Tag Archives: múzeá

Obecné múzeum v Želovciach

Národopisné a historické múzeum vzniklo v septembri roku 2002, jeho korene však siahajú niekde do 70-tich rokov minulého storočia. Jeho založeniu dalo podnet množstvo zachovaných pamiatok a pomoc, ktorú po ukončení vykopávok pohrebiska z doby Avarského kaganátu prisľúbili odborní pracovníci archeologického ústavu SAV v Nitre. Žiaľ v tom čase miestni a okresní zodpovední činitelia rozhodli inak, a priestory, ktoré boli pre múzeum pripravené využili inak. Pripravený materiál národopisnej a historickej expozície sa tak dostal na nejakú povalu. Na báze tohto sme pripravili otvorili prvú expozíciu terajšieho múzea.

Dnes má múzeum celkom 6 expozícií v oddelených miestnostiach:

– história
– národopis
– poľnohospodárstvo
– pôvodné želovské remeslá
– hry a hračky minulosti
– dielne (tkáčska, hrnčiarska, kováčska, košíkárska, drevorezbárska)

Národopisná zbierka predstavuje život obce ako poľnohospodársko-remeselníckej usadlosti na prelome 19. a 20. storočia. Je zostavená z materiálov získaných v obci a jej okolí a zahrnuje i časť o pôvodných remeslách a domácej výrobe obyvateľov obce. Historická časť je budovaná na báze materiálov zo spomenutého pohrebiska a materiálov získaných v obci a okolí najmä povrchovým zberom. K nim patria napríklad odtlačky dávnovekých živočíchov, štiepané kamenné nástroje, strieborné mince z doby tureckej atď, ktoré objasňujú geologický vývoj na našom území a dokazujú prítomnosť človeka doby kamennej a významné historické udalosti obce.

Až teraz, keď začiatok už máme už za sebou vidíme, aké množstvo materiálu vecného, listinného a informačného charakteru sa dá a je treba ešte zachrániť, ošetriť, konzervovať a vystaviť. Obmedzujúcim faktorom sú peniaze, čas, nedostatočná alebo často žiadna odborná kvalifikácia pre túto prácu. Napriek tomu ju robíme, lebo o niekoľko rokov už na záchranu toho bude oveľa menej. Predmety sa stratia na smetiskách a u priekupníkov a pamätníci vymrú.

Múzeum na ploche 160 m2 sa nachádza v Zichyovskom kaštieli, ktorého vlastníkom je VÚC Banská Bystrica a správcom poľnohospodárska škola. Im sme úprimne vďační za prenájom miestností s výškou nájomného 1,- Sk na rok. Otváracia doba nie je stanovená. Informácie môžete získať na adrese: Ondrej Bőhm, 99106 Želovce, Šóšárska 2, Telefon 047-4893216

Ľudový dom v Hrušove

Ľudový dom č. 178 je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok č. 11005/1-3. Objekt je situovaný do svahu, pozdĺžnou osou kolmo k ceste. Steny sú vymurované z lomového kameňa ukladaného na hlinenú maltu. Použitý kameň je pieskovec. Omietky na vonkajších a vnútorných múroch sú taktiež hlinené, ochránené vápenným náterom. Do domu sa vstupuje cez pitvor z murovanej podsteny, odkiaľ sú prístupné ostatné miestnosti: izba, čierna kuchyňa a komora. Dom má teda klasickú trojpriestorovú dispozíciu. Čierna kuchyňa je zaklenutá kamennou klenbou, zaústenou priamo do masívneho komína. V kuchyni sa varilo na otvorenom ohnisku – na murovanej ploche pred zakurovacím otvorom do chlebovej pece, ktorá stojí v prednej izbe.
Ľudový dom v Hrušove
Strecha je sedlová s dreveným vyrezávaným štítom a podlomenicou, vysunutá na zdobených drevených trámoch. V štíte je vyrezávaný kríž a dva výzorníky. Pôvodná strešná krytina bola slama. V 60. rokoch ju nahradila pálená škridľa, ktorá je na dome dodnes. Okná a dvere sú pôvodné, drevené a rezbársky zdobené. V nike medzi oknami prednej izby je soška Panny Márie. V podmaľovke prednej fasády sú vstupné dvere do pivnice, ktorá je vyhĺbená pod prednou izbou. Steny domu sa pravidelne počas sviatkov udržiavali vyspravovaním hlinenou mazaninou na podstení a nátermi vápnom. Za objektom je pivničný vchod vytesaný v tufopieskovcovom masíve. V predzáhradke je umiestnená ľudová plastika sv. Jána Nepomuckého, ochrancu pútnikov. Dom má všetky typické prvky hontianskej ľudovej architektúry 19. storočia.

Múzeá