Tag Archives: Lesenice

Malá sakrálna architektúra v Leseniciach

  •  V kostolnej záhrade sa nachádza lurdská jaskyňa z prírodného kameňa.
  •  Na cintoríne je postavená nevšedná kaplnka v románskom štýle, s polygonálnou svätyňou, obdĺžnikovou loďou a malou prednou vežou. Mramorová doska s dedikáciou Dicsértessék a Jézus Krisztus + KOZA ISTVÁN és BOLDOG MÁRIA nyughelye épült az Úrnak 1933-ik évében.

Kríž pred kostolomLurdská kaplnka pred kostolom

  • Pri kaplnke je aj kríž zo šedého umelého kameňa, s textom Isten nagyobb dicsőségére és lelkünk örök üdvére emeltette KOZA ISTVÁN és BOLDOG MÁRIA 1938
  • Pri kostole stojí pieskovcový kríž s textom Az Isten dicsősségére emeltette MACKO VERONIKA 1903 szeptember 8 RNB 1730.
  • Ústredný kríž cintorína je z pieskovcových pilierov, bez dedikácie.
  • Pri ceste do Trebušoviec stojí Gábrisov kríž z umelého kameňa, postavený v r. 1938.
  • Pri poľnej ceste do Selian stojí drevený kríž, ktorý dal postaviť János Macko v r. 1916.
  • Na cintoríne sú aj pekne upravené hroby dvoch nemeckých vojakov.

Kaplnka na cintoríneGábrisov kríž

Zdroj: CSÁKY KÁROLY: Leszenye szakrális emlékei (BÖRZSÖNYI HELIKON 2/2011)

Kostoly v Leseniciach

Neskorobarokový rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie z 18. storočia, prestavaný v neorománskom slohu koncom 19. storočia, ešte raz v pseudoromantickom slohu v 20. storočí, a renovovaný v r. 1960-61. Jeho predchodca sa nepriamo spomína už v r. 1291, kedy sa pri spore miestneho šľachtica ako svedok objavuje aj tunajší kňaz Ján. Súpis pápežských desiatkov z r. 1332-37 potvrdzuje existenciu kostola, zasväteného Panne Márii, ktorého kňazom bol istý Egídius. V r. 1343 sa pri delení majetkov medzi šľachticmi z K. Kosíh spomína lesenická farnosť a kňaz Pavol, pod ktorého dohľadom sa tento právny akt uskutočnil. V r. 1406 sa ako svedok v spore medzi zemanmi z K. Kosíh spomína kňaz Ján z Leseníc, neskôr v r. 1455 jeho nástupca Bartolomej.

Nový kostol podľa informácií miestnych nebol postavený na mieste pôvodného kostola, ale rod Majtény daroval na jeho výstavbu nový pozemok. Jednoloďová dispozícia s rovným uzáverom presbytéria. Loď členená pilastrami, ktoré mali pôvodne niesť klenbu, dnes je strop rovný. Fasáda členená lizénmi a neorománskym podstrešným vlysom. Neoklasicistický hlavný oltár zo začiatku 20. st. Na zvýšenej predele má nové obrazy Zvestovanie Panny Márie a Prijímanie sviatosti oltárnej. Nad oltárom visí reliéf narodenia Panny Márie z 19. st (chybné datovanie 1730 na neoklasicistickom ráme). Traja potomkovia rodu Majtény sú pochovaní v rodinnej krypte pri vchode.
Katolícky kostol v LeseniciachEvanjelický kostol v Leseniciach
Prvý jednoduchý drevený evanjelický kostol bol postavený okolo r. 1742. Na rozkaz Márie Terézie bol v r. 1752 zbúraný, ale po vydaní tolerančného patentu si veriaci postavili novú faru (1785), nový kostol (1787) a ev. školu (1790). Dnešný kostol bol postavený v r. 1984, veža pristavená v r. 1989. Oltárny obraz Krista je od Jána Halgaša z Plešivca. Stavbu pripomína pamätná mramorová doska.

HARMINC, Ivan (et. al.). Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava, 1967, s. 184.

Lesenice

 Geografia
Lesenice
Obec leží v Ipeľskej kotline na terasách medzi Čahovským potokom a Studienkou. Južná časť odlesneného chotára je rovina, severná časť je pahorkatina s plochými rozčlenenými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Má hnedozemné pôdy.

 História

1244 Lezene, 1291 Lesunye, Lezunye, 1296 Lezene, 1342 Lezenye, 1381 Lezenia, 1387 Lezenie, 1773 Les[z]enye, Lesenitz, Lesenice, 1786 Leszenye, Leszenicza, 1808 Leszenye, Lesenice, Lesenica, 1863–1913, 1938–1945 Leszenye, 1920 Lesenica, Lesenice, 1927–1938, 1945– Lesenice

V okolí kostola sa našli črepy z bádenskej kultúry. Čo sa týka prvej písomnej zmienky, pramene sa zhodujú na listine1, v ktorej sa pri metácii majetku Koarzeg spomína ako sused Lampertus de Lezene, ktorému patrilo sídlo Riba (dnes Ipolyszög). Problémom je však datovanie tejto listiny – odborníci sa zhodujú, že dátum vydania, ktorým je r. 1244, bol sfalšovaný, a listina je azda o niekoľko desaťročí mladšia, avšak presne sa datovať nedá. Lampertus sa spolu s bratom Stephanom spomína aj pri remabulácii hraníc majetku Koarzeg v r. 12812, čo je fakticky prvá nespochybniteľná písomná zmienka o Leseniciach. V r. 12913 sa Stephanus spomína pri pokonaní za škody na majetku ostrihomského arcibiskupstva, ktoré spôsobil jeho príbuzný Benedictus. Listina ako svedka uvádza aj Iohanna, kňaza z Leseníc, čo dokazuje skorú existenciu miestneho kostola. V r. 12964 sa Stephanus uvádza ako majiteľ Čeloviec a časti Vinice.

Súpis pápežských desiatkov z r. 1332-375 potvrdzuje existenciu kostola, zasväteného Panne Márii, ktorého kňazom bol istý Egidius. V r. 13426sa Lesenice uvádzajú medzi majetkami hradu Litava, ktorý kráľ odňal vtedajším vlastníkom z rodu de Dobrakuta (Dobra Kuća v Chorvátsku), ktorí boli za rôzne zločiny odsúdení na smrť. O rok neskôr7 sa pri delení majetkov medzi šľachticmi z K. Kosíh spomína lesenická farnosť a kňaz Paulus, pod ktorého dohľadom sa tento právny akt uskutočnil. V r. 13458 sa znovu pripomína rod Lesenických, kedy Johannes vystupuje ako svedok pri spore o Cerovo; v r. 13589 zasa ako slúžny.

Lesenice na mape 1. VM

V r. 136210 sa Petrus de Lezone sťažoval, že Balassovci z Ďarmot dali za krádež obesiť jeho poddaného Andreasa. Petrus bol vnukom Lamperta a synom Chaka, a práve s dedičným menom Chako sa v súvislosti so zemanmi z Leseníc stretávame často aj v ďalších storočiach. Spor Petra Chaka s Balassovcami sa spomína aj v r. 138811, aj v r. 139412, kde sa spomínajú aj detaily – Georgius Balassa mal neoprávnene zabrať 50 jutár Petrovej pôdy v (Op.) Novej Vsi a pripojiť ju k svojmu majetku v Iliašove. Ďalší spor týchto dvoch rodov sa v r. 139513 týkal Chrastiniec. V r. 140614 sa ako svedok iného sporu spomína kňaz Johannes z Leseníc (Lesscene).

Asi najvýznamnejším predstaviteľom rodu Lesenických v stredoveku bol Paulus Chako. Ten v r. 144315 získal novú donáciu na majetok Ryba, ktorý ležal na pomedzí Hontu a Novohradu, a ktorý kedysi patril jeho predkom, ale do tejto doby bol neprávom okupovaný. V r. 145416 sa po prvýkrát spomína ako kastelán hradu Drégely. Medzitým sa v listine z r. 145517 uvádza ďalší lesenický kňaz menom Bartholomeus. Paulus Chako bol drégeľským kastelánom pomerne dlho – spomína sa v r. 1457, kedy získal časť majetku Horhi (Horša, okr. LV); aj v r. 146318. Pravdepodobne v tejto funkcii odvádzal dobré služby, pretože jeho kariérny postup sa neskončil – v r. 1467-6819 zastával funkciu hontianskeho vicekomesa (vicišpána). V r. 146820 sa spomína aj jeho rodová spriaznenosť so zemanmi z Radvane (okr. BB), s ktorými sa sporil o vyrovnanie vena. Jeho ďalši osud však listiny neozrejmujú.

Lesenice na mape 2. VM

V r. 147821 sa spomína Nicolaus Chako, ktorého manželkou bola Elizabeth z (Kamenných?) Kosíh, ktorej dedičné majetky obsadil rod Berky. V r. 148622 sa vo funkcii svedka objavuje lesenický richtár. V r. 148823 sa ako vicekomes uvádza aj Johannes. Johannova vdova sa v r. 149424 zriekla častí majetkov Lesenice a Nová Ves, a kúrie v Leseniciach v prospech Johannovho brata Nicolaa. V tomže roku25 sa riešil spor medzi potomkami Nicolaa a Elizabeth, a rodmi Berky a Bornemisza, pri ktorom sa v chotári Leseníc spomína aj prédium Naghmezew, azda súvisiace s rovnomennou lokalitou pri K. Kosihách. V r. 150426 získala manželka Davida z Leseníc časť majetku Drženice (okr. LV). V r. 152027 vyplatil rod Dacho zálohový dlh na Dačov Lom, ktorý držala vdova po Paulovi.

Lesenice na mape 3. VM

Prakticky žiadne záznamy nemáme z obdobia tureckej okupácie. Jedným z mála dostupných prameňov je portálny súpis Hontianskej stolice z r. 154928, podľa ktorého bol majetok rozdrobený medzi viacerých zemanov. V r. 166229 tu majetky získal Georgius Illeshazy, kráľovský stolník a trenčiansky župan. Korabinsky a Vályi obec zhodne označujú za slovenskú, Fenyes už za zmiešanú. V 18.-19. storočí patrila obec rodu Majthény. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Do roku 1933 tu mali pozemky Fischerovci. V roku 1948 vznikol v obci štátny majetok, šľachtiteľský a semenársky podnik.

 Pozoruhodnosti

Okrem dvoch kostolov a niekoľkých objektov malej sakrálnej architektúry sa tu nachádzala aj neskororenesančná kúria rodu Majthény z prvej polovice 17. storočia, prestavaná klasicisticky v roku 1796, neskôr aj v 19. st. a ešte raz v roku 1945. Bola to jednopodlažná budova s obdĺžnikovým pôdorysom,  predstavaným portikom, ústredným rizalitom a dvoma nárožnými okrúhlymi vežami. Fasády v rokokovo-klasicistickom štýle z konca 18. storočia. V priľahlom parku boli 3 fontány aj niekoľko vzácnych stromov. V roku 1990 bola zbúraná kvôli plánom na výstavbu kultúrneho domu.V centre obce je aj pomník padlým.

Pomník padlým

 Odkazy a pramene


1MOL DL 72302
2MOL DL 69196
3MOL DF 248536
4MOL DF 236937
5Sedlák, MVS I, č. 46
6MOL DL 3469
7MOL DF 281815, DL 69224
8MOL DL 41011
9MOL DL 4727
10MOL DL 65764
11MOL DL 39167
12MOL DL 65822
13MOL DL 65825
14MOL DF 205182
15MOL DL 44345
16MOL DF 236815
17MOL DL 14928
18MOL DL 15791
19MOL DL 25223, DF 249310, 249311, 249314
20MOL DL 84724
21MOL DL 69505
22MOL DL 19081
23MOL DF 249361, DL 69602
24MOL DL 57027
25MOL DF 206796, s. 153
26MOL DL 69537
27MOL DL 63998
28Maksay, s. 375
29MOL A 57 10 802