešte jednu zmienku o usadlosti máme z r. 13832, kedy šahanský konvent nariadil reštitúciu tohoto majetku v rámci dlhodobého sporu medzi zemanmi z Malého a Veľkého Kiarova.

Čo sa týka jej polohy, uvádzaná metácia nie je príliš užitočná, pretože väčšina spomínaných hraničných bodov sa dnes už v teréne nájsť nedá (staré cesty, solitérne stromy). Odhadom je to zhruba na západ od (Veľkého) Kiarova, čo ale postačuje, pretože v tejto oblasti severozápadne od obce Kiarov nachádzame toponymum Špania dolina, s ktorým by sme túto usadlosť mohli stotožniť. Názov pravdepodobne pochádza z maďarského ispán földe, čiže “pánska zem”, ku ktorému pánovi sa však vzťahoval sa už asi nedozvieme.


1. [MOL DL 69208]
2. [MOL DL 69360]

Cucera

Jediná písomná zmienka pochádza z listiny z r. 12511, ktorou sa potvrdzuje predaj majetku terra Cucera (či Cutera), vo vlastníctve synov Raduna a Naraduna z Krtíša, Iwancovi zvanému “Lysý”. Gyorffy tento majetok situuje tiež ku Krtíšu, ale je otázne, podľa čoho tak činí, keďže v listine žiadne ďalšie údaje o polohe nie sú uvedené.

Taktiež je otázne, či vôbec ide o územie v Novohradskom komitáte – tento Iwanca je v neskorších prameňoch uvádzaný ako vlastník majetkov v Turčianskej stolici (rod Ivánka)2, kde mali určité majetky aj Radunovi synovia3. Je tak celkom pravdepodobné, že táto lokalita sa nášho územia vôbec netýka, ale keďže Gyorffyho názor nie je možné jednoznačne vyvrátiť, uvádzame ju tu pre úplnosť.


1. [MOL DL 65658]
2. [MOL DL 65659]
3. [ĎURKOVÁ, Mária. Vznik a vývoj najstaršej zvolenskej šľachty. In: Historický časopis, 2008, 56, 1, str. 6, Bratislava.]