Tag Archives: mapy

Historické mapovanie – Vojenské mapovanie 1-2-3

Vojenské potreby rakúsko-uhorskej monarchie si v 2. pol. 18. stor. vyžiadali vyhotovenie máp veľkých mierok na uľahčenie orientácie v teréne pri vojenských operáciách a presunoch vojska. Z dôvodu prehratej rakúsko-pruskej vojny, kde jednou z príčín boli aj nedostatočne podrobné mapy, nariadila Mária Terézia v máji 1764 celoplošné mapovanie monarchie. Od tohoto dátumu boli v nasledujúcich storočiach uskutočnené tri vojenské topografické mapovania. Začalo sa aj štvrté mapovanie, ktoré už nebolo dokončené vzhľadom na vypuknutie 1.svetovej vojny a následný rozpad monarchie.

Prvé vojenské mapovanie, známe aj ako Jozefínske či Jozefské (podľa cisára, ktorý k nemu dal podnet),  prebehlo v rokoch 1763–1785 (na Slovensku 1769-1785).  Podkladom boli staršie mapové diela, predovšetkým Müllerova mapa. Detailne je zachytená cestná a vodná sieť, upustilo sa od kopčekovitého spôsobu zobrazenia reliéfu (nahradené lavírovaním). V snahe o čo najrýchlejšie zmapovanie územia bola použitá metóda á la vue (tj. od oka, odhadom terénu). Mapám tak chýbali geodetické základy a polohové deformácie znemožnili zostaviť súvislú mapu monarchie (ani jednotlivé listy na seba presne nenadväzujú). Špecialitou prvého mapovania sú tzv. vojenské opisy krajiny, čo je samostatny súbor poznámok k jednotlivým zmapovaným sídlam.

Okrem cestnej a vodnej siete dáva mapa podrobný prehľad o počte sídiel v každej obci, ktoré sú ďalej farebne delené na kamenné (červená) a drevené (čierna), ďalej tu nájdeme vyznačené všetky menšie sakrálne objekty (prícestné kríže a kaplnky), mlyny, majere (m.h.) či hostince (w.h.). Čo sa nášho regiónu týka, nie je mape veľmi čo vyčítať. Podľa datovania výstavby kostolov sa dá predpokladať, že zememerači tu pôsobili až v závere celého mapovania, pravdepodobne v dobe medzi výstavbou hornostrehovského (1776) a záhorského (1781) kostola. V podstate najvážnejšou chybou je chybné označenie Kosihoviec ako Csehócz/Csehowcze, ale tu ide len o skomoleninu názvov dvoch susedných obcí.

Hrušovské lazy Holizeň na mape 1. vojenského mapovania

Druhé vojenské mapovanie, známe ako Františkovo, sa uskutočnilo v rokoch 1806–1869. Cieľom tohto mapovania bolo predovšetkým odstrániť nedostatky toho predchádzajúceho, najmä čo sa týkalo presnosti. Najdôležitejšiu zmenu zaznamenalo zobrazenie terénneho reliéfu, kde výškopis bol zobrazovaný pomocou tzv. Lehmannových šrafov, a bol doplnený aj o výškové kóty. Nevýhodou tohto systému však bolo zníženie čitateľnosti časti polohopisu v horských oblastiach. Ďalšou dôležitou novinkou bolo zachytávanie toponým, takže okrem názvov obcí (a už aj roztrúsených samôt) prináša mapa aj prehľad názvov potokov, vrchov a i. Zaujímavosťou je, že takmer paralelne prebiehalo aj prvé celoplošné mapovanie územia pre potreby katastra a katastrálnych máp, ktorého výsledky v mnohých prípadoch slúžili ako podklad pre vojenské mapy.

Opäť podľa chronológie výstavby kostolov môžeme odhadnúť, že naše územie bolo mapované niekedy v období 1845-1859. Rozšírený miestopis nám umožňuje dozvedieť sa také detaily, ako mená osád či salašov, pričom miestopisné chyby sa tu už prakticky nevyskytujú. V Ipeľskej kotline je mapa vďaka novej farebnej schéme prehľadnejšia, ale v oblasti Krupinskej planiny niektoré názvy splývajú s nie veľmi šťastne vyriešeným zobrazovaním reliéfu.

Hrušovské lazy Holizeň na mape 2. vojenského mapovania

Podnet k začatiu 3. vojenského mapovania v rokoch 1872–1883 dala opäť prehratá vojna s Pruskom, keďže nové vojenské technológie vyžadovali ešte presnejšie mapy, predovšetkým čo sa týkalo výškopisu a vrstevníc. Mapy 1:25 000 sa rozmnožovali len ako čiernobiele kópie, pretože sa predpokladala ich častá aktualizácia. Reambulácie výsledných listov špeciálnych máp v mierke 1:75 000 sa používali až do polovice 20. storočia ako jediné mapové dielo súvisle pokrývajúce územie Slovenska. Bohužiaľ, v priebehu 2. svetovej vojny boli farebné originály týchto máp zničené.

Dostupné čiernobiele mapy sú napohľad trochu zmätočné, ale je to dané najmä zvýšením hustoty obsahu mapy. Pribudli výškové údaje nielen pre kopce, ale aj jednotlivé sídla. Výraznejšie je aj šrafovanie predovšetkým v nížinách, kde už aj malé prevýšenia zahustia celkový mapový obraz.

Hrušovské lazy Holizeň na mape 3. vojenského mapovania

Hoci boli pôvodne určené vojenským potrebám,  mapy vojenských mapovaní Rakúsko-Uhorska v sebe ukrývajú málo využitý informačný potenciál o historickej štruktúre krajiny, jej využívaní a obraze. Jozefské mapovanie bolo prvým podkladom, ktorý zmapoval celé územie Slovenska v detailnej mierke  1:28 800, čím poskytuje jedinečný materiál pre porovnanie rôznych oblastí. Význam druhého vojenského mapovania spočíva v jeho väčšej presnosti v porovnaní s prvým vojenským mapovaním, nakoľko vznikalo na základe geodetickej osnovy a s použitím javu zakresleného v mapách stabilného katastra. Na plnofarebných mapách tretieho mapovania je presnosť taká vysoká, že sú dokonca rozlíšené lúky od pasienkov, sady, záhrady a vinice. Dostupnosť farebných originálov týchto mapových podkladov je však značne komplikovaná.

 • JAKUBÍK, Ján. Vývoj vojenskej kartografie na území Slovenska. In: Kartografické listy / Cartographic letters, 2012, 20 (1), s. 28-38 PDF
 • KLEIN, Bohuš. Hodnota prvého vojenského mapovania pre vojenské dejiny Slovenska. In: Vojenská história 4/2008 PDF
 • BOLTIŽIAR, Martin. Historické mapy – zdroj dát pri štúdiu krajiny a jej zmien. In: Životné prostredie 47/2013 PDF

Historické mapovanie v polovici 18. storočia – Samuel Mikovíni

Uhorskú mapovú tvorbu významne zdokonalil novohradský rodák Samuel Mikovíni (niekedy aj Mikovíny, 1686-1750). Medzi prvými v strednej Európe používal pri mapovaní vlastnú triangulačnú metódu, ktorou  vytvoril prvé relatívne podrobné moderné mapy jednotlivých stolíc Uhorska.

Úzko spolupracoval s Matejom Belom na jeho životnom diele Notitia Hungariae, do ktorého vyhotovil podrobné mapy, rytiny i plány miest a hradov.  Bel považoval vyhotovenie máp za dôležité, a hľadal šľachtica, ktorý ovláda maďarčinu aj „slovanský jazyk”, aby „neskomolil” názvy obcí, poddanských miest, hradov, miest, vrchov, riek atď., ako to bolo vidieť v tomto období na všetkých mapách Uhorska. Mapovanie žúp napokon nariadil kráľ Karol III. v r. 1731, ale samotné mapovanie začalo až v r. 1735. Do roku 1742 boli vyhotovené a v jednotlivých zväzkoch Notitie uverejnené mapy pre 8 žúp, vrátane Hontu a Novohradu.

Na priložených výrezoch jasne vidieť zmeny predovšetkým v zobrazovaní reliéfu krajiny. V základnom náčrte je šrafovanie reliéfu jemnejšie, ale na finálnych medirytinách je aj pomerne nízky pahorkatinný reliéf veľmi výrazný. Odhliadnúc od plasticity povrchu je však mapa pomerne jednoduchá – obsahuje len riečnu sieť a jednotlivé sídla. Bližšiu pozornosť si však zaslúžia “ikonky” jednotlivých sídiel – tie zložitejšie obsahujú aj zobrazenie unifikovanej vežovitej budovy, s najväčšou pravdepodobnosťou kostola. A v prípade, že mapa naozaj zodpovedala vtedajšej realite, odhaľujú nám niektoré z týchto ikoniek prekvapujúce skutočnosti…

Mapa Hontianskej župy

Pozrime sa najprv na mapu Hontianskej župy, konkrétne na sídelné usporiadanie. Ak začneme od západu, prvým prekvapením je absencia ďalšieho osídlenia pri potoku Galamia severne od Sečianok (Setsinke). Chýbajú tam tak Kleňany, ako aj susedná obec Ipeľské Úľany (dnes okr. Levice). Z daňových súpisov z r. 1715 a 1720 máme ale potvrdené, že tieto obce boli po tureckej okupácii znovudosídlené, čo pravdepodobne znamená, že Mikovíni ich pri svojom prieskume úplne vynechal. A keďže to nie je jediná faktická chyba tejto mapy, môžeme len hádať, akým spôsobom boli údaje vlastne zbierané.

Ďalšími zaujímavosťami mapy sú napríklad:

 • neoznačené osídlenie medzi Opavou (Apova) a Cerovom (Cseri). Podľa riečnej siete by sa dalo predpokladať, že je to lokalita v kaňonoch Litavy, čiže možno zaniknutá dedina Čabraď – ale zasa hrad Čabraď (Csábrágy) je zakreslený oveľa severnejšie, takže to nedáva zmysel.
 • sídla v doline potoka Čurgov od Kosihoviec po Kamenné Kosihy sú zakreslené v zlom poradí.
 • mapa uvádza Malé a Veľké Koláre (N. Kovár, K. Kovár), avšak takéto členenie história nezaznamenáva. Pri bližšom pohľade je pravdepodobné, že K. Kovár sú skutočné Koláre, pričom N. Kovár je chybné označenie pre Veľkú Čalomiju. Salomia by teda mala byť Malá Čalomija, ale situáciu komplikuje aj chýbajúci záznam pre Chrastince. Naopak na mape Novohradskej župy sú tieto osídlenia zachytené správne.
 • úplne chýbajú aj tradičné severohontianske obce Dačov Lom a Sucháň, ktoré by Mikovíni v tej dobe určite nemohol prehliadnuť – čiže v tej oblasti pravdepodobne nikdy nebol.
Mapa Novohradskej župy

O niečo presnejšou sa zdá byť mapa Novohradskej župy, kde zo sídelných jednotiek toho obdobia chýba len Kiarov. Chybné označenia nie sú žiadne, aj keď nájdeme niekoľko problémov so vzájomnou polohou, napr. v prípade V. Zlievec (N. Zelo), ale predovšetkým severných obcí Lešť (Lest) a Turie Pole (Turopolia), ktoré sú vzhľadom na polohu Tisovníckej doliny umiestnené oveľa južnejšie ako v skutočnosti.

Vráťme sa ešte k “ikonkám”, ktoré by mohli podávať informácie o existencii a rozmiestnení kostolov ešte pred vlnou výstavby nových svätostánkov v barokovom slohu, ktorá začala v 2. polovici 18. storočia. Podľa jednotlivých župných máp teda predbarokové kostoly stáli v nasledovných obciach:

 • Hont: Veľká Ves n. Ipľom, Sečianky, Horná Vinica, Ďurkovce, Širákov, Seľany, Kosihy n. Ipľom, V. Čalomija, Záhorce a Horné Príbelce
 • Hont (dodatočne na mape Novohradskej župy): Ip. Predmostie, Balog, Dolinka, Lesenice, Opava, Plachtince, Čebovce a Bátorová
 • Novohrad:  Op. N. Ves, Obeckov, V. Krtíš, Vrbovka, Kováčovce, Olováry, Čeláre, M. Zlievce, V. Zlievce, V. Straciny, Pôtor, H. Strháre, Závada, D. Strehová, H. Strehová, Pravica, Senné, V. Lom, Lešť a Turie Pole

Tučne sú vyznačené obce, kde aj historické záznamy potvrdzujú existenciu starších kostolov. Samozrejme, neexistencia písomných záznamov automaticky neznamená neexistenciu ostatných kostolov, ale vzhľadom na vyššie spomenuté nezrovnalosti v mapových podkladoch je nutné brať aj tieto údaje s rezervou. K opatrnosti nabádajú aj chýbajúce kostoly v obciach, kde ich naopak záznamy dokladajú – v Sklabinej, Dolných Strhároch, Kosihovciach alebo Čelovciach.

Ale aj napriek všetkým nedokonalostiam boli Mikovíniho župné mapy výrazným krokom vpred, tak po technickej, ako aj obsahovej stránke. Prvé vojenské mapovanie, ktoré prebehlo koncom 18. storočia, síce prinieslo oveľa vyššiu kvalitu, ale jeho výsledky neboli verejnosti prístupné až do 20. storočia. Naopak, odvodeniny od Mikovíniho máp boli uverejnené vo viacerých vydaniach diela Compendium Hungariae geographicum (Krátky zemepis Uhorska). V Ratio Educationis bolo spomínané dielo určené pre stredoškolskú výuku zemepisu, čím sa mapa stala známou aj v širších kruhoch.

 

Historické mapovanie do polovice 18. storočia

Najstarší zachovaný mapový obraz celého Slovenska je na mape Uhorska Tabula Hungariae, ktorú zostavil roku 1513 Talian Lazar Rosetti, sekretár ostrihomského arcibiskupa. Mapa bola vydaná až po jeho smrti, v roku 1528. Mapový obraz je pootočený o 45 stupňov, a zachytáva názvy asi 260 slovenských miest, hradov a dedín. Na tomto území sú len 2 – Higwig čiže Ipeľské Predmostie, v tej dobe dôležité správne sídlo župy, a hrad Palota, vtedy ešte stojaci nad Dolnými Plachtincami. Zaujímavosťou je absencia hradu Modrý Kameň, naopak otáznikom je nepomenovaná ikonka na pravom brehu Ipľa povyše hradu Sipek. Je však možné, že ide len o nepresne zakreslené mesto Balassagyarmat.

Priama odvodenina Lazarovej mapy sa nachádza aj v diele J. W. Blaueho Atlas Novus, ktoré vyšlo o viac ako 100 rokov neskôr. Výhodou je prehľadnejší reliéf aj ľahšie čitateľný font, aj keď je vidieť, že niektoré názvy boli viac-menej ponemčené (napr. Krupina je už Capryn). Higwig sa zmenil na S. Hidwyg (S. pre Sági, čiže Šahanské Predmostie?), a zachoval sa aj ten neznámy nepomenovaný bod oproti Sipeku.

Rosetti 1513Blaeu 1652

Po vpáde Turkov potreboval cisár Ferdinand I. novú, vojensky použiteľnú mapu, a úlohou vypracovať ju poveril svojho osobného lekára a historiografa Wolfganga Lazia. V r. 1556 vyšla Regni Hungariae descriptio vera. Bola to čiastočne prepracovaná Lazarova mapa, pretože Lazius kvôli tureckej okupácii mnoho oblastí nanovo zmapovať nemohol. Toto sa žiaľ týka aj nášho okresu, kde opäť vidíme len to, čo na Lazarovej mape – navyše s chybou, kde na mieste hradu Palota je označenie Sipek (čo je v skutočnosti pevnosť pri obci Nógrádsipek na druhej strane Ipľa). A keďže Laziova mapa slúžila ako predloha pre mnoho ďalších odvodenín, opakuje sa táto chyba i na ďalších mapách vydaných v nasledujúcej storočnici (napr. na priloženej Hulsiovej mape z r. 1595).

Lazius 1556Hulsius 1595

Nepriamymi (alebo snaď neúplnými) odvodeninami od Lazia sú aj mapy Visschera (1662), Pfanna (1664) a von Sandrarta (1664), ktoré už na tomto území uvádzajú len chybný Sipek. Pomerne nepodareným hybridom Roselliho a Laziovej mapy je dielo N. Sansona (1699), ktoré má ešte stále 45-stupňový posun oproti realite.

Visscher 1662Pfann 1664

Von Sandrart 1664Sanson 1699

Nevedno odkiaľ čerpal informácie pre svoju mapu J. A. Pfeffel, a nie je ani isté, kedy presne jeho dielo vyšlo (uvádza sa rozmedzie 1651-1700), ale až do vydania Reinerovej mapy v r. 1682 je to jediné miesto, ktoré zobrazuje hrad Modrý Kameň (Kokü).

Pfeiffel 16??

Z dôvodov protitureckej obrany vznikla roku 1664 mapa Uhorska na 12 listoch, dielo vojenského inžiniera a kartografa Martina Stiera. Je výrazne podrobnejšia ako mapy predchodcov, nielen čo sa týka reliéfu a povodia, ale predovšetkým obsahuje viac sídelných jednotiek. Na druhej strane treba povedať, že minimálne v nami sledovanom území má do presnosti a dokonalosti ďaleko, a predovšetkým miestne názvy sú v mnohých prípadoch silne skomolené (fonetická maďarčina zapisovaná nemeckou abecedou?). Na tomto území sa nachádzajú:

 • Leskma (možno Leskrna, neskôr aj Leskiwa) – podľa názvu možno Lesenice.
 • Ufalu – Nová Ves, dnes súčasť Opatovskej Novej Vsi.
 • Zabo (neskôr skomolené na Lobo) – pravdepodobne od Csáb, čiže Čebovce.
 • Verbo (skomolene Vorha) – Vrbovka
 • Kowatsch – Kováčovce
 • Pischan alebo Pisthan – toto je pravdepodobne chyba. Na neskoršej Reinerovej mape je Pestin zakreslený na opačnom brehu Ipľa, takže pravdepodobne ide o dnešnú obec Pösténypuszta.
 • Zelerauzo (Zolorau) – Zlievce, pravdepodobne Malé.

Zo Stiera neskôr vychádzali aj Duval, Visscher a Senex.

Stier 1664Duval 16??

Visscher 1680Senex 1704

Veľmi málo známym, ale o to zaujímavejším je mapové dielo cisárskeho inžiniera J. A. Reinera, vydané v r. 1682. Neohuruje síce vizuálnym spracovaním ani presnosťou údajov, rozhodne je ale najpodrobnejším záznamom o vtedajšom osídlení, a možno povedať, že i akýmsi súpisom usadlostí, ktoré sa ešte zachovali po 150-tich rokoch plienenia pred definitívnym odchodom Turkov z Uhorska. Pre mnoho obcí nášho okresu je to vôbec prvé, a až do Mikovínyho detailných samostatných župných máp v polovici 18. storočia aj posledné zobrazenie v akomkoľvek mapovom diele. Zastúpené obce (v smere z JZ na SV):

Idvik (Ip. Predmostie), Nagyfalu (Veľká Ves n. Ipľom), Inam (Dolinka), Balok (Balog n. Ipľom), Ipoltisÿ (Kosihy n. Ipľom), Kasiovek (Kosihovce), Nik (Vinica), Haratskÿ (Chrastince), Salami (Čalomija), Terpegets (Trebušovce), Opava, Koar (Koláre), Czelocse (Čelovce), Kukeski (Kamenné Kosihy), Siroky (Širákov), Nánia (Nenince), Sclabina (Sklabiná), Sahor-Sehora (Záhorce 2x), Selesi (Selešťany), Sucha (Sucháň), Datsalom (Dačov Lom), Leschk (Lešť), Tÿropolÿ (Turie Pole), Blaunstein (Modrý Kameň), Bribolok (Príbelce), Estergar (Strháre), Tracÿ (Veľké Straciny), Curtes (Krtíš), Vifalu (Nová Ves), Kovetsÿ (Kováčovce), Veres (Červeňany), Groslóm (Veľký Lom), Sena (Senné 2x), Bresova (Suché Brezovo), Schula (Šuľa), Brusnik (Brusník), Stregora (Strehová), S. Bator (Pôtor), Sovatka (Závada), Kisfalu (Vieska), Kiselÿ (Malé Zlievce), Kalabots (Glabušovce), Kurt (Kirť), Csalar (Čeláre), Busa (Bušince)

Celkovo je teda na mape 46 sídiel, z toho 2 (Záhorce a Senné) sú duplikované. Neidentifikovateľné sú dve ďalšie lokality, ktoré by podľa mapy mohli byť na území dnešného okresu – Palkuk severovýchodne od Príbeliec, a Sadvar východne od Opavy. Faktom však zostáva, že vzájomné pozície jednotlivých sídiel sú v mnohých prípadoch zakreslené veľmi nepresne, a tak je identifikácia podľa relatívnej polohy viac-menej nemožná.

Reiner 1682

Prvým samostatným atlasom Uhorska je Parvus Atlas Hungariae. Zostavil ho Antonius Fabrius de Colloredo roku 1689 vo Viedni. Prínosom tohto diela je abecedný zoznam miest, v ktorom uvádza zoznam osídlení spolu s ich zemepisnými dĺžkami a šírkami. Colloredo mal pravdepodobne k dispozícii väčšinu starších mapových diel, keďže jeho mapa kopíruje niektoré chyby predchodcov (ďaleko na sever od Ipľa sa znova objavuje Sipek ešte z Laziovych čias). Sú tu však aj niektoré nové dáta a názvy – Charmot je síce pravdepodobne nová chyba (Balassagyarmat?), ale nové sú napríklad toponymá Pecifal (možno od Petőfalva, teda Peťov) a Sega (možno Stregar, teda Dolné Strháre). Niektoré ďalšie novotvary predtým zmapovaných obcí sú: Kasivez (Kosihovce), Tegerbez (Trebušovce), Leschen (Lešť), Tiropol (Turie Pole), Suia (Sucháň), Brosova (Brusník), Ostergant (Dolná Strehová).

Z Colloredovho diela vychádzali najmä jeho krajan Coronelli na troch rozličných mapách. (1, 2, 3)

Colloreddo 1689Coronelli 1705

Coronelli 1700Coronelli 1701

Pravdepodobne Colloredovym atlasom sú inšpirované aj vydania Homanna a Seuttera.

Homann 17??Seutter 17??

Niekoľko máp zo začiatku 18. storočia je pravdepodobne odvodených od práce Ch. Weigela. Sú vyhotovené vo väčších mierkach, takže chýbajú podrobnosti. Jediným objektom v rámci skúmaného územia je Modrý Kameň (Keko, skomolene Teko). Okrem Weigela sem patria mapy Delisla, Schenka a pre zaujímavosť aj všeobecnejšia mapa od Mikovíniho.

Weigel 1702Delisle 1717

Schenk 1718Mikovini 1753

Cisársky vojenský inžinier J. Ch. Müller z Norimbergu v roku 1696 ako prvý na Slovensku použil na určovanie zemepisnej polohy triangulačné vymeriavanie. Vzdialenosti zisťoval podľa počtu obrátok kolesa na svojom kočiari a porovnávaním údajov získaných od miestneho obyvateľstva. Mapa sa považovala za veľmi presnú a na vojenské účely sa používala až do roku 1802, ale minimálne na výreze pre naše územie je presnosť tak maximálne na úrovni Reinerovej mapy (Trebušovce, Selešťany či Ip. Predmostie sú celkom určite lokalizované nesprávne). Z Mullerovej mapy vychádza aj neskoršie dielo Homanna.

Muller 1709Homann 1706

Pre úplnosť možno uviesť aj niekoľko mapových diel z tohto obdobia, ktoré na území dnešného okresu VK nezobrazujú absolútne nič – Sanson, Pfeffel, Moll, van der Bruggen a Seutter. Keďže ide o mapy prevažne vo väčších mierkach, nie je to žiadne prekvapenie.

Sanson 1665Pfeffel 1710

Moll 1726Bruggen 172?