Tag Archives: Vinica

Budislav

Jediná zmienka je v listine z r. 12771 vo forme terra Bugyslai. Jazykovedec J. Stanislav2 uvádza len stručný dôkaz toho, že šlo o pôvodne slovanský názov. Zaujímavú teóriu o pôvode názvu ponúka P. Michal3, podľa ktorého šlo v prípade tejto zaniknutej osady o slovanský veľmožský dvorec, z čoho vyvodzuje možnosť existencie tejto usadlosti už v 9. storočí. Podľa Horňanského4 analýzy by mohla skutočná lokalita byť totožná s poľom Budeň na strmých svahoch Krupinskej planiny v katastri obce Vinica, presnejšie nad ďalšou zaniknutou obcou Leklinec.

Pravdou je však, že toto “sídlo” je len mýtom. Ide totiž o osobné meno, a nie geografický názov – terra Bugyslai sa má prekladať ako “zem (komesa) Budislava”, a nie “zem (menom) Budislav”. S menom komesa Budislava sa stretávame neskôr v listine z r. 12955, podľa ktorej šlo o šľachtica z Kamenných Kosíh, a tak terra Bugyslai označuje práve toto sídlo. Ide o zaujímavý omyl jazykovedcov, ktorý bol od Šmilauera postupne preberaný Stanislavom, Krajčovičom6, a aj vyššie spomenutými Michalom a Horňanským, pričom ani jeden z nich si u historikov neoveril pôvodný zdroj, a doslovne tak “vytvorili” históriu sídla, ktoré v skutočnosti nikdy neexistovalo.


1. [MOL DF 205821]
2. [STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku. Bratislava. 2004.]
3. [MICHAL, Pavel. Etymológia geografických názvov v Ipeľskej kotline. In: Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu Východný Hont. Banská Bystrica. 2010. s.15 PDF]
4. [HORŇANSKÝ, Imrich. O jednej funkcii geografických názvov – lokalizácia objektov s nezreteľným určením. In: Kultúra Slova 44/2010. Bratislava. s.18 PDF]
5. [MOL DF 281801]
6. KRAJČOVIČ, Rudolf. Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Bratislava, 2005. s. 103

Vinica

 Geografia
Vinica
Obec leží v Ipeľskej kotline v plytkej doline Veľkého potoka. Južná časť chotára je pahorkatina s plochými rozčlenenými chrbtami z mladotreťohorných uloženín, severná je vrchovina na okrajových chrbtoch Krupinskej planiny, strmo spadajúcich do Ipeľskej kotliny. Väčšinou je pokrytý dubovými a bukovými lesmi. Má hnedozemné a hnedé pôdy.

 História 

Dolné Nekyje: 1135, 1156 Nek, 1351 Nyek a. n. Korlathfölde, Also Nyek, 1773 Alsó-Nyék, Unter-Ninik, Dolne Niekie, 1786 Alschó-Nyék, Dolné Nyekie, 1808 Alsó-Nyék, 1863–1882 Alsónyék, 1888–1902 Alsóipolynyék
Horné Nekyje: 1351 Felseö Nyek, 1773 Felső-Nyék, Ober-Ninik, Horne Niekie, 1786 Felschő-Nyék, Horné Nyekie, 1808 Felső-Nyék, 1863–1882 Felsőnyék, 1888–1902 Felsőipolynyék
Vinica: 1907–1913, 1938–1945 Ipolynyék, 1920 Nekyje, Nekynce, 1927–1938, 1945–1948 Nekyje, Nyék, 1948– Vinica

Prvá zmienka sa nachádza v zakladacej listine bzovíckeho opátstva z r. 11351, v ktorej komes Lampert daroval tomuto opátstvu jedno poplužie pôdy a dve poddanské usadlosti v dedine Nek. Tá sa v r. 11562 uvádza medzi hontianskymi dedinami, ktoré odvádzali cirkevný deviatok ostrihomskému arcibiskupstvu. V r. 12323 zaradil kráľ Ondrej II. ďalšiu časť Vinice do zvolenského panstva s tým, že desiatky naďalej patrili arcibiskupstvu. Sporná je listina z r. 12454, ktorú uvádza Gyorffy, a podľa ktorej vzhľadom k tomu, že nemal dediča, daroval istý bán Martinus ešte pred tatárskym vpádom svoje tunajšie majetky šahanskému kláštoru. Majetok tohto kláštora sa však v súvislosti s Vinicou už neskôr nespomína. V r. 12965 sa uvádzajú mená Michaela a Martina, synov istého Martina, s prídomkom de Neek, ktorí sa dohodli na hraniciach chotárov Viníc a Čeloviec so šľachticom z Leseníc. Samozrejme, nemohlo ísť o synov vyššie spomenutého bána Martina (čo asi predpokladal Gyorffy), keďže ten zomrel bezdetný. Metácia uvedená v tejto listine dosvedčuje, že už v tejto dobe existovali dva rovnomenné majetky Neek, ktoré sa neskôr vyvinuli v dve samostatné dediny – Hornú a Dolnú Vinicu.

Vinica na mape 1. VM

Šľachta z Leseníc aj Vinice pochádzala zo starého rodu Hont-Poznan, ktorého potomkovia si pravdepodobne celý chotár oboch obcí rozdelili už v dávnejších časoch. V r. 12996 dali synovia Nicolaa z Kolár z tohože rodu pätinu Vinice svojmu švagrovi Nicolaovi. Ďalšie dve vetvy Hont-Poznanovcov, šľachtici zo Sudíc (Szügy) a Túroviec (okr. LV), si pred a v r. 13027 medzi sebou dvakrát vymenili niekoľko majetkov, vrátane Vinice. V r. 13128 predal Nicolaus z Túroviec svoje majetky Vinica a Hrušov synom Harabora z rodu komesa Dubaka. V r. 1329-13329 sa spomínajú mená šľachticov Sebastiana a Dionysia de Neek vo funkcií kráľovských poverencov. Existenciu kostola dokladá súpis pápežských desiatkov z r. 1332-3710. Oficiálne delenie na dve obce sa spomína už v r. 135111, pričom ich názvy v listine boli Felseo Nyek a Nyek alias Korlatthfewlde.

V ďalších desaťročiach sa stretávame predovšetkým s menami miestnych zemanov. Je zrejmé, že tu existovalo niekoľko rôznych rodov alebo rodových vetiev, ktoré používali prídomok de Nyek, čo komplikuje sledovanie kontinuity vlastníckych vzťahov. V r. 140612 sa ako svedok iného sporu spomína miestny kňaz Johannes. V r. 142113 sa listiny zmieňujú o predaji polovice jednokolesového mlyna v Hornej Vinici. V r. 143614 dal jeden z miestnych zemanov výmenou za koňa do zálohy dve poddanské usadlosti zemanovi z Marczalu. V r. 143915 tu od rodiny levických Čechovcov získal majetky levický hradný kapitán Georg Floyth, ktorý v nasledujúcom roku16 používal prídomok de Neek. V r. 144717 tu získali majetky až tri nové rody – de Zob, de Bakonok a de Rede. V r. 1464-6718 mali vinickí zemania nakrátko v držbe majetky v Dolných Žemberovciach (okr. LV).

Vinica na mape 2. VM

Najvýznamnejším z vinických zemanov bol Emericus, ktorý sa v r. 1472-7519 spomína ako hontiansky vicekomes (vicišpán). Ďalšie tri rody – de Petnehaza, de Iklad a de Lossoncz – sa uvádzajú v r. 148420. Niekedy v tejto dobe sa ako samostatná obec vyčlenila Kostolnica, s prvou zmienkou z r. 1493. Azda aj vďaka vysokej koncentrácii hontianskych zemianskych rodov sa význam obce postupne zvyšuje, a od augusta 149321 sa stáva jedným z pravidelných zasadacích miest hontianskej stoličnej kongregácie. Emericov syn Johannes vstúpil do kňazského stavu, a svoj majetok a kúriu daroval v r. 149422 ostrihomskej kapitule. Pri delení Kostolnice v r. 149623 sa okrem susedných zemepánov spomínajú aj richtári oboch obcí – Johannis Fekete z D. Vinice, a Antonius Cherwenak z H. Vinice. V r. 150824 dal Michael de Zob D. Vinicu do zálohy zemanom z Hont. Moraviec. V r. 151825 tu od rodu de Zob získal majetky známy právnik a neskorší palatín Stephanus de Werbewcz, a postupným rozširovaním do r. 1525 vlastnil viac ako 40 poddanských usadlostí v oboch Viniciach a Kostolnici.
Vinica na mape 3. VM

Bakács uvádza, že v zázname z r. 152326 sa Nyek spomína ako oppidum, čiže mestečko. V prípade, že by šlo o správny údaj, bola by Vinica jedným z dvoch stredovekých mestečiek na území dnešného okresu VK, avšak nie je to tak – listina, ktorú spomína Bakács, má slovo oppidum preškrtnuté a nahradené slovom possessio (majetok); v následnom novšom odpise sa už uvádza len termín possessio. Napriek tomu možno konštatovať, že Dolná Vinica patrila v predmoháčskom období k najvýznamnejším sídlam v regióne, a k hospodársko-politickým centrám hontianskeho Poiplia.

Dostatok údajov máme aj z doby tureckej okupácie. V portálnom súpise z r. 154927 sa uvádzajú obe obce, s tým že D. Vinica bola rozdelená medzi ostrihomskú kapitulu a rôznych zemanov, a H. Vinica patrila výhradne kapitule. Z tohože roku28 máme aj urbár s menami obyvateľov – Gere, Zabo, Nag, Thoth, Zecheny, Chemo a Chernos; spomína sa tu aj mlyn. V r. 155029 získal majetky Stephana de Werbowcz Johannes Balassa, čím sa do histórie obce dostáva ďalší významný rod. Majetky kapituly zasa prešli do rúk rodu Pálffy, ktorý bol majiteľom hradu Čabraď, a tak aj časť Vinice patrila do tohto hradného panstva a objavuje sa v jeho súpisoch a urbároch. Niekoľko ďalších mien obsahuje aj súpis z r. 1602 – richtárom bol Iohannis Boldisar, poddanými Swth, Zarka, Lestar, Tooth, Petreösel, Nieky a Zecheny, pričom dve z týchto mien sa uvádzajú ako mlynári.

Pohľadnica zo začiatku 20. storočia

V súpise z r. 160530 sa okrem D. a H. Vinice uvádza aj Stredná Vinica (Keözép-Nyék), je to však jediný záznam o takomto sídle. Viacero mien z oboch obcí udáva podrobnejší súpis z tohože roku31 – v H. Vinici to boli rovnaké mená ako v r. 1602, plus Zoldi, Czalyar. Szabo, Karmar (?) a Czuia (?); v D. Vinici bol richtárom Christoph Kouacz, poddanské mená boli: Seel, Kalamar, Czernus, Nouak, Boros, Sobothan, Molnar, Palocza, Csionka, Jaksz, Lukacs, Dobos, Kalikus, Priska, Budi, Huszar a Swth. V r. 162932 získali spolu s hradom Čabraď majetky vo Vinici aj Koháryovci. V r. 165633 boli potvrdené majetky aj Balassovcom, v r. 168934 však tieto prešli do vlastníctva istého Michaela Jeszenského. Podľa Borovszkého boli v 17. storočí zemepánmi rody Darvas, Laczkáry, Ráday, v 18. storočí Teleki, Majthényi, Koháry, v 19. storočí rodiny Coburg, Berzeviczi, Fekete. Na potoku Egres bolo až 9 mlynov a od r. 1880 bol v obci aj parný mlyn.

Pohľad na Vinicu na začiatku 20. storočia

  1. decembra 1905 sa Dolná, Horná, Stredna Vinica a Kostolnica zlúčili do jednej obce, ktorá bola v období 1902–1923 sídlom slúžnovského okresu. Dvadsiate roky minulého storočia znamenajú pre obec rozvoj priemyselnej výroby. Zahájila sa činnosť miestnej parketárne. Ďalšie služby poskytovala sodovkáreň, taxislužba a čerpacia stanica petroleja. Väčšia časť obyvateľov sa však zaoberala poľnohospodárstvom a chovom dobytka.

Pohľad na obec

 Osobnosti

  • András Szabó (1738-1819) – košický biskup a pedagóg.
  • István Pajor (1821-1899) – básnik a spoluzakladateľ Novohradského múzea, v obci má pamätnú tabuľu.

 Pozoruhodnosti

Súsošie sv. TrojiceKaštieľ Bussayovcov

Dominantou obce je rímsko-katolícky renesančný kostol sv. Štefana. Z ďalších sakrálnych pamiatok je to neskorobaroková socha sv. Jána Nepomuckého z 18.st., a murovaná klasicistická kaplnka (nazývaná galamijská) z konca 18. storočia, s drevenou plastikou Piety. V chotári obce sú aj ďalšie kaplnky – jedna zasvätená Bolestnej Matke na Veľkom vrchu, kaplnka sv. Trojice z r. 1870 je na dolnonekyjskom cintoríne, a jedna novšia stavba z r. 1994. V parku pri kostole sa nachádza socha sv. Štefana kráľa a na hlavnom námestí súsošie sv. Trojice z r. 1903.

Kaštieľ Haydinovcov na začiatku 20. storočiaHaydinovský kaštieľ na pohľadnici

Zo svetských stavieb sú to predovšetkým zemianske obydlia. Klasicisticky upravený neskorobarokový kaštieľ rodu Teleki z roku 1780, jednopodlažná obdĺžniková stavba s bočnými rizalitmi, rovnými stropmi, portikom s trojuholníkovým tympanónom v strede hlavnej fasády, a štukovými okennými šambránami s nadokennou rímsou. Klasicistický kaštieľ rodu Haydin z prvej polovice 19. st., trojtraktový s obdĺžnikovým pôdorysom, bočnými rizalitmi, rovnými stropmi a stĺpovým portikom na fasáde. Klasicistická kúria z polovice 19. storočia, dvojtraktový pôdorys s rizalitmi, rovné stropy, trojuholníkový tympanón nad stredným rizalitom. V dolnonekyjskej časti stojí kamenný most zo 17. storočia. V r. 2009 bol odhalený pamätník Jánosovi Esterházymu.

Obecný úradPošta a notársky úrad

 Odkazy a pramene


1MOL DL 5775
2MOL DF 238264
3MOL DF 237412
4MOL DL 287
5MOL DF 236937
6MOL DL 69277
7MOL DL 71277
8MOL DF 243701
9MOL DF 248268, 248182, 248184
10Sedlák, MVS I, č. 462
11MOL DF 236043
12MOL DF 205182
13MOL DL 43507
14MOL DL 76040
15MOL DL 88157
16MOL DL 73504
17MOL DF 236045
18MOL DL 95585
19MOL DL 17427, 69497, 72699 a i.
20MOL DF 280607, s. 26
21MOL DL 69522
22MOL DF 236047
23MOL DF 281311
24MOL DF 236054
25MOL DL 99794
26MOL DF 205858, odpis DL 20244
27Maksay, s. 371, 373
28MOL UC 4:50
29MOL A 57 2 448
30MOL UC 159:42
31MOL UC 11:49 (a)
32MOL A 57 7 839
33MOL A 57 11 526
34MOL A 57 24 543