Tag Archives: MSA

Malá sakrálna architektúra v Olovároch

Olováry sú charakteristické veľkým množstvom malých sakrálnych objektov na relatívne malom území priamo v obci alebo v jej tesnej blízkosti:

 • pri poľnej ceste smerom na Kiarovskú pustatinu stojí kamenný kríž v dvojitej kovovej ohrade, s reliéfmi hlavičiek dvoch anjelov na podstavci. Dedikácia v maďarčine Isten dicsőségére álíttattott Ó szent kereszt, irgalomla (?) vértol azott arany Oltár akile (?) bennet bízik soha nem csaloikoz (?) álíttatta Saranko János andor és neje Tóth Rozália 1949.
 • bližšie k obci, neďaleko fotovoltaickej elektrárne, stojí ďalší kamenný kríž v kovovej ohrade, bez výrazných ozdôb. Dedikáčná tabuľa s textom Üdvözlégy szent Kereszt egyetlen reményem! Krisztus keresztjé velen Kereszt elott mindig meghajelak (?)  Kereszt az én menedekem Kereszt az én üdvösségem Isten dicsőségére álíttatta Tóth László és neje Katyi Rozália 1936.

Kríž pri ceste do KiarovaKríž pri elektrárni

 • len o pár metrov ďalej smerom k obci je v hustom poraste ukrytá tehlová kaplnka Panny Márie
 • ďalšia kaplnka Panny Márie stojí uprostred oplotenia na kamennom múre rodinného domu na hornom konci obce

Kaplnka v OlovárochKaplnka na hornom konci

 • v kostolnej záhrade stojí pieskovcový kríž s reliéfom hlavy Panny Márie na podstavci, a textom Isten dicsőségére (?) és Sarankó Margit-Lelki Udvére állíttatot 1941. Jőjetek hozzám minnyájan, kik fáradtok és terhelve vagytok megenyhillek titteket
 • na mieste bývalého kostola nad premostením potoka stojí pamätný kríž s textom E helyen állott ősregi templomunk. Itt imádkoztak őseink. Legyen szentehely áz utódok elött is közadakozásbol állítottuk 1894 évben

Kríž v kostolnej záhradePamätný kríž starého kostola

 • oproti dolnému koncu futbalového štadióna stojí jednoduchý kamenný kríž s reliéfmi anjelských hlavičiek, a textom Jőjj ide ó bűnös Tékints fel rája: Mint haldoklott (?), az Isten baránya Isten dicsőségére álitatta özv. Vízi Mihályné 1950
 • v strede obce nad budovou obecného úradu stojí staršia kaplnka so sochou Krista nesúceho kríž. Ťažko čitateľná dedikačná tabuľa s textom Isten dicsőségére épitette Kopnyiczki Pál  (?) 1920 évban.

Kríž pri štadióneKaplnka v centre obce

Malá sakrálna architektúra v Kiarove

 • V Malom Kiarove sa nachádza malá kaplnka so zvonicou, zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. K pôvodne barokovej prícestnej kaplnke z 18. st. bola začiatkom 19. st. pristavaná klasicistická veža, a neskôr bola celá stavba prefasádovaná. Kaplnka má podkovitý pôdorys, veža zvonice je členená kordónovou rímsou a skosenými nárožnými pilastrami. Zvukové okná majú mierne lomený neogotický oblúk, a v interiéri sa nachádza ľudová drevorezba Piety z 19. storočia. Na priečelí je dedikačná tabuľa s textom Eipettetett Isten dicsőségére 1924 Épitette Terényi István és neje Lévai Ilona.
 • vedľa kaplnky stojí kamenný kríž, na podstavci s textom Isten dicsőségére állitatta Terényi István és neje szül Lévai Ilona 1935.

Zvonica v Malom KiaroveKríž pri kaplnke

 • pri cintoríne v Malom Kiarove stojí pekná moderná kaplnka
 • cintorínu dominuje ústredný kamenný kríž z r. 1989

Kaplnka na cintoríne v KiaroveKríž cintorína v Malom Kiarove

 • kamenný kríž v kovovej ohrade stojí pri poľnej ceste smerom na Kiarovskú pustatinu. Dedikačná tabuľa s textom Az Isten dicsőségére állitatta Cseh István és neje Benécs Ilona H. 1912
 • železný kríž v hornej časti hlavnej obce, s dátumom 1897 na nízkom podstavci

Kríž v Kiarovskej pustatineKríž v obci

 • dvojica starších kamenných krížov stojí pri ceste do Vrbovky, oba s ťažko čitateľnými dedikačnými nápismi
 • hlavný kríž cintorína vo (Veľkom) Kiarove

Prvý kríž pri ceste do VrbovkyDruhý kríž pri ceste do Vrbovky

Malá sakrálna architektúra vo Vrbovke

 • Pri poľnej ceste do Seleštian stojí uprostred hustého krovinatého porastu kamenný kríž bez korpusu
 • pri tej istej ceste o niečo ďalej smerom na Selešťany sa nachádza pekne cizelovaný kríž z tepaného železa na kamennom podstavci

Kríž pri ceste do Seleštian

Na priečelí kostola po oboch stranách vchodu sa nachádza jednoduchý drevený kríž s bielym nápisom Missió 1940, a pamätná mramorová tabuľa s textom Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szentléleknek 1798-1998. V kostolnej záhrade sa nachádzajú 3 menšie sakrálne pamiatky:

 • jednoduchý kamenný kríž, s reliéfom hlavy Panny Márie a dedikáciou Istenem és Mindenem Isten dicsőségére Hólóból állittatta Balogh Ferenc és neje Nagy Margit 1952
 • murovaná kaplnka Panny Márie s ihlancovou strechou a krížom na vrchole
 • socha sv. Jána Nepomuckého v sklenenej vitríne na nízkom kamennom podstavci. Vitrína je krytá plochou strieškou, z ktorej čnie malý kamenný kríž. Vo vítrine je kamenná tabuľa s dedikáciou Isten dicsősségére adomanyozta és állítatta Fajcsík Sándor.

Kaplnky a kríž pri kostoleKaplnka pri cintoríne

 • na rázcestí neďaleko cintorína sa nachádza kamenná kaplnka s ihlancovou strechou a papierovým obrazom svätca na vnútornej stene.
 • jednoduchý ústredný kríž cintorína je z kameňa

Kalvária v Malých Zlievcach

Výstup na kalváriu

Jednoduchá malozlievska kalvária sa nachádza na kopci s názvom Potôcky vrch juhozápadne od obce, s vrcholom vo výške 266m nad morom. Prístup k nej je od cesty III. triedy medzi M. Zlievcami a osadou Potôčik, kde od najvyššieho bodu asfaltky vedie k vrcholovému krížu poľná cesta lemovaná žltými drevenými krížmi.

Krížová cesta

Zo zbierky veriacich sa zakúpil 4-metrový kríž z antikoru, dovezený z Hodruše-Hámrov. Na veľkonočnú sobotu 2004 bol osadený na “Hrebeni”, pričom slávnostné posvätenie bolo 13. júna 2004. 14 zastavení krížovej cesty bolo vystavaných neskoršie.

Výhľad z kalvárie

Malá sakrálna architektúra v Balogu nad Ipľom

 • Vzácnou historickou pamiatkou je kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1842, ktorá stojí pred dedinou. Je to obdĺžniková stavba s kláštornou klenbou na fabiónoch, s pozoruhodným dvojkruhovým oknom v kamennom ráme. Kríž pred kaplnkou je z roku 1858.
 • Ako národná kultúrna pamiatka (č. 2590/0) je evidovaná samostatná celodrevená zvonica zrubovej konštrukcie pokrytá šindľom, postavená v 18. storočí bez jediného klinca. V jej hornej časti je zvuková arkáda ako pri protestantských renesančných stavbách. Zvony pochádzajú od budínskeho zvonolejára J. Brunnera.

Kaplnka Najsvätejšej TrojiceCelodrevená zvonica

 • Socha sv. Rocha z roku 1810 svätého zobrazuje s poranenou nohou a psíkom. Jeho liečba bola známa v období veľkých morových nákaz.
 • Zriedkavé súsošie stojace v strede dediny nazývajú tunajší kopou svätých. Trojité súsošie pochádza z roku 1872 a predstavuje svätcov dôležitých z hľadiska dediny. Patrón požiarnikov, Svätý Florián drží v pravej ruke diežu, z ktorej leje vodu na horiaci dom. V ľavej ruke drží zástavu a na hlave má prilbu. Druhá kamenná socha zobrazuje Sv. Vendelína s ležiacim baránkom pri nohách. Tento svätec je patrónom chovateľov domácich zvierat, hlavne pastierov ovcí. Poslednou je socha Sv. Jána Nepomuckého, patróna riek, mostov a mlynárov. Vyobrazený je s krížom a modlitebnou knižkou v rukách.

Sv. TrojicaSocha sv. Alžbety

V obci stojí aj niekoľko prícestných kamenných krížov s pôvodným korpusom.

 • Starý hlavný kríž cintorína pochádza z roku 1856.
 • Kríž blízko zvonice je z roku 1810.
 • Kamenný kríž pri vedľajšej ceste do Dolinky, s textom Isten dicsőségére emeltették Marton Lajos es neje Rados Mária 1927.
 • Kamenný kríž v centre obce, s textom Az isten dicsősségére állítatta Skerlec Kálmán és neje Gyurász Eva 1914.

Kríž pri ceste do DolinkyKríž v centre obce