Tag Archives: Veľké Zlievce

Kostol vo Veľkých Zlievcach

Predchodca dnešného kostola sa spomína už v listine z r. 1265, kedy sa územie kostola sv. Mikuláša stalo predmetom sporu medzi miestnou šľachtou a ostrihomským arcibiskupstvom, ktorému kostol napokon pripadol. Spomína sa aj v súpise pápežských desiatkov z obdobia 1332-1337, kedy tu bol kňazom istý Sanctus.

Kostol vo Veľkých Zlievcach

Existencia starého kostola je doložená aj archeologickým prieskumom, ktorý identifikoval pozostatky jednoloďovej stavby s polygonálnym presbytériom a sakristiou, orientovanej kolmo na dnešný kostol, a vyhotovenej v dvoch stavebných etapách. Rámcové archeologické datovanie bolo stanovené na dobu 13. až 15. storočia, ale už spomínané písomné pramene potvrdzujú spodnú hranicu tohto rozsahu.

Terajší kamenný kostol, zasvätený sv. Mikulášovi, bol postavený v dobe tureckej okupácie v r. 1667. V r. 1674 tu vrchný novohradský kanonik Juraj Slegner vykonal cirkevnú vizitáciu, v protokole ktorej sa uvádza existencia samostatnej zvonice s dvomi zvonmi. V r. 1750 bol kostol prestavaný v neskorobarokovom slohu, pričom bola pristavaná veža, vysoká až 50 metrov. Tunajší farský kostol vo svojich Notíciach spomína aj Matej Bel. V krypte pod kostolom bol v r. 1807 pochovaný gróf František Balaša, strážca uhorskej koruny a chorvátsko-dalmátsko-slavónsky bán. Veža kostola bola zbúraná po 2. sv. vojne.

  

Ide o jednoloďový centrálny priestor, stereometricky komponovaný, bez dôrazu na samostatné presbytérium. Loďový priestor má pruské klenby dosadajúce do vykrojených pilierov triumfálneho oblúka a chóru. Fasáda členená lizénami, pod náterom sú barokové fresky. V interiéri sa nachádza hlavný oltár so samostatne stojacou menzou a rokokovým obrazom sv. Mikuláša z druhej tretiny 18. storočia. Je tu aj klasicistická kamenná krstiteľnica, socha svätice a rokokový svietnik, všetko z druhej polovice 18. storočia.

  • HARMINC, Ivan (et. al.). Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava, 1969, s. 388.
  • HRAŠKOVÁ, Erika. Zaniknutá sakrálna stavba vo Veľkých Zlievcach. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 2001, s. 67-68. Online

Veľké Zlievce

 Geografia
Veľké Zlievce

Obec leží vo východnej časti Ipeľskej kotliny. Chotár je vyššia pahorkatina s plochými rozčlenenými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Vo východnej časti sú dubové a agátové lesy, inde je odlesnený. Má hnedozemné, prípadne illimerizované pôdy. Do katastra obce patria osady Čomor, Mlynská Dolina a Ružina.

 História 

1245 Zeleu, 1248 Zeleu, 1265 Zulu, Zelw, 1299 Zelew, 1343 Zelu, 1457 Nagzelew, 1553 Nag Zewlew,  1591 Nagy Zulö, 1616 Nagyzeleő, 1725 Nagzellő, 1773, 1786 Nagy-Zellő, Welké Zelencze, 1808 Nagy-Zellő, Groß-Zellowitz, Welké Zljewce, Welké Zléwce, 1863–1902 Nagyzellő, 1907–1913, 1938–1945 Felsőzellő, 1920 Veľké Zlievce, 1927–1938, 1945–1948 Veľké Zlievce, Nagy-Zellő, 1948– Veľké Zlievce

Prvá zmienka o sídle pochádza z polovice 13. storočia1, kedy kráľ daroval majetky Zlievce a Rendov, po tatárskom vpáde spustošené a opustené, ostrihomskému kustódovi Nicolaovi. Terra Zeleu sa tu uvádza ako súčasť majetkov komitátneho hradu Neograd (Novohrad), v správe istého Symonu a jeho družiny. V r. 12482 bola táto donácia potvrdená, pričom kráľ vydal zákaz pre pánov aj poddaných hradu naďalej využívať tieto majetky. Ďalšia zmienka je v listine z r. 12653, v ktorej kráľ Belo IV. rozhodoval spor medzi zlievskou šľachtou (Peter, Peturka, Syxtus, Iwan de Zulu) a ostrihomským arcibiskupstvom (zastupeným arcibiskupom Philippom) o neprávom zabraté majetky na území Zlievec (Zelw), Slatinky, Vrbiny a kostola (farnosti) Sv. Mikuláša. Spor sa napokon vyriešil zaplatením kompenzácie 36 mariek, za ktorú arcibiskupstvo dostalo kostol, Slatinku a časť Vrbiny, druhá časť Vrbiny a vtedajšie sídlo Zelw (dnešné V. Zlievce) i naďalej patrili rodu de Zulu.

Synovia Iwana a Iwanku de Zelew tieto majetky vlastnili ešte aj v r. 12994, kedy sa ale o ne sporili s rodinou Bytera, predka Balassovcov. O rok neskôr5 už boli (s výnimkou malej časti, ktorú vlastnil istý Michael, syn Lugasa) vo vlastníctve Byterovho brata, komesa Myka, ktorý ich ale obratom vymenil s komesmi Edeuchom a Berkesom za územie dnes zaniknutej obce Puch v maď. časti Novohradu. V tejto listine sa už spomínajú dve sídla Zeleu – jedno bolo predmetom tejto transakcie, druhé sa uvádza ako susediaci majetok vo vlastníctve arcibiskupstva. To si v r. 13236 vyžiadalo aj potvrdenie pôvodnej donácie na Zlievce a Rendov. Podobne dve sídla sa uvádzajú v listine z r. 13347, ktorou synovia Edeucha a Berkesa predali majetok Zylu ostrihomskému arcibiskupovi, ktorý už v tej dobe vlastnil okolité sídla (druhé) Zylu, Mortunteluky a Verbenye. Arcibiskupstvo sa tak stáva vlastníkom takmer celého územia oboch Zlievec, a ich zlúčením tak dočasne prerušuje započatý proces vývinu dvoch samostatných obcí.

V. Zlievce na mape 1. VM

V rámci majetkov arcibiskupstva sa Zlievce dostali do správy kustóda Johannesa, ktorý sa v r. 13358 sťažoval arcibiskupovi na problémy s financovaním svojho úradu, pretože majetky v jeho správe, vrátane Zlievec, boli sústavne napádané okolitými zemepánmi, a tak neboli schopné produkovať dostatočný výnos. Arcibiskup ich preto zamenil za štvrtinové podiely vo farnostiach v iných komitátoch. Po tomto zápise sa situácia okolo vlastníctva stáva veľmi nejasnou, čomu napomáha aj malé množstvo písomností, ktoré by vyslovene spomínali Zlievce ako sídlo – až do konca 15. storočia sa prakticky stretávame už len s menami príslušníkov (obnoveného?) rodu de Zelew, ktorý však so Zlievcami môžeme stotožniť azda len na základe zmienky v Borovszkého monografii (v lexikónoch šľachty od Karácsonyiho a Nagya sa vôbec nespomína). Tieto mená mohli pochádzať azda len z vetvy vyššie spomínaného Lugasa, prípadne neskorším prisťahovaním sa novej šľachty po odkúpení časti územia od kapituly, o čom ale žiadnu zmienku nemáme.

K horeuvedeným nepokojom sa pravdepodobne viaže aj listina z r. 13439, kde sa spomína spor rodu de Zelu so stoličnou vrchnosťou, ktorý sa vraj vyriešil vzájomným stiahnutím všetkých žalôb a navrátením majetku Zelu spomínanému rodu. V nasledujúcich záznamoch sa stretávame s príslušníkmi tohoto rodu len v súvislosti s výkonom ich funkcií – kráľovskými poverencami boli Blasius v r. 1356, Laurentius v r. 1362, Nicolaus v r. 1366, Demetrius v r. 1373, Paulus v r. 1385 a Barthok v r. 1404 a 141310. Jednoznačne najvýznamnejším členom rodu však bol Johannes de Zelew, ktorý sa po prvýkrát objavuje v listine z r. 140411 najprv ako kráľovský poverenec, neskôr ako hlavný notár (prothonotarius) v úrade dvorského sudcu (iudex curiae regiae), pričom túto vysokú funkciu vykonával po dlhé obdobie od r. 1415 až do r. 1439, čo máme doložené množstvom listín, v ktorých sa jeho meno spomína. Niektoré z nich boli podľa datovania spísané a vydané vtedajšími dvorskými sudcami priamo v Zlievcach, čiže možno predpokladať, že veľa pracovných porád a rozhodnutí sa uskutočnilo v Johannesovom domácom sídle, kde sa určite schádzali aj významné osobnosti tej doby.

Medzitým sa niekoľkými vydanými listinami pripomína i majetková účasť ostrihomského arcibiskupstva. V r. 142112 sa vykonal odpis pôvodnej donačnej listiny Bela IV. V r. 142313 arcibiskupstvo vypracovalo zoznam svojich majetkov, ktoré boli okupované – medzi nimi sa spomína Zelew, kde vraj okolití zemania neoprávenene zabrali lesy, lúky a ornú pôdu patriacu kapitule. Pravdepodobne na základe tohoto zoznamu iniciovali v novembri toho istého roku14 súdny spor o to, komu skutočne patria odvody a desiatky z jednotlivých sídiel. Majetkovú situáciu Johannesa de Zelew približujú dve listiny z r. 142415 – v prvej sa uvádza, že od ďarmotských Balassovcov dostal do zálohy novohradské majetky Strehovú, Pôtor a Patak; v druhej kúpil pre seba a syna Emerica majetky v peštianskej stolici. V r. 142816 sa v dvoch listinách objavuje meno Bartholomeus de Zelew vo funkcii kráľovského poverenca pre záležitosti Novohradskej stolice, jeho vzťah (ak vôbec nejaký bol) k známejším členom rodu však nepoznáme. Dá sa predpokladať, že Johannes zomrel v r. 1439, kedy sa jeho meno v záznamoch objavuje naposledy. Jeho syn Emericus sa v r. 144617 spomína ako vacovský kanonik.

V. Zlievce na mape 2. VM

S názvom Veľké Zlievce sa po prvýkrát stretávame v listine z r. 145718, kde sa istý Michael, syn Paula de Naghzelew, dožaduje oficiálneho uznania svojho nového majetku Alsowgeecz (dnes Magyargéc). Je to však aj jediná známa zmienka z predmoháčskeho obdobia, a preto z nej môžeme vyvodiť len veľmi málo záverov. Dá sa predpokladať, že podobne ako v susedných M. Zlievcach, aj tunajšie majetky dočasne na úkor arcibiskupstva získali drobní zemania. Ostrihomská kapitula však pravdepodobne využila chaotické obdobie po moháčskej bitke, pretože v súpise z r. 155319 sa už uvádza ako vlastník V. Zlievec. Okrem súpisu poddanských povinností je tu doložená aj existencia jednokolesového mlyna, pravdepodobne v dnešnej časti Mlynská dolina.

O niečo zaujímavejší je turecký súpis z r. 155420. Medzi 19-timi zapísanými domácnosťami sa uvádzajú aj mená farára, pisára a kováča, čo je pre obce nášho regiónu pomerne nezvyklé, a naznačuje vyššiu dôležitosť dediny v období tureckej okupácie. Priezviská ako Szekeres, Fodor, Szabó, Csikós, Gyéri či Szőke potom naznačujú, že šlo o prevažne maďarskú obec. Úplne iné, prevažne slovenské mená už ale poskytuje súpis arcibiskupstva z r. 159121 – Zwara, Ruska, Jano, Hudinak, Boldiszar atď., richtárom bol Martin Palik. Jediné rovnaké meno v oboch súpisoch je Szabo (Zabo), čo nabáda k domnienke, že takmer všetci pôvodní obyvatelia dediny boli odvlečení, zabití alebo sami pred Turkami utiekli, a obec bola dosídlená obyvateľstvom zo severných stolíc.

V júni r. 159722 sa pri V. Zlievcach konalo zhromaždenie vojenských posádok novohradskej šľachty. V decembri tohože roku23 sa sečanský kastelán Miklós Szabó sťažoval, že obyvatelia Bušiniec odohnali prasce z jeho majetku vo V. Zlievcach. O rok neskôr24 zakázal József Palásthy tunajším obyvateľom vstup na jeho majetky vo Vátovciach, v r. 160025 im zasa rod Kéry zakázal vstup na majetky Kiarov, M. Zlievce a Megyer. V r. 160126 prepadli poddaní z V. Zlievec kúriu Kériovcov v M. Zlievcach, ukradli zbrane a dobytok, pričom postrelili aj manžela Anny Kéryovej, György Horvátha. V súdnom predvolaní, doručenom richtárovi Sebestyénovi Szabóovi, sa spomínajú aj mená dotyčných poddaných, ktoré sa viac-menej zhodujú s vyššie spomínaným súpisom z r. 1591, a aj nasledovným z r. 160527.

V. Zlievce na mape 3. VM

Niekoľko zápisov z kongregácii z r. 1652-5428 potvrdzuje dominantný majetkový podiel ostrihomského arcibiskupstva, a fakt, že V. Zlievce boli dokonca miestom konania kongregácie v júni 1652, dosvedčuje pretrvávajúci význam sídla. Dva záznamy z tohto obdobia29 svedčia aj o spore o chotárnu hranicu medzi Bušincami a V. Zlievcami, pričom ten druhý prináša aj podrobnú metáciu vrátane niekoľkých toponým. A keď sa už zdalo, že obec prežije tureckú okupáciu bez väčších následkov, v r. 1686 ju Turci podľa všetkého vyplienili a väčšinu obyvateľstva odvliekli alebo pobili, čo dokazujú sťažnosti arcibiskupa Széchenyiho, prednesené na kongregačných zhromaždeniach v tom roku30.

Matej Bel zdôrazňuje poľnohospodársky charakter obce, a pretrvávajúce vlastníctvo arcibiskupstva, ktoré aj o storočie neskôr potvrdzuje Fenyes, ktorý spomína aj existenciu farského kostola. Podľa Mocsáryho bol v krypte pod kostolom v r. 1807 pochovaný gróf Ferenc Balassa. Podľa Borovszkeho vlastnilo arcibiskupstvo dedinu až do r. 1848, aj keď ako zemepán nižšieho rangu sa v sčítaní z r. 1754 uvádza istý István Veres. V druhej polovici 18. storočia sa začína proces usádzania sa časti cigánskeho obyvateľstva. V roku 1775 boli vo Veľkých Zlievciach usadené 3 rodiny.

V katastri obce vykonával v rokoch 1902–1903 ťažbu hnedého uhlia podnikateľ Gotthardt. Neskôr bol v obci aj liehovar s väčšou spracovateľskou kapacitou, ktorý patril Jánosovi Gillerovi. Poľnohospodársky charakter obce sa ani po roku 1912 nezmenil. V roku 1937 bol liehovar prestavaný na výrobu ovocných destilátov. V 70-tych rokoch v lokalite Gáltš začína výstavba kompresorovej stanice Tranzitného plynovodu.

 Pozoruhodnosti

Kúria vo Veľkých Zlievcach

Dominantou obce je kostol sv. Mikuláša. Koncom 18. storočia bola postavená prícestná klasicistická kaplnka s ľudovou barokovou sochou sv. Alžbety. V rokoch 1930-1990 bola na kopci Surdok kaplnka s drevenou sochou sv. Urbana, neskôr však zmizla. Od r. 2011 vo vinohradoch stojí nová kaplnka s plastickou sochou. Nachádza sa tu aj niekoľko domov kuriálneho typu.

 Odkazy a pramene

 Oficiálna stránka obce, wiki.sk, wiki.hu, Štatistický úrad


1. [MOL DF 248300]
2. [MOL DF 237955]
3. [MOL DF 248299]
4. [MOL DL 65725]
5. [MOL DL 65730]
6. [MOL DF 248300]
7. [MOL DF 248596]
8. [MOL DF 237973]
9. [MOL DL 69223]
10. [MOL DL 72987, 65764, 65770, 65779, 39162, 65834, 65848]
11. [MOL DL 64781]
12. [MOL DF 237987]
13. [MOL DF 248507]
14. [MOL DF 248615]
15. [MOL DL 65862, 102960]
16. [MOL DL 65868, 65869]
17. [MOL DL 13924]
18. [MOL DL 15177]
19. [MOL UC 45:25]
20. [Vass, str. 28]
21. [MOL UC 45:29]
22. [Oborni, NVJ 97]
23. [Oborni, NVJ 136]
24. [Oborni, NVJ 179]
25. [Oborni, NVJ 408]
26. [Oborni, NVJ 659, 660]
27. [MOL UC 11:49 (a)]
28. [Tóth, NVJ 1054, 1105, 1242]
29. [Tóth, NVJ 1077, 1293]
30. [Jancsó-Jusztin, NVJ IV 89, 112, 133]