Štúdie k slovenskému stredoveku

Toto je priebežne doplňovaný zoznam odkazov na štúdie k slovenskému stredoveku, ktoré sú legálne dostupné v online verzii. V zozname sú zahrnuté len štúdie, ktoré sú v slovenčine (prípadne češtine), s nosnou témou z obdobia vrcholného a neskorého stredoveku, a musia sa dotýkať územia, prípadne osobností Uhorska, s dôrazom na Slovensko. Štúdie sú radené abecedne podľa priezviska autora, v prípade viacerých štúdií od jedného autora podľa roku vydania od najstaršej po najnovšiu. Budeme tiež vďační za každý tip na online zdroj a odkaz, ktorý obsahuje štúdie s uvedenými kritériami, a nami nebol využitý.

ADAM, Ján. Náčrt etnického vývoja horného Potisia v stredoveku. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 75-80. Online

ALMÁSI, Tibor. Poznámky k privilegovanej a konfirmačnej listine mesta Gelnica od kráľa Ladislava IV. Kumánskeho. In Ružomberský historický zborník II., 2008, s. 51-58. Online

BADA, Michal. Žena v systéme Žilinského magdeburského práva. In Žena a právo, 2004, s. 24-45. Online

BAĎURÍK, Jozef. Bratislavská zmluva z roku 1515 v sobášnej politike stredoeurópskych Habsburgovcov. In Verbum historiae I., 2008, s. 15-22. Online

BARTA, Peter. Dendrochronologický výskum archeologických nálezov dreva z Košíc. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 101-104. Online

BARTA, Peter-BÓNA, Martin-KELEŠI, Marián. Chronometrický výskum murív Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 691-709. Online

BARTEKOVÁ, Anna. Studne s výdrevou z Trnavy – Hviezdoslavovej ulice. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 133-141. Online

BARTEKOVÁ, Anna-PRISTACHOVÁ, Patrícia-NOVÁKOVÁ, Lucia-NOVÁK, Martin-HULÍNEK, Drahoslav. Stredoveké osídlenie Šamorína. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 251-256. Online

BARTEKOVÁ, Anna. Kostol sv. Štefana v Nitre-Párovciach. In Musaica XXVIII, 2014, s. 163-190. Online

BARTL, Július. Bratislavské školstvo v predmoháčskom období. In Historica XLI, 1995, s. 91-106. Online

BARTL, Július. Ján Kapistrán a Uhorsko. In Historica XLV, 2002, s. 23-25. Online

BARTL, Július. Cesty bratislavských mestských funkcionárov na kráľovský dvor v 15. storočí. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 115-124. Online

BAXA, Peter. Podkúvanie na Slovensku v 11.-13. storočí. In Slovenská archeológia, 1981, č. 2, s. 425-444. Online

BAXA, Peter. Genéza miest na Slovensku a ich topografia vo svetle archeologického výskumu. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 93-104. Online

BAXA, Peter. Súčasný stav a úlohy výskumu stredovekých miest na Slovensku. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1986, č. 22, str. 79-82. Online

BAXA, Peter-FERUS, Viktor-MUSILOVÁ, Margaréta. K počiatkom kamennej meštianskej architektúry v Bratislave. In Slovenská archeológia, 1987, č. 2, s. 417-440. Online

BAXA, Peter-FERUS, Viktor-KLINČOKOVÁ, K. Neznáma veža Vodnej veže v Bratislave. In Archaeologia historica, 1989, č. 14, s. 161-170. Online

BAXA, Peter. K významu kostola sv. Margity Antiochskej v dejinách Kopčian, okr. Skalica. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2000, č. 3, s. 44-47. Online

BEDNÁR, Peter-RUTTKAY, Matej. Stredoveká Nitra vo svetle doterajších poznatkov. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2009, č. 12, s. 113-120. Online

BELJAK, Ján-MALINIAK, Pavol-PAŽINOVÁ, Noémi. Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amatérskych výkopov až po začiatok systematického výskumu). In Archaeologia historica, 2011, roč. 36, č. 1, s. 265-278. Online

BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi-BELJAK, Ján-ŠIMKOVIC, Michal. Výskum hradu Dobrá Niva v rokoch 2013 a 2014. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 583-595. Online

BENKOVÁ, Eva. K počiatkom gemerských rodov Bubekovcov a pánov zo Štítnika. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua XII, 2008, s. 65-88. Online

BENKOVÁ, Eva. Prítomnosť Mariášiovcov v Gemeri v kontexte súdneho sporu s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika o majetky panstiev Brzotín a Krásna Hôrka. In Historia Nova, 2010, č. 2, s. 32-52. Online

BENKOVÁ, Eva. Rod Kelio v Častej. In Historia Nova, 2015, č. 9, s. 8-32. Online

BENŽA, Mojmír. Geografické rozšírenie foriem pôdorysu tradičného domu na Slovensku. In Archaeologia historica, 1987, č. 12, s. 219-224. Online

BIALEKOVÁ, Darina. Osídlenie oblastí so surovinovými zdrojmi na Slovensku v 9.—11. storočí. In Archaeologia historica, 1977, č. 3, s. 11-18. Online

BIELICH, Mário. Nález vrcholnostredovekých pecí na polohe Selenec v Nitre. In Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 689-699. Online

BIELICH, Mário. Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2012–2013 : piata a šiesta výskumná sezóna. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 115-129. Online

BIELICH, Mário-ELGYUTT, Jozef. Archeologický výskum hradu Gýmeš v rokoch 2013–2014. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 597-611. Online

BLANÁR, Dominik. Omodejovci – strojcovia bitky pri Rozhanovciach. In Bitka pri Rozhanovciach v kontenxte uhorských a slovenských dejín, 2012, s. 53-68. Online

BLANÁR, Dominik. Šľachtici v službách oligarchov Omodejovcov. In Historická revue, 2013, č. 10, s. 28-33. Online

BLANÁR, Dominik. Uhorsko-poľská intervencia na Rusi proti Tatárom 1323 – 1325. In Colloquia Russica. Series I, vol. 5. Eds. V. Nagirnyy – A. Mesiarkin. Kraków – Bratislava, 2015. Online

BODNÁROVÁ, Miroslava. Topografia Michaloviec a ich sídelný vývoj v stredoveku. In Dejiny: internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2007, č. 2, s. 8-18. Online

BODNÁROVÁ, Miroslava. Príspevok k dejinám Michaloviec v stredoveku. In Annales historici Presovienses 12/1, 2012, s. 30-42. Online

BÓNA, Martin. Stavebno-historický prieskum hradu Hrušov a metodický postup k jeho konzervaci v r. 1928—1930. In Archaeologia historica, 1993, č. 19, s. 215-228. Online

BÓNA, Martin-BARTA, Peter. Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri Jedľových Kostoľanoch. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 391-399. Online

BÓNA, Martin. Výsledky umelecko-historického a architektonicko-historického výskumu

rímskokatolíckeho. Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. In Musaica XXVIII, 2014, s. 127-162. Online

BÓNA, Martin-BARTA, Peter-RAGAČ, Radoslav-PIVKO, Daniel. Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište. In Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 563-579. Online

BÓNA, Martin-BARTA, Peter. Príspevok k datovaniu vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 683-689. Online

BOTEK, Andrej-ERDÉLYI, Róbert-VACHOVÁ, Barbora. Varianty metodiky prezentácie hodnotných vrstiev a nálezov interiéru Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 661-681. Online

BOTÍK, Ján. Sociálne determinácie roľníckych obydlí vo svetle etnografických zistení. In Archaeologia historica, 1987, č. 12, s. 245-276. Online

BOTOŠ, Alexander. Rimavská Sobota ve stredoveku a v novoveku. In Archaeologia historica, 2012, roč. 37, č. 1, s. 75-86. Online

BOTOŠ, Alexander. Archeologický výskum na zaniknutom hrade Širkovce-Kapla (okres Rimavská Sobota). In Archaeologia historica, 2015, roč. 40, č. 1, s. 99-113. Online

BREZOVÁKOVÁ, Blanka. K pokusu o erigovanie biskupstva na Spiši v polovici 14. storočia. In Historický časopis, 2009, roč. 57, č. 3, s. 415-442. Online

BUČKO, Peter. Románske obyvateľstvo v štruktúrach Uhorského kráľovstva. Online.

BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech. Slovanské sídlisko a zaniknutá stredoveká dedina v Osuskom. In Štúdijné zvesti, 1970, č. 18, s. 211-242. Online

BUCHTA, Adam. Balašovci a Kysuce do roku 1323. In Zborník kysuckého múzea. Online

BUCHTA, Adam. Kto vlastne bol župan Bohumír, šľachtic z prvej písomnej zmienky (1244) o Kysuciach? Online

CSIBA, Balázs. Niekoľko prameňov k stredovekému osídleniu Žitného ostrova. In Historia Nova, 2014, č. 8, s. 95-108. Online

CSIBA, Balázs. Pramene ku genealógii predialistov Ostrihomského arcibiskupstva z Dobrohošti. In Historia Nova, 2015, č. 9, s. 147-169. Online

CSUKOVITS, Enikő. Rodinné pomery v Uhorsku na konci stredoveku. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Archeologický výskum zaniknutej stredovekej dediny v Svinici, okr. Košice-vidiek. In Archaeologia historica, 1977, č. 3, s. 19-30. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Stredoveká dedina vo Svinici a jej význam pre poznanie stredovekého osídlenia na východnom Slovensku. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 499-504. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku — stav a výsledky výskumu. In Archaeologia historica, 1982, č. 7, s. 85-96. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku. In Slovenská archeológia, 1983, č. 2, s. 357-414. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Doklady domácej a remeselnej výroby v stredovekých dedinách na východnom Slovensku. In Archaeologia historica, 1983, č. 8, s. 373-384. Online

ČAPLOVIČ, Dušan-HAJNALOVÁ, M.-HANULIAK, Milan-RUTTKAY, Alexander. Stredoveká dedina na Slovensku ako základný fenomén feudálnej ekonomiky. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 11-25. Online

ČAPLOVIČ, Dušan-HRUBEC, Igor-RUTTKAY, Alexander-VALLAŠEK, Adrián. Stredoveké feudálne sídla na Slovensku a ich hospodárske zázemie. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 241-254. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Súčasný stav a úlohy vo výskume stredovekého dedinského osídlenia (možnosti interdisciplinárnej spolupráce). In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1986, č. 22, str. 71-78. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Archeologický výzkum stredovekého dedinského domu na Slovensku. In Archaeologia historica, 1987, č. 12, s. 145-156. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Nové poznatky výskumu dediny z včasného a vrcholného stredoveku na Slovensku. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 443-458. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Zmeny štruktúry osídlenia v 13.-prvej poloviny 14. storočia. In Archaeologia historica, 1989, č. 14, s. 281-298. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Najnovšie poznatky o stredovekom vývoji mesta a života obyvateľov Košíc. In Archaeologia historica, 1990, č. 15, s. 87-98. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Sídliskový vývoj Košic a okolia v 10. —13. storočí. In Archaeologia historica, 1991, č. 16, s. 73-84. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Archeologické nálezy a náleziská. (Výskum, evidencia a možnosti prezentácie v Slovenskej republike). In Archaeologia historica, 1992, č. 17, s. 49-58. Online

ČAPLOVIČ, Dušan. Počiatky stredovekého mesta na území Slovenska. In Archaeologia historica, 1995, č. 20, s. 247-266. Online

ČATAYOVÁ, Silvia. Uctievane svätých a jeho odraz v toponymii stredného Slovenska. In Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I., 2006, s. 383-391. Online

ČEPELA, Vladimír. Vojenská a štátna symbolika za vlády Anjouovcov. In Vojenská história, 2006, č. 3, s. 3-19. Online

ČEPELA, Vladimír. Ochranná zbroj trupu ťažkoodenca v 14. a na začiatku 15. storočia na území Slovenska. In Vojenská história, 2011, č. 3, s. 3-39. Online

ČULENOVÁ, Miroslava. Život v benediktínskych kláštoroch na Slovensku do roku 1336. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua XI 2007, s. 73-88. Online

DIVILEKOVÁ, Denisa-HARMADYOVÁ, Katarína. Stredoveké a novoveké hospodárske a obytné objekty z hradu Devín. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 379-390. Online

DOMENOVÁ, Marcela. K duchovnej kultúre stredovekého Prešova. In Dejiny: internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2007, č. 1, s. 6-18. Online

DOMENOVÁ, Marcela. Zdravotníctvo, hygiena a údržba poriadku v meste Prešov na prelome 15. a 16. storočia. In Annales historici Presovienses 8, 2008, s. 51–71. Online

DOMENOVÁ, Marcela. Cirkev, praktizovanie viery a prešovské oltárne bratstvá v období stredoveku. In Annales historici Presovienses 9, 2010, s. 39–62. Online

DRÁBOVÁ, Dominika. Oščadnica v dejinách – od najstarších čias do roku 1711. In Vox discipuli historiae III., 2013, s. 123-134. Online

DRENKO, Zoltán. Fiľakovský hrad. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 437-442. Online

DRUGA, Marek. Forgáčovská vetva Poznanovcov za vlády Arpádovskej dynastie. In Vox discipuli historiae V., 2015, s. 37-64. Online

ĎURČO Marek. Postavenie pristaldov a kráľovského človeka (homo regius) v uhorskom právnom systéme s osobitným zreteľom na hodnoverné miesta. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua IV, 2000, s. 43-73. Online

ĎURČO, Marek. Vetva nitrianskych Poznanovcov z Hradnej a Sišova. In Genealogicko-heraldický hlas, 2008, č. 1, s. 3-9. Online

ĎURČO, Marek. Rod Rožňovcov z Trenčianskych Mitíc. In Genealogicko-heraldický hlas, 2009, č. 1-2, s. 13-22. Online

ĎURČO, Marek. Šľachtické rody zo Zemianskych Mitíc do 18. storočia. In Genealogicko-heraldický hlas, 2011, č. 1-2, s. 38-49. Online

ĎURČO, Marek. Hradniansky archidiakonát v Nitrianskej diecéze do roku 1526. In Konštantínove listy, 2014, č. 7, s. 23-60. Online

ĎURKOVÁ, Mária. Vznik a vývoj najstaršej zvolenskej šľachty. In Historický časopis, 2008, roč. 56, č. 1, s. 3-28. Online

DUŠEK, Mikuláš. Kostrové pohrebisko z X. a XI. storočia v Dolnom Petri II. In Štúdijné zvesti, 1964, č. 14, s. 197-222. Online

DVOŘÁKOVÁ. Daniela. Život ženy – šľachtičnej v Uhorsku na prelome 14. a 15. storočia. In Žena a právo, 2004, s. 9-23. Online

DVOŘÁKOVÁ. Daniela. Narácie stredovekých listín ako prameň k dejinám šľachtických rodov. Čo hovoria listiny o pánoch z Rozhanoviec. In Genealogicko-heraldický hlas, 2008, č. 1, s. 10-13. Online

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Kronika Ulricha Richentala ako výnimočný prameň k dejinám Slovenska. In Historický časopis, 2009, roč. 57, č. 4, s. 623-640. Online

DVOŘÁKOVÁ. Daniela. Všedný a sviatočný deň v živote stredovekého šľachtica v neskorom stredoveku. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. Online

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Vyslanci, poslovia, vyzvedači, špehovia – o spôsoboch šírenia informácií v stredoveku. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 125-134. Online

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Obchod s koňmi v stredovekom Uhorskom kráľovstve. In Historické štúdie, 2014, č. 48, s. 45-60. Online

EGYHÁZY-JUROVSKÁ, Beata. Archeologický výskum v Budmericiach. In Archaeologia historica, 1976, č. 1, s. 271-272. Online

EGYHÁZY-JUROVSKÁ, Beata. Zaniknutá stredoveká dedina Fančal. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 513-520. Online

EGYHÁZY-JUROVSKÁ, Beata. Stredoveké pece na pečenie chleba vo Veľkom Grobe (okr. Galanta). In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 209-220. Online

EGYHÁZY-JUROVSKÁ, Beata. Historickoarcheologický výskum v súvislosti s pamiatkovou úpravou hradu v Kežmarku. In Archaeologia historica, 1986, č. 11, s. 235-244. Online

EGYHÁZY-JUROVSKÁ, Beata-BARTÍK, Juraj. Včasnostredoveké osídlenie v Báhoni, okr. Trnava. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 19-30. Online

ELIÁŠ, Marcel. Židia v právnych nariadeniach Arpádovcov. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua X, 2006, s. 77-100. Online

ELIÁŠ, Marcel. Legáti a Uhorsko 1161 – 1169. Dva konkordáty o práve uhorského kráľa na apoštolskú legáciu. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua XIII, 2009, s. 95-104. Online

ENDRÖDI, Ján. Ku genealógii a názvu rodu Berzeviczy. In Annales historici Presovienses 6, 2006, s. 43–57. Online

ENDRÖDI, Ján. Mikulášska legenda na maľbách v Chráme sv. Kataríny vo Veľkej Lomnici. In Annales historici Presovienses 8, 2008, s. 39–50. Online

FÁBROVÁ, Karin. Hospodársky a urbanisticko-architektonický rozvoj mesta Kežmarok v 13. až 15. storočí. In Annales historici Presovienses 8, 2008, s. 26-38. Online

FÁBROVÁ, Karin. Žigmund Luxemburský a spišské mestá. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 217-224. Online

FÁBROVÁ, Karin. Výsady kežmarských mešťanov z roku 1269. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2010, č. 1, s. 18-23. Online

FÁBROVÁ, Karin. Právne postavenie mesta Kežmarok do 1. polovice 15. storočia. In Annales historici Presovienses 11/1, 2011, s. 7-11. Online

FÁBROVÁ, Karin. Vznik a formovanie mesta Kežmarok. In Annales historici Presovienses 12/1, 2012, s. 11-29. Online

FEDORČÁKOVÁ, Mária. Knihy mestského súdnictva ako prameň k skúmaniu života bardejovských mešťanov v 15. storočí. In Annales historici Presovienses 12/1, 2012, s. 43-53. Online

FENÍKOVÁ, Lucia. Historický význam stredovekej obchodnej cesty vedúcej údolím rieky Tople a Torysy. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua V, 2001, s. 48-96. Online

FERUS, Viktor-KELLER, Igor. Archeologický a umeleckohistorický výskum kaštiela v Bratislave-Devíne. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 251-262. Online

FERUS, Viktor-NIPČOVÁ, Daniela-ŠEDOVÁ, Jana. Prvá etapa výskumu zaniknutého Kostola sv. Michala s cintorínom v Závade (okr. Topoľčany). In Musaica XVI, 2009, s. 211-224. Online

FIALA, Andrej. O opevnenom dvorci bratislavských Jakubovcov. In Archaeologia historica, 1977, č. 2, s. 195-202. Online

FIALA, Andrej. Kráľovná Barbora, rod Celjských a ich erby vo vzťahu k Slovensku. In Genealogicko-heraldický hlas, 1995, č. 1, s. 11-17. Online

FILLOVÁ, Ľubica. Výsledky pamiatkového výskumu vstupnej časti s barbakonom hradného areálu v Banskej Bystrici. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 275-284. Online

FRIMMOVÁ, Eva. Kráľovské stretnutia v Bratislave koncom stredoveku. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 97-108. Online

FŰRYOVÁ, Klára. Nález železiarskej taviacej pece v Gemerskom Sade. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 203-208. Online

FŰRYOVÁ, Klára. Neskoro stredoveká fáza zaniknutej osady Somkút. In Archaeologia historica, 1987, č. 12, s. 189-202. Online

FŰRYOVÁ, Klára. Začiatky stredovekého železiarstva v Gemeri. In Štúdijné zvesti, 1995, č. 31, s. 243-248. Online

FŰRYOVÁ, Klára. Románsky kostol v Rákoši. In Archaeologia historica, 2011, roč. 36, č. 2, s. 423-430. Online

FUSEK, Gabriel. Torzo stredovekého sídliska v Bielovciach. In Slovenská archeológia, 2000, č. 1, s. 101-158. Online

GÁBRIŠ, Tomáš. Mikrosonda do sankčného systému arpádovského Uhorska. In Historický časopis, 2008, roč. 56, č. 4, s. 599-624. Online

GAHÉR, Daniel. Gróf Tomáš V. (Temel) zo Svätého Jura (okolo 1345-1405). In Historia Nova, 2010, č. 1, s. 9-21. Online

GAHÉR, Daniel. Vzostup rodu za grófa Juraja zo Svätého Jura a Pezinka v službách kráľa Albrechta Habsburského a Alžbety Luxemburskej (1438-1442). In Historia Nova, 2011, č. 2, s. 28-50. Online

GAHÉR, Daniel. Grófi zo Svätého Jura a Pezinka za vlády Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelovského. In Historia Nova, 2012, č. 5, s. 52-64. Online

GÁLIK, Zdenko. Hlohovec vo víre vojenských udalostí po páde Veľkej Moravy do konca 13. storočia. In Vojenská história, 2016, č. 2, s. 6-22. Online

GARAIOVÁ, Michaela. Človek a bezpečnosť v Banskej Bystrici v stredoveku. In Človek a spoločnosť v dejinách, Trnava, 2007, s. 56-64. Online

GARDELKOVÁ-VRTELOVÁ, Anna. Bánovský hrad – analýza středověkého materiálu. In Musaica XXVIII, 2014, s. 191-238. Online

GAZDÍK, Karol. Hrad a panstvo Revište. In Vox discipuli historiae IV., 2014, s. 7-46. Online

GLEJTEK, Miroslav. Príspevok k výskumu organizačnej štruktúry Spišskej kapituly do konca 18. storočia. In Konštantínove listy, 2012, č. 5, s. 29-55. Online

GLEJTEK, Miroslav. Menovania členov Spišskej kapituly do vzniku Spišského biskupstva v roku 1776. In Konštantínove listy, 2013, č. 6, s. 122-139. Online

GLEJTEK, Miroslav. Neznáme cirkevno-sfragistické artefakty zo stredovekého Spiša. In Konštantínove listy, 2016, roč. 9, č. 1, s. 50-63. Online

GODA, Károly. Kultúra milosrdenstva mestských elít v Šoprone 15. – 16. storočia: jednota v rozmanitosti?. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 2. Online

GRAUS, Igor. Rád Draka a jeho insígnie. In Vojenská história, 2006, č. 4 s. 3-25. Online

GRAUS, Igor. Efficiat te deus equitem bonum et honorabilem in honorem domini et sancti georgii. (Rytierske pasovanie ako predpoklad prepožičania insígnií niektorých panovníckych (dynastických) a záslužných radov). In Vojenská história, 2010, č. 3, s. 3-26. Online

GRAUS, Igor. Relikty rytierstva a rytierskych rádov vo vyznamenaniach. 1. časť. In Vojenská história, 2011, č. 3, s. 40-76. Online

GRAUS, Igor. Relikty rytierstva a rytierskych rádov vo vyznamenaniach. 2. časť. In Vojenská história, 2011, č. 4, s. 3-29. Online

GRAUS, Igor. Vzájomná výmena a spôsoby distribúcie insígnií laických rytierskych rádov v 15. – 16. storočí. In Vojenská história, 2015, č. 3, s. 26-63. Online

GRÓFOVÁ, Mária. Hlohovec a rod Ilockých. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. Online

GRZNÁR, Peter-ČÁNI, Ján. Dve stredoveké pece v historickom jadre mesta Trnava. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2008, č. 11, s. 21-28. Online

HABOVŠTIAK, Alojz. K otázke stredovekej tzv. kolkovanej keramiky na Slovensku. In Slovenská archeológia, 1961, č. 1-2, s. 460-476. Online

HABOVŠTIAK, Alojz. Príspevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI.-XIII. storočí. In Slovenská archeológia, 1959, č. 2, s. 451-483. Online

HABOVŠTIAK, Alojz. Zaniknutá stredoveká dedina Bratka pri Leviciach. In Slovenská archeológia, 1963, č. 2, s. 407-458. Online

HABOVŠTIAK, Alojz. Záchranný výskum pri bývalom kláštore v Nitre na Zobore. In Štúdijné zvesti, 1964, č. 14, s. 227-234. Online

HABOVŠTIAK, Alojz. K otázke datovania hradiska v Bíni. In Slovenská archeológia, 1966, č. 2, s. 439-486. Online

HABOVŠTIAK, Alojz. Archeologický výskum stredovekého obdobia na Slovensku. In Slovenská archeológia, 1971, č. 2, s. 603-618. Online

HABOVŠTIAK, Alojz. Stredoveké zaniknuté sídliská ako predmet historickoarcheologického výzkumu. In Slovenská archeológia, 1973, č. 1, s.221-228. Online

HABOVŠTIAK, Alojz. K problematike stredovekých rolí na Slovensku. In Štúdijné zvesti, 1983, č. 20, s. 231-242. Online

HABOVŠTIAK, Alojz. Bínske šlance a problémy ich pamiatkovej ochrany. In Archaeologia historica, 1992, č. 17, s. 271-280. Online

HAJNALOVÁ, Eva. K obchodným stykom Bratislavy v stredoveku. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 105-108. Online

HAJNALOVÁ, Eva. Program výskumu poľnohospodárstva v slovanskom období a v stredoveku z pohľadu paleobotaniky. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1986, č. 22, str. 107-114. Online

HANULIAK, Milan. Problematika hrobov pod náhrobnými kameňmi v 11.—14. storočí. In Archaeologia historica, 1977, č. 3, s. 67-74. Online

HANULIAK, Milan. Hroby pod náhrobnými kameňmi v 11.-14. storočí. In Slovenská archeológia, 1979, č. 1, s.167-186. Online

HANULIAK, Milan. Problémy archeologického bádania na Dunajskom vodnom diele. In Archaeologia historica, 1979, č. 4, s. 77-82. Online

HANULIAK, Milan-ZÁBOJNÍK, Jozef. Výskumy z obdobia stredoveku na trase výstavby Sústavy vodných dlel na Dunaji. In Archaeologia historica, 1980, č. 5, s. 193-208. Online

HANULIAK, Milan-ZÁBOJNÍK, Jozef. Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe, okres Nové Zámky. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 505-512. Online

HANULIAK, Milan-ZÁBOJNÍK, Jozef. Dva stredoveké objekty na výskume v Chľabe. In Štúdijné zvesti, 1981, č. 19, s. 55-66. Online

HANULIAK, Milan. Osídlenie Žitného ostrova z pohľadu stredovekej archeológie. In Archaeologia historica, 1982, č. 7, s. 97-102. Online

HANULIAK, Milan. Stredoveké hospodárske objekty z výskumu v Chľabe. In Archaeologia historica, 1982, č. 7, s. 103-112. Online

HANULIAK, Milan-KUZMA, Ivan. Výsledky výskumu včasnostredovekého osídlenia v Mužli-Čenkove. In Archaeologia historica, 1983, č. 8, s. 385-398. Online

HANULIAK, Václav. Odkryté zvyšky kováčskej vyhne na Liptovskom hrade. In Archaeologia historica, 1983, č. 8, s. 479-490. Online

HANULIAK, Milan. K stavebno-funkčnej interpretácii obytného objektu z Chľaby. In Archaeologia historica, 1986, č. 11, s. 469-480. Online

HANULIAK, Milan. Využitie národopisných paralel pri rekonštrukcii stavebných techník objektov dedinskej usadlosti v stredoveku. In Archaeologia historica, 1987, č. 12, s. 171-182. Online

HANULIAK, Milan. Pohrebisko z 11. storočia v Mani. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1988, č. 24, s. 101-116. Online

HANULIAK, Milan. Najnovšie výsledky výskumu pohrebísk 9.—12. storočia na Slovensku. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 521-536. Online

HANULIAK, Milan. Sledované aspekty etnicity v archeologickom materiáli na podklade pohrebísk z Malých Kosíh a Bučian. In Archaeologia historica, 1989, č. 14, s. 379-398. Online

HANULIAK, Milan. K zmenám náboženských predstáv v 9.—12. storočí. In Archaeologia historica, 1990, č. 15, s. 323-336. Online

HANULIAK, Milan. K súčasnému stavu poznatkov a problémov osídlenia Nitrianska v 9.—13. storočí. In Archaeologia historica, 1991, č. 16, s. 85-100. Online

HANULIAK, Milan. Rozdiely v stavebnej podobe objektov na sídlisku 9.—12. storočia v Chľabe a ich význam. In Archaeologia historica, 1992, č. 17, s. 337-348. Online

HANULIAK, Milan. Pohrebisko z 11. storočia v Bodzi-Holiaroch. In Štúdijné zvesti, 1992, č. 28, s. 293-317. Online

HANULIAK, Milan. Charakter etnických premien na území Slovenska v 10. —11. storočí. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 37-52. Online

HANULIAK, Milan. Zvláštnosti v pohrebnom ríte ako súčasť duchovnej kultúry v 9.—10. storočí. In Archaeologia historica, 1993, č. 19, s. 391-406. Online

HANULIAK, Milan. Príspevok k počiatkom stredovekého mesta Banská Štiavnica. In Archaeologia historica, 1995, č. 20, s. 275-284. Online

HANULIAK, Milan. Stredoveké nálezy z Ilije a ich význam. In Štúdijné zvesti, 1996, č. 2, s. 183-190. Online

HANULIAK, Milan-HOŠŠO, Jozef-HUNKA, Ján. Najvýznamnejšie poznatky z výskumu banskoštiavnického dominikánskeho kláštora. In Slovenská archeológia, 1996, č. 2, s. 307-326. Online

HANULIAK, Milan-ŠEFČÁKOVÁ, Alena. Vrcholnostredoveký objekt s telom zomrelého zo Senca-Svätého Martina. In Archaeologia historica, 2011, roč. 36, č. 2, s. 471-482. Online

HANULIAK, Milan-KUZMA, Ivan. Vrcholnostredoveká osada v Mužle-Čenkove. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 257-272. Online

HANULIAK, Václav. Malé stredoveké opevnené sídla v Liptove. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 299-306. Online

HANULIAK, Václav. Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 161-166. Online

HANULIAK, Václav. Archeologický výzkum zvolenského komitátneho hradu (Výsledky po druhej výskumnej sezóne). In Archaeologia historica, 1993, č. 19, s. 207-214. Online

HANULIAK, Václav. K problematike počiatkov mesta Krupiny. In Archaeologia historica, 1995, č. 20, s. 267-274. Online

HANUŠ, Martin. Archeologický výskum Kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 221-245. Online

HARDI, Djura. Okolnosti príchodu a etablovania sa Drugetovcov v Uhorsku. In Ružomberský historický zborník II., 2008, s. 59-66. Online

HARMADYOVÁ, Katarína–DIVILEKOVÁ, Denisa. Hrad Devín – najnovšie výsledky výskumu na hornom hrade. In Archaeologia historica, 2011, roč. 36, č. 1, s. 253-264. Online

HERUCOVÁ, Angelika. Meč sv. Štefana v Svatovítskom poklade na Pražskom hrade. In Zborník Slovenského národného múzea História, č. 50, 2013, s. 5-10. Online

HERUCOVÁ, Angelika. Arpádovskí palatíni v naratívnych prameňoch. In Historické štúdie, 2015, č. 49, s. 227-240. Online

HLAVAČKOVÁ, Miriam. Diplomat v službách uhorských kráľov. Pôsobenie nitrianskeho biskupa Antona zo Šankoviec na sklonku stredoveku. In Historický časopis, 2010, roč. 58, č. 1, s. 15-36. Online

HLAVAČKOVÁ, Miriam. „In Posonio est locus valde sanus…“ Kultúrne kontakty Bratislavy a Viedne v 15. storočí. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 143-156. Online

HLAVAČKOVÁ, Miriam. Nitriansky biskup Anton na ríšskom sneme vo Wormse/ Kolíne (1499). In Studia Historica Tyrnaviensia XIII, 2011, s. 169-178. Online

HLAVAČKOVÁ, Miriam. Lekár troch kráľov. Bratislavský a vyšehradský prepošt Siegfried Degenberg a jeho zdravotné rady. In Studia historica Tyrnaviensia XVI, 2014, s. 260-266. Online

HLAVAČKOVÁ, Miriam. Ryby a pôstna tradícia. In Človek a svet zvierat v stredoveku, 2015, s. 447-460. Online

HLAVICOVÁ, Jana-PLACHÁ, Veronika. Výsledky výskumov v suterénoch Starej radnice v Bratislave. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 117-124. Online

HOLČÍK, Štefan. Hrad Červený Kameň NKP. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 429-432. Online

HOMOĽA, Tomáš. Šľachta v službách Bela IV. Politický a hospodársky vzostup šľachtických rodov. In História: revue o dejinách spoločnosti, 2013, č. 1-2, s. 7-12. Online

HOMOĽA, Tomáš. Vojenské ťaženie Mateja Korvína do českých krajín v rokoch 1468-1469. In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. Košice, 2014, s. 60-67. Online

HOMOĽA, Tomáš. Vzťahy Uhorského a Českého kráľovstva. In Historický časopis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 3-20. Online

HOMZA, Martin. Vzťahy Spiša a Malopoľska od príchodu Slovanov po začlenenie Spiša do Uhorského štátu. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 19-30. Online

HOMZA, Martin. O počiatkoch vzťahov Spiša a Malopoľska. In Historica XLIII, 1997, s. 157-172. Online

HORÁKOVÁ, Andrea. Stredoveké Uhorsko očami rytiera Bertrandona de La Broquière. In Vojenská história, 2014, č. 2, s. 6-20. Online

HOŠŠO, Jozef. Historicko-archeologický výskum v Liptovskej Mare. In Archaeologia historica, 1976, č. 1, s. 253-270. Online

HOŠŠO, Jozef. Archeologický výskum hradu Šášov a zámku v Kremnici. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 457-466. Online

HOŠŠO, Jozef. Neskoro gotická kachľová pec z Liptovskej Mary. In Archaeologia historica, 1982, č. 7, s. 499-508. Online

HOŠŠO, Jozef. Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku. In Archaeologia historica, 1983, č. 8, s. 215-232. Online

HOŠŠO, Jozef. Hrnčiarstvo v období vrcholného stredoveku na území horného Tekova. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 221-229. Online

HOŠŠO, Jozef. Archeologický výskum hradu Šášov. In Historica XLII, 1996, s. 7-48. Online

HOŠŠO, Jozef. Komplex stredovekých drevozemných a drevených stavieb v Trnave na Hviezdoslavovej ulici. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2008, č. 11, s. 3-10. Online

HRDINA, Ján. Spišská města a pápežská kúrie v době Velkého západního schizmatu. Komunikace a transfer informácí na příkladu graciálních listin. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 199-216. Online

HRNČIARIK, Erik-KUZMOVÁ, Klára. Výsledky archeologického výskumu v južnej predsieni kostola sv. Mikuláša v Trnave. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2008, č. 11, s. 11-16. Online

HRUBEC, Igor. Z prieskumu stredovekých lokalít v okrese Lučenec. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1988, č. 24, s. 117-124. Online

HRUBEC, Igor. Hrádok v Šiatorskej Bukovinke, okr. Lučenec. In Archaeologia historica, 1982, č. 7, s. 311-316. Online

HRUBÝ, Tomáš. Zaniknuté stredoveké osady na Hornom Ponitrí. In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. Košice, 2014, s. 39-48. Online

HUDÁČEK, Pavol. Komunikácia mesta Bardejov s majiteľmi makovického hradného panstva. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 249-266. Online

HUDÁČEK, Pavol. Stredovekí strážcovia lesov. In História: Revue o dejinách spoločnosti, 2011, č. 3-4, s. 13-18. Online

HUDÁČEK, Pavol. Lesy a ich ničenie v stredoveku. In História: Revue o dejinách spoločnosti, 2012, č. 3-4, s. 8-15. Online

HUDÁČEK, Pavol. Dejiny Osikova od stredoveku až do konca 18. storočia. In MANÍKOVÁ, Ľ. (ed.) Osikov 1296 – 2013. Osikov, 2013. Online

HUDÁČEK, Pavol. Janovce v stredoveku/Janovce in Middle Ages. In Mikroregión Sekčov-Topľa. Raslavice, 2013, s. 76-101. Online

HUDÁČEK, Pavol. Právne postavenie vdovy v stredovekom Uhorsku do roku 1222 a otázka venného. In Historický časopis, 2013, roč. 61, č. 2, s. 227-262. Online

HUDÁČEK, Pavol. Kráľovský majetok a počiatky mesta Veľký Šariš v 13. storočí. In BODNÁROVÁ, M. (ed.) Príspevky k starším dejinám slovenských miest a mestečiek. Prešov, 2013, s. 87-120. Online

HUDÁČEK, Pavol. Pamätná kniha mesta Sabinova (Liber annalium) z roku 1446. In RÁBIK, Vladimír (ed.). Litteris ac moribus imbutus : Studia historica Tyrnaviensia XVI. Kraków, 2014, s. 228-259. Online

HUDÁČEK, Pavol. Silva ad pasturam porcorum: Lesné pasenie svíň na kráľovských majetkoch v ranostredovekej Európe. In Historické štúdie, 2014, č. 48, s. 71-102. Online

HUDÁČEK, Pavol. Kráľovské lesy a dynastické majetky Arpádovcov v 11. – 12. storočí (Porovnanie so západnou Európou). In Slovenské dejiny v dejinách Európy, 2015, s. 31-78. Online

HUDÁČEK, Pavol. Dynastické majetky Arpádovcov a kráľovské lesy v strednom Šariši. In Mesto a dejiny, 2015, č. 1, s. 52-77. Online

HUDÁČEK, Pavol. Silva Bereg. Kráľovský les v stredovekom Uhorsku. In Historický časopis, 2016, roč. 64, č. 2, s. 193-230. Online

HUNKA, Ján. Inter-etnické kontakty a obchodné styky Slovenska počas stredoveku so zahraničím. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 87-92. Online

HUNKA, Ján. Obchodný život v stredovekých slovenských mestách v konfrontácii s numizmatickými a archeologickými nálezmi. In Archaeologia historica, 1995, č. 20, s. 585-588. Online

HUNKA, Ján. Nálezy olovených plômb na zaisťovanie prepravovaných tovarov (14.-17. stor.). In Štúdijné zvesti, 1999, č. 33, s. 295-310. Online

HUNKA, Ján. Vojenské cesty a udalosti vo svetle nálezov mincí. In Slovenská archeológia, 2002, č. 1, s. 153-166. Online

HUNKA, Ján. Nové nálezy mincí z Trnavy. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2003, č. 6, s. 29-32. Online

HUNKA, Ján. Nálezy mincí z Trnavy a ich prínos k spoznaniu dejín mesta. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2004, č. 7, s. 29-34. Online

HUNKA, Ján-SAMUEL, Marián-BIELICH, Mário. Nové nálezy z hradu Ostrý Kameň. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2005, č. 8, s. 51-58. Online

HUNKA, Ján. Nové mince z výskumu kostola sv. Mikuláša v Trnave v rokoch 2008-2009. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2010, č. 13, s. 11-14. Online

HUŤKA, Miroslav. Reflexia rytierstva v stredovekej sakrálnej ikonografii na Slovensku. In Rytierstvo – element v živote stredovekého človeka, Trnava, 2004, s. 68-88. Online

HUŤKA, Miroslav. Funkčný význam ochrannej zbroje v stredoveku. In Ružomberský historický zborník I, 2007, s. 121-138. Online

HUŤKA, Miroslav. Prilby typu šalier na Slovensku. In Ružomberský historický zborník II., 2008, s. 67-78. Online

HUŤKA, Miroslav. Augustiniánsky kláštor sv. Alžbety v Spišskom Podhradí. In Z minulosti Spiša XX, 2012, s. 53-66. Online

HUŤKA, Miroslav. Uhorskí augustiniáni v historickej a literárnej spisbe (s prihliadnutím na územie Slovenska). In Kultúrne dejiny, 2013, č. 2, s. 190-206. Online

HUŤKA, Miroslav. Počiatky rehole pustovníkov sv. Augustína v Uhorsku a vznik ich samostatnej provincie. In Studia theologica, 2015, roč. 17, č. 1, s. 95-107. Online

CHMEĽOVÁ, Jana. Uhorská križiacka výprava do Svätej zeme pod vedením kráľa Ondreja II. v r. 1217 – 1218. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua IV, 2000, s. 74-87. Online

CHMEĽOVÁ, Jana. Uhorsko a križiacke výpravy od konca 11. storočia do druhého desaťročia 13. storočia. In Historica XLVI, 2005, s. 15-59. Online

CHOVANEC, Ján. Odev na renesančných kachliciach z hradu Trebišov. In Archaeologia historica, 1990, č. 15, s. 385-396. Online

CHOVANEC, Ján. Stredoveký kostol sv. Petra v Malej Bare. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 301-314. Online

IVANIČ, Peter. Cesty na Pohroní v období stredoveku. In Historický časopis, 2005, roč. 53, č. 4, s. 617-632. Online

IVANIČ, Peter. Komunikácie na Poiplí v období stredoveku. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua X 2006, s. 55-76. Online

IVANIČ, Peter. Hrady a hrádky na hornom a strednom Pohroní v stredoveku. In Studia historica Nitriensia, 2006, roč. 13, s. 79-92. Online

IVANIČ, Peter. Vzťah Dóciovcov s mestami na hornom a strednom Pohroní na konci stredoveku. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. Online

IVANIČ, Peter. Vývoj osídlenia Žiarskej kotliny od praveku do konca stredoveku. In Studia historica Nitriensia, 2008, roč. 14, s. 59-74. Online

IVANIČ, Peter. Toponymá a stredoveká cestná sieť na Pohroní a Poiplí. In Konštantínove listy, 2011, č. 4, s. 159-169. Online

IVANIČ, Peter. Osídlenie Žiarskej kotliny v stredoveku. In Historický časopis, 2014, roč. 62, č. 1, s. 115-126. Online

IVANIČ, Peter. Majetky opátstva v dnešnom Hronskom Beňadiku v rokoch 1075 a 1209. In Studia historica Nitriensia, 2015, roč. 19, č. 1, s. 78-85. Online

JAGOŠOVÁ, Anna. Pannonhalmská listina a jej najstaršia vrstva. Niekoľko poznámok. In Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha, 2009, s. 67-84. Online

JÁCHIM, Lukáš. Páni z Jakloviec v 13. a 14. storočí. In Montánna história 7, 2014, s. 88-119. Online

JANOVÍČKOVÁ, Márta-FURYOVÁ, Klára. Stolovanie v stredoveku na Slovensku. In Archaeologia historica, 1990, č. 15, s. 111-124. Online

JANOVSKÁ, Magdaléna-OLEJNÍK, Vladimír. Príspevok k budovaniu opevnení po mongolskom vpáde na Spiši. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 613-637. Online

JANURA, Tomáš. Výsledky archívneho výskumu k dejinám hradu Korlátka. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2014, č. 17, s. 31-34. Online

JANURA, Tomáš-RUSNÁK, Rastislav-ŠIMKOVIC, Michal-TRNKUS, Lukáš. Nové poznatky z výskumov hradu Slanec. In Archaeologia historica, 2016, roč. 41, č. 1, s. 251-272. Online

JAŠŠO, Filip. Stredoveké hrádky na západnom Slovensku. In Musaica XV, 2007, s. 123-140. Online

JUROK, Jiří. Čeští husitští a katoličtí kondotiéři z Moravy na Slovensku v 15. století (období husitských výbojů). In Vojenská história, 2005, č. 3, s. 3-25. Online

JUROK, Jiří. Čeští husitští a katoličtí kondotiéři z Moravy na Slovensku v 15. století (období bratříků). In Vojenská história, 2005, č. 4, s. 3-15. Online

KALABOVÁ, Martina. Venné majetky uhorských kráľovien za Barbory Celjskej a Alžbety Luxemburskej. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua VI, 2002, s. 83-108. Online

KALINOVÁ, Michaela-ŽAŽOVÁ, Henrieta. Ikonografia svätcov u premonštrátov na Slovensku na základe interpretácie maliarskej výzdoby kláštora v Lelese. In Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I., 2006, s. 297-316. Online

KAMINSKÁ, Ľubomíra. Výskum románskej sakrálnej stavby а včasnostredovekého cintorína v Trebišove. In Archaeologia historica, 1982, č. 7, s. 415-418. Online

KAMINSKÁ, Ľubomíra. Románska sakrálna stavba a cintorín v Trebišove. In Slovenská archeológia, 1982, č. 2, s. 429-452. Online

KARABINOŠ, Anton. Archeologický výskum zaniknutej sakrálnej architektúry a predurbánne osídlenie Levoče. In Historia ecclesiastica, 2010, roč. 1, č. 1-2, s. 3-16. Online

KELLER, Igor. K stredovekému osídleniu Devína. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 433-436. Online

KIANIČKA, Daniel. Niekoľko poznámok k terminológii a problematike postavenia vicearchidiakonov v stredovekej uhorskej cirkevnej správe. In Historica XLV, 2002, s. 77-80. Online

KLATÝ, Marek. Vojvoda Benedikt v kontexte uhorsko-haličských vzťahov prvej tretiny XIII. storočia. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua II, 1998, s. 76-90. Online

KLEIN, Bohuš. Budovanie obranných systémov na území Slovenska do konca stredoveku. In Vojenská história, 2009, č. 2, s. 26-42. Online

KLEIN, Bohuš. Budovanie obranného systému na území Slovenska od 10. storočia do tatárskeho vpádu. In Historický zborník, roč. 19, č. 1. Online

KOČÍ, Martina. Vzťah uhorských kráľovien k svojim venným mestám v stredoslovenskej banskej oblasti. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. Online

KODOŇOVÁ, Mária-VALLAŠEK, Adrián. Komplexný výskum slovenského kostola v Banskej Bystrici. In Štúdijné zvesti, 1985, č. 21, s. 265-280. Online

KOLLÁROVÁ, Zuzana. Postavenie dedinskej šľachty na Spiši. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. Online

KOÓŠOVÁ, Petra. Príspevok k činnosti fortifikačných staviteľov pôvodom z Apeninského polstrova na území Slovenska na prelome stredoveku a novoveku. In Musaica XV, 2007, s. 141-162. Online

KOPTÁK, Tomáš. Cisterciti v Spišskom Štiavniku a život v tzv. Mariánskej doline. In Kultúrne dejiny, 2011, č. 2, s. 193-211. Online

KOPTÁK, Tomáš. Ženské cistercitské opátstvo v Bratislave (1235-1297). In Historický zborník, 2013, roč. 23, č. 1, s. 40-57. Online

KOPTÁK, Tomáš. K stavebným dejinám cistercitského opátstva. In Historický zborník, 2014, roč. 24, č. 1-2, s. 31-59. Online

KOPTÁK, Tomáš. Kysuce od praveku k vrcholnému stredoveku. In ???. Online

KOSZTA, László. Benediktínsky kláštor z 11. storočia na Spiši? In Historický časopis, 2009, roč. 57, č. 2, s. 339-356. Online

KOSTELNÍK, Martin. Rytierstvo – aristokracia. In Rytierstvo – element v živote stredovekého človeka, Trnava, 2004, s. 4-12. Online

KOTLÁRIKOVÁ, Eva. Obraz panovníka Petra Orseola v uhorských a nemeckých prameňoch. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua VII, 2003, s. 53-63. Online

KRISTÓF, Ilona. Eruditio ac lepor. Humanizmus vo Varadíne pred Moháčom. In Historia nostra. Sociálno historické štúdie zo spoločnej slovensko-maďarskej minulosti. Prešov, 2015. Online

KRIŽANOVÁ, Eva. O stredovekej kúrii v Parížovciach. In Archaeologia historica, 1977, č. 2, s. 203-210. Online

KRUPA, Vladimír-KLČO, Marián. Starý kláštor v Piešťanoch – archeologický výskum lokality v rokoch 1991-1994. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2004, č. 7, s. 47-53. Online

KRUPA, Vladimír-KLČO, Marián. Starý kláštor v Piešťanoch – archeologický výskum lokality v roku 2004. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2005, č. 8, s. 47-50. Online

KUČERA, Matúš. Genéza miest na Slovensku. In Archaeologia historica, 1977, č. 3, s. 147-164. Online

KUČERÁKOVÁ, Kristína-BELJAK, Ján. Archeologický výskum v mincovni Kremnica v rokoch 2010–2014. In Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 193-210. Online

KUCHARSKÁ, Veronika. Kežmarok a Zápoľskí. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. Online

KUCHARSKÁ, Veronika. Rod Zápoľských a slovenské mestá koncom stredoveku. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 239-248. Online

KUSTÁR, Rozália. Svietidlá v stredoveku. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua I, 1997, s. 24-47. Online

KUZMOVÁ, Klára-HRNČIARIK, Erik. Archeologický výskum románskeho karnera a exteriéru baziliky sv. Mikuláša v Trnave. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2010, č. 13, s. 3-10. Online

LABANC, Peter. K majetkovým pomerom Spišského prepoštstva v Zemplínskej župe (Olaszliszka). In Studia Historica Tyrnaviensia XIII, 2011, s. 111-125. Online

LABANC, Peter. Sakrálna architektúra na Spiši v písomných prameňoch 13. storočia. In Acta musaei Scepusiensis 2012-2013, 2015, s. 161-179. Online

LABANC, Peter. Počiatky úradu vikára spišského prepošta. In Studia Historica Tyrnaviensia XVII, 2015, s. 66-88. Online

LABANC, Peter. Personálne obsadenie a štruktúra Spišskej kapituly v 14. storočí – možnosti výskumu. In Studia Historica Tyrnaviensia XVIII, 2016, s. 52-71. Online

LABANC, Peter. Personálne obsadenie Spišskej kapituly v čase pôsobenia prepoštov Pavla a Henricha (1301-1323). In Konštantínove listy, 2016, roč. 9, č. 1, s. 39-49. Online

LABUDA, Jozef. Archeológia a výrobné objekty v banských regiónoch Slovenska. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 197-202. Online

LABUDA, Jozef. Stredoveké architektúry na Starom meste v Banskej Štiavnici, ich konzervácia a využitie. In Archaeologia historica, 1986, č. 11, s. 67-78. Online

LABUDA, Jozef. Nové poznatky archeologického výskumu banskoštiavnického regiónu. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 31-34. Online

LABUDA, Jozef. Kolkovaná grafická keramika z Banskej Štiavnice ako doklad obchodných vzťahov. In Archaeologia historica, 1990, č. 15, s. 405-410. Online

LABUDA, Jozef. Materiálna kultúra z výskumu Kammerhofu v Banskej Štiavnici (Príspevok k problematike montánnej archeológie na Slovensku). In Slovenská archeológia, 1992, č. 1, s. 135-164. Online

LABUDA, Jozef-MIHOK, Ľubomír-FROHLICHOVÁ, Mária. Stredoveké železiarske objekty v Banskej Štiavnici. In Štúdijné zvesti, 1995, č. 31, s. 249-264. Online

LABUDA, Jozef. Montánna archeológia na Slovensku (Príspevok k dejinám stredoveku). In Slovenská archeológia, 1997, č. 1, s. 83-156. Online

LABUDA, Jozef. Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici. In Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 455-462. Online

LABUDA, Jozef-BUDAJ, Marek. Unikátne oboly Karola Róberta z baníckej lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici. In Archaeologia historica, 2014, roč. 39, č. 2, s. 649-655. Online

LACKO, Miroslav. Smolník – vzostup a pád jedného banského mesta. In História: Revue o dejinách spoločnosti, 2011, č. 5-6, s. 16-23. Online

LÁSZLÓOVÁ, Henrieta. Hodnoverné miesta na Slovensku. In Ars Notaria, 1999, č. 4, s. 9-19. Online

LISKOVÁ, Henrieta. Zo života banskobystrických mešťanov v stredoveku. In Annales historici Presovienses 7, 2007, s. 7-26. Online

LUKÁČ, Gabriel. K počiatkom stredovekého osídlenia Spiša (do konca 12. stor.). In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 9-18. Online

LUKAČKA, Ján. Rímska kúria a poslední Arpádovci. In Historica XLIII, 1997, s. 173-192. Online

LUKAČKA, Ján. Podoby ženy v neskorostredovekej spoločnosti (na príklade štyroch šľachtičien z územia Nitrianskej župy). In Žena a právo, 2004, s. 46-54. Online

LUKAČKA, Ján. K problému pravosti listiny Štefana V. pre Nitrianske biskupstvo. In Historica XLV, 2002, s. 81-84. Online

LUKAČKA, Ján. Štyri neznáme privilégiá Žigmunda Luxemburského pre Holíč. In Verbum historiae I., 2008, s. 34-38. Online

LUKAČKA, Ján. Trnava a Matúš Čák Trenčiansky. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2009, č. 12, s. 67-68. Online

LUKAČKA, Ján. K otázke etnického pôvodu veľmožského rodu Hont-Poznanovcov. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. Online

LUKAČKA, Ján. Podoby stretnutí a komunikácie v stredovekom meste. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 11-16. Online

LYSÁ, Žofia. Počiatky formovania mestskej society v stredovekej Bratislave (úvod do problematiky). In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua X, 2006, s. 115-150. Online

LYSÁ, Žofia. Možnosti komunikácie pri počiatkoch mestskej society v Bratislave. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 135-142. Online

LYSÁ, Žofia. Sokoliarstvo v stredovekom Uhorsku. Úvod do problematiky. In Historické štúdie, 2014, č. 48, s. 113-124. Online

LYSÝ, Miroslav. Intervencie Nemeckej ríše do Uhorska v prospech kráľa Petra Orseola. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua V, 2001, s. 32-47. Online

LYSÝ, Miroslav. Politika českého kniežaťa Břetislava I. (1035-1055) voči Uhorsku. In Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 3, s. 451-468. Online

LYSÝ, Miroslav. Nemecké výboje proti Uhorsku v 11. storočí. In Vojenská história, 2005, č. 2, s. 22-44. Online

LYSÝ, Miroslav. Slovenská a maďarská historiografia k husitským dejinám. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua X, 2006, s. 151-166. Online

LYSÝ, Miroslav. Účasť Uhorska na protihusitských vojnách v Čechách a na Morave. In Vojenská história, 2007, č. 1, s. 28-48. Online

LYSÝ, Miroslav. Uhorská šľachta a protihusitské vojny. In Vojenská história, 2007, č. 3, s. 39-54. Online

LYSÝ, Miroslav. Husitské vpády do Uhorska v rokoch 1428-1431. In Historický časopis, 2007, roč. 55, č. 3, s. 411-432. Online

LYSÝ, Miroslav. Vpády husitov a ich posádky v Uhorsku v rokoch 1432-1435. In Historický časopis, 2007, roč. 55, č. 4, s. 633-658. Online

LYSÝ, Miroslav. Ohlas husitských myšlienok v Uhorsku. In Historica XLVII: zborník filozofickej fakulty univerzity Komenského. 2008, s. 183-198. Online

LYSÝ, Miroslav. Možnosti komunikácie uhorských mešťanov a husitov. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 93-96. Online

LYSÝ, Miroslav. K otázke vlastníckych vzťahov v Uhorsku v 11. a 12. storočí. In Proměny soukromého práva . Sborník příspěvkú z konference ke 200. výročí vydaní ABGB. 2011, s. 27-35. Online

LYSÝ, Miroslav. Ilúzia feudálnej rozdrobenosti (k periodizácii právnych dejín na území Slovenska). In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore I., 2012, s. 28-32. Online

MÁCELOVÁ, Marta. Nález stredovekej keramiky v Benického dome v Banskej Bystrici. In Archaeologia historica, 1986, č. 11, s. 481-488. Online

MÁCELOVÁ, Marta. Príspevok k včasnostredovekému osídleniu Beckova. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 35-42. Online

MÁCELOVÁ, Marta. Príspevok k stredovekému osídleniu Zvolena. In Archaeologia historica, 1989, č. 14, s. 171-180. Online

MÁCELOVÁ, Marta. K počiatkom osídlenia Zvolena v stredoveku. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 69-74. Online

MÁCELOVÁ, Marta. Gotické kovania a zámka zo starej fary v Banskej Bystrici. In Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 611-618. Online

MÁCELOVÁ, Marta. Banskobystrický stredoveký a novoveký vodovod vo svetle archeologických nálezov a písomných prameňov. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 877-893. Online

MAGDOŠKO, Drahoslav. Vylkynus villicus – najstaršia zmienka o košickom richtárovi. In Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska, 2012, s. 26-33. Online

MAGDOŠKO, Drahoslav. Nehodnovernosť tradície o opevnení Košíc v roku 1290. In Studia Historica Tyrnaviensia XIV – XV, 2012, s. 290–308. Online

MAGDOŠKO, Drahoslav. Kostoly a špitály na predmestiach Košíc v stredoveku. In Mesto a dejiny, 2013, č. 2, s. 17-37. Online

MAGDOŠKO, Drahoslav. K mestskej elite Košíc na prelome 13. a 14. storočia. In Košice v súradniciach európskych dejín, 2014, s. 64-73. Online

MAGDOŠKO, Drahoslav. K pôvodu pravidiel pre košickú mestskú radu z roku 1404. In Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy, poznatky, 2015, s. 237-246. Online

MAGDOŠKO, Drahoslav. Kostolní otcovia a mestská rada v cirkevnej správe stredovekých Košíc. In Studia Historica Tyrnaviensia XVII, 2015, s. 89-110. Online

MAJEROVÁ, Kristína. Počiatky ženských reholí na Slovensku. In Človek a spoločnosť v dejinách, Trnava, 2007, s. 45-55. Online

MALINIAK, Pavol-ULAŠIN, Bohdan. Vlk v stredovekej ľudovej kultúre na Slovensku. In Pohanstvo a kresťanstvo. Zborník z konferencie usporiadanej 5.-6. II. 2003 v Banskej Bystrici. 2004, s. 235-246. Online

MALINIAK, Pavol. Útok na hrad Zvolen v roku 1290 (útočníci, obrancovia a príčiny konfliktu). In Rytierstvo – element v živote stredovekého človeka, Trnava, 2004, s. 89-99. Online

MALINIAK, Pavol. ,,Meta ad modum crucis sculpta.“ Kríže na hraniciach majetkov vo Zvolenskej stolici. In Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I., 2006, s. 393-410. Online

MALINIAK, Pavol. Dejiny do konca 19. storočia. In Pliešovce. Krajina, história, kultúra. 2006, s. 43-56. Online

MALINIAK, Pavol. K interpretáciám najstarších písomných dokladov o osídlení Zvolenskej kotliny. In Acta Historica Neosoliensia Tomus 10, 2007, s. 58-69. Online

MALINIAK, Pavol. Svedecké výpovede obyvateľov Ľupčianskeho panstva ako prameň k dejinám regiónu v neskorom stredoveku. In Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. 2007, s. 197-209. Online

MALINIAK, Pavol. K sobášnej politike Bela IV. Dynastická svadba vo Zvolene a jej reflexie v historiografii. In Historický časopis, 2008, roč. 56, č. 1, s. 125-136. Online

MALINIAK, Pavol. Osídlenie od 13. storočia do konca stredoveku. In Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. 2009, s. 69-118. Online

MALINIAK, Pavol. Les a lesná výroba v zázemí banských miest vo Zvolenskej stolici v 14. – 17. storočí. In Lesy v dejinách Zvolenskej stolice. Lesné remeslá v kultúre a zamestnaní obyvateľstva v stredoveku a ranom novoveku. 2011, s. 29-60, 131-138. Online

MALINIAK, Pavol. Mlynárstvo na strednom Pohroní v stredoveku a na začiatku novoveku. In Z histórie technicko-hospodárskeho využitia vodných tokov na strednom Pohroní. 2011, s. 30-45. Online

MALINIAK, Pavol. Úlovky, dary a jelene v maštali. Sociálne a kultúrne pozadie poľovníctva vo Zvolenskej stolici. In Človek a svet zvierat v stredoveku. 2015, s. 393-408. Online

MAREK, Miloš. Postavenie hosťov v stredovekom uhorskom kráľovstve. In Historický zborník, 2002, č. 1-2, s. 13-23. Online

MAREK, Miloš. Vplyv prisťahovalectva na etnické pomery stredovekých miest na Slovensku. In Mesto a dejiny, 2013, č. 1, s. 6-24. Online

MARETTA, Robert. Súkromný archív Leleského konventu z pohľadu stredovekej diplomatiky. In Historia Ecclesiastica V, 2014, č. 2, s. 3-16. Online

MARSINA, Richard. Najstaršie mestá na Slovensku na základe historických dokladov. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 85-92. Online

MARSINA, Richard. Stav a úlohy výskumu slovanských a stredovekých dejín z hľadiska histórie a etnogenézy Slovákov. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1986, č. 22, str. 93-102. Online

MARSINA, Richard. Vývoj miest v stredoveku. In Archivum Sala: Archívna ročenka III., Šaľa, 2006, s. 15-20. Online

MARSINA, Richard. Porovnanie podmienok vzniku Trnavy a slovenských miest. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2009, č. 12, s. 13-16. Online

MARSINA, Richard. K počiatkom stredovekých miest na Slovensku. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 17-28. Online

MARSINA, Richard. Sv. Vojtech a Ostrihom. In Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. 2011, s. 11-22. Online

MARUNIAKOVÁ, Marta. Súbor skla z Bratislavského hradu. In Archaeologia historica, 1991, č. 16, s. 361-378. Online

MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Vývoj osídlenia dolného Ponitria do polovice 14. storočia. In Historia Nova, 2010, č. 2, s. 8-31. Online

MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia. In Historia Nova, 2013, č. 6, s. 48-70. Online

MATEJKA, Miroslav-ŠIMKOVIC, Michal. Stavebný vývoj hradu Korlátka vo svetle architektonicko-historického výskumu. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2014, č. 17, s. 35-44. Online

MATIJEK, Peter. K politickým konfliktom Mateja Korvína a cisára Fridricha III. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua IV, 2000, s. 88-109. Online

MEDVEĎOVÁ, Mária. Vývoj využívania krajiny Šimonovian od stredoveku do roku 1938. In Vox discipuli historiae, 2011, s. 121-136. Online

MELICHERČÍK, Martin-REXA, Daniel. Výsledky umelecko-historického a archeologického výskumu na Nálepkovej ulici č. 19-21 v Bratislave. In Archaeologia historica, 1986, č. 11, s. 271-282. Online

MELIŠ, Bernard Jozef. Náčrt poznatkov a problematiky výskumu života magistra Donča. In Studia Historica Tyrnaviensia VIII, 2009, s. 64-82. Online

MELIŠ, Bernard Jozef. Zvolenský župan magister Donč. In Historický zborník, 2009, č. 1, s. 134-153. Online

MELIŠ, Bernard Jozef. Niekoľko spresňujúcich poznámok k rodokmeňu magistra Donča. In Genealogicko-heraldický hlas, 2011, č. 1-2, s. 3-6. Online

MELIŠ, Bernard Jozef. Predkovia Balašovcov v úlohe zvolenských županov do polovice 14. storočia. In Zborník z medzinárodnej konferencie – Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. 2013, s. 13-20. Online

MELIŠ, Bernard Jozef. Cirkevné pomery v Slovenskej a Partizánskej (Nemeckej) Ľupči v stredoveku. In Studia historica Tyrnaviensia XVII, 2015, s. 13-35. Online

MELIŠ, Bernard Jozef. Pôvod rodu Zátureckých. In Genealogicko-heraldický hlas, 2016, č. 1, s. 9-16. Online

MÉSZÁROSOVÁ, K.-POLLA, Belo. Stredoveké výrobky z dreva vo svetle archeologických nálezov na Slovensku. In Archaeologia historica, 1983, č. 8, s. 299-310. Online

MINÁČ, Vladimír. Zaniknutá stredoveká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči. In Archaeologia historica, 1980, č. 5, s. 209-216. Online

MINÁČ, Vladimír. Slovanské sídlisko a stredoveká osada v Senci-Martine. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 487-498. Online

MINÁRČIC, Miroslav. Metačná listina svätoantonského panstva z roku 1266 a jej výpovedná hodnota k dejinám banskoštiavnického baníctva. In Vox discipuli historiae II., 2012, s. 63-98. Online

MIŇO, Martin. Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti. In Archaeologia historica, 2011, roč. 36, č. 1, s. 289-302. Online

MIŇO, Martin. Archeologický výskum na mieste predpokladaného zaniknutého Kostola sv. Michala Archanjela v Sliači-Sampore. In Archaeologia historica, 2012, roč. 37, č. 2, s. 571-576. Online

MORAVČÍK, Jozef. Príspevok archeológie na osvetlení začiatkov mesta Žilina. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2009, č. 12, s. 145-154. Online

MORDOVIN, Maxim. Archeologický výskum komitátneho Hontianskeho hradu. In Acta Historica Neosoliensia Tomus 16, 2013, s. 6-37. Online

MRVA, Ivan. Zbojníctvo v zrkadle uhorských zákonov a kráľovských nariadení. In Zbojníctvo na Slovensku, 2014, s. 19-36. Online

MÚCSKA, Vincent. Cirkevné zákony Štefana I. Svätého. In Acta Historica Danubiensia, č. 1, 2007, s. 11-18. Online

MÚCSKA, Vincent. Boj uhorského štátu proti pohanstvu v 11. storočí. In Pohanstvo a kresťanstvo. Zborník z konferencie usporiadanej 5.-6. II. 2003 v Banskej Bystrici. 2004, s. 201-210. Online

MÚCSKA, Vincent. O misii Bruna z Querfurtu v Uhorsku. In Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. 2011, s. 23-32. Online

MUK, Ján. Příspěvek ke genezi východoslovenských měst a městských domů ve středověku. In Archaeologia historica, 1982, č. 7, s. 473-482. Online

MUSILOVÁ, Margaréta-ŠTASSEL, Ivo. Archeologický a stavebno-historický výskum na Uršulínskej ul. č. 6 v Bratislave. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 57-82. Online

NÁDASKÁ, Katarína. Mestská patrónka sv. Alžbeta ako bod stretnutia dynastickej a meštianskej tradície v stredovekých Košiciach. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 187-198. Online

NAGY, Peter-ČURNÝ, Marián. Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska. In Archaeologia historica, 2011, roč. 36, č. 2, s. 541-555. Online

NAGY, Peter. Archeologický výskum na dostavbe hotela Holiday Inn v Trnave. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 113-132. Online

NEMEŠ, Jaroslav. Testament bratislavského kanonika Gašpara Romera z roku 1517 a jeho ekonómia spásy. In Ružomberský historický zborník III., 2009, s. 150-172. Online

NÉMETH, István H. Šľachta v mestách – prirodzený proces alebo negatívny jav?. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. Online

NEUMANN, Martin. Kostol sv. Jakuba staršieho v Trnave. Príspevok k prítomnosti Valónov na území mesta v stredoveku. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2014, č. 17, s. 15-20. Online

NEUMANN, Martin. Vypovedacia schopnosť stredovekých kalendárií na príklade Spišského misála. In Historia Nova, 2014, č. 8, s. 8-32. Online

NEUMANN, Tibor. “Jednousadlostný šľachtic”. K objasneniu stredovekého pojmu. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. Online

NOVÁK, Andrej. Bitka pri Vojňanoch – legenda či skutočnosť. In Sandecko-spišské zošity, 2010, č. 5, s. 56-58. Online

NOVÁKOVÁ, Veronika. Pramene: Zákonníky sv. Štefana. In Archivum Sala : Archívna ročenka II., Šaľa, 2005, s. 80-88. Online

NOVÁKOVÁ, Veronika. Pramene: Dekrét kráľa Žigmunda z roku 1405 tzv. Decretum minus. In Archivum Sala: Archívna ročenka III., Šaľa, 2006, s. 102-109. Online

ORIŠKO, Štefan. K novším nálezom stredovekej nástennej maľby v Trnave. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 1997, č. 1, s. 3-8. Online

ORIŠKO, Štefan. Poznámky k románskemu kostolu v Dechticiach. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 1998, č. 2, s. 29-34. Online

ORIŠKO, Štefan. Poznámky k výskumu románskych krstiteľníc. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2001, č. 4, s. 45-50. Online

ORIŠKO, Štefan. Poznámky o neznámych stredovekých kamenárskych pamiatkach Trnavského kraja. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2002, č. 5, s. 25-30. Online

ORIŠKO, Štefan. K problematike stredovekého portálu kláštorného kostola v Šahách. In Archaeologia historica, 2011, roč. 36, č. 2, s. 409-422. Online

ORIŠKO, Štefan. K problému kaplnky Zvolenského zámku. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 595-605. Online

ORIŠKO, Štefan. Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave. In Archaeologia historica, 2013, roč. 38, č. 2, s. 369-377. Online

ORIŠKO, Štefan. K problematike stavebnej plastiky stredovekého kostola v Piešťanoch. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2005, č. 8, s. 39-46. Online

ORIŠKO, Štefan. Stredoveká architektúra mendikantov v Trnave a ďalších mestách na Slovensku. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2009, č. 12, s. 135-144. Online

ORIŠKO, Štefan. Stredoveká sochárska výzdoba západného portálu farského kostola sv. Mikuláša v Trnave – nálezy a hypotézy. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2013, č. 16, s. 31-38. Online

OSLANSKÝ, František. Zavŕšenie christianizácie na Slovensku. In Historica XLIII, 1997, s. 147-156. Online

OSLANSKÝ, František. K vývoju šľachty Ostrihomskej arcidiecézy. In Genealogicko-heraldický hlas, 2003, č. 2, s. 3-8. Online

OSLANSKÝ, František. Z písomných prameňov Európy o falšovaní mincí v stredoveku. In Historický časopis, 2008, roč. 56, č. 4, s. 587-598. Online

OSLANSKÝ, František. Kult sv. Vojtecha a Slovensko v stredoveku. In Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. 2011, s. 89-109. Online

PACINDOVÁ, Laura. Kult svätej Alžbety Uhorskej a jej prisúdené patrocíniá v rámci stredovekého Slovenska. In Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I., 2006, s. 345-354. Online

PAKANOVÁ, Žofia. Vznik hradu a panstva Gýmeš a jeho vývoj do konca 13. storočia. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua VII, 2003, s. 64-81. Online

PASTOREK, Ivan. Osídlenie, hospodárske pomery a materiálna kultúra feudálného Hlohovca vo svetle archeologických výskumov a nálezov. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 109-116. Online

PERNIŠ, Jaroslav. Alžbeta Uhorská (1353-1380) v osídlach dynastickej politiky. In Genealogicko-heraldický hlas, 1998, č. 2, s. 3-12. Online

PERNIŠ, Jaroslav. Uhorskí Anjouovci v zdraví, chorobe a smrti. In Genealogicko-heraldický hlas, 2003, č. 1, s. 3-21. Online

PERNIŠ, Jaroslav. Pokoj mŕtvych. O miestach posledného odpočinku Anjouovcov. In Genealogicko-heraldický hlas, 2005, č. 1, s. 3-28. Online

PETROVIČ, Jozef. Poddanské dediny vo vlastníctve mesta Bardejov od 15. do polovice 19. storočia. In Historica XLV, 2002, s. 123-126. Online

PETROVIČ, Rastislav. Archeologický nález sakrálneho objektu v Seredi. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 1997, č. 1, s. 39-41. Online

PETROVIČOVÁ, Mária. Mestská správa Bardejova v prameňoch zo 14. storočia. In Dejiny: internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2011, č. 1, s. 32-37. Online

PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton. Výskum zaniknutého stredovekého kostola v Radoli. In Štúdijné zvesti, 1963, roč. 11, s. 229-262. Online

PIIRAINEN, Ilpo Tapani. Začiatky a raný vývoj stredoslovenských miest podľa archívnych prameňov. In Ružomberský historický zborník III., 2009, s. 113-121. Online

PIIRAINEN, Ilpo Tapani. Začiatky a raný vývoj stredoslovenských miest podľa archívnych prameňov. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2009, č. 12, s. 121-124. Online

PINTÉROVÁ, Beáta. Bitka pri Bratislave vo svetle slovenskej a maďarskej historiografie. In Zborník – Bitka pri Bratislave a jej význam pre vývoj stredného Podunajska, 2007, s. 25-32. Online

PINTÉROVÁ, Beáta. Príchod Maďarov do Karpatskej kotliny vo svetle archeologických prameňov. In Acta Nitriensiae, 2007, č. 9, s. 128-144. Online

PINTÉROVÁ, Beáta. Pohľady maďarskej historiografie na otázku príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny a na ich vzťahy k okoliu (od polovice 19. storočia do konca 20. storočia). In Dějiny – teorie – kritika, 2011, č. 1, s. 73-109. Online

PINTÉROVÁ, Beáta. Dejiny obce na základe písomných prameňov. In Branč-Berencs 1156-2006, 2006, s. 17-45. Online

PINTÉROVÁ, Beáta. Náčrt dejín Nitrianskeho biskupstva do začiatku 16. storočia. In Mesto pod mestom (Dejiny Nitry v školskej praxi), 2012, s. 28-35. Online

PÍREK, Michal. Psy a ich chov v stredovekej spoločnosti so zvláštnym zameraním na územie Uhorského kráľovstva. In Historické štúdie, 2014, č. 48, s. 125-136. Online

PIVKO, Daniel. Stavebný a dekoračný kameň a jeho opracovanie na stredovekom Slovensku. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 609-628. Online

PLAČKO, Štefan. K niektorým vybraným otázkam z dejín Spišského hradu. In Historica XLVII, 2008, s. 211-222. Online

PLACHÁ, Veronika-HLAVICOVÁ, Jana. Devínsky hrad v 15. storočí. In Archaeologia historica, 1980, č. 5, s. 277-282. Online

POLLA, Belo. Stredoveká pec na pečenie chleba. In Štúdijné zvesti, 1957, roč. 2, s. 105-114. Online

POLLA, Belo. Stredoveký hrádok v Obišovciach. In Slovenská archeológia, 1964, č. 2, s. 467-486. Online

POLLA, Belo. Správa o výsledkoch výskumu v Košiciach-Krásnej nad Hornádom za rok 1977. In Archaeologia historica, 1977, č. 3, s. 239-242. Online

POLLA, Belo. Správa о výsledkoch záchranného výskumu vo Vinnom, okr. Michalovce, za rok 1977. In Archaeologia historica, 1977, č. 3, s. 243-246. Online

POLLA, Belo-SLIVKA, Michal. Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania. In Archaeologia historica, 1980, č. 5, s. 69-106. Online

POLLA, Belo-SLIVKA, Michal-VALLAŠEK, Adrián. K problematike výskumu hrádkov а hradov na Slovensku. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 361-406. Online

POLLA, Belo. K počiatkom historickoarcheologického výskumu zaniknutých stredovekých osád na Slovensku. In Archaeologia historica, 1982, č. 7, s. 79-84. Online

POLLA, Belo. Košicko krasnianska rotunda. In Archaeologia historica, 1984, č. 9, s. 181-192. Online

POLLA, Belo. Prínos krasnianskej benediktínskej komunity k hospodárskym, sociálnym a kultúrnym dejinám východného Slovenska. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 369-374. Online

POLLA, Belo. Čo s archeologicko-architektonickými pamiatkami? In Archaeologia historica, 1986, č. 11, s. 39-50. Online

POMFYOVÁ, Bibiana-SAMUEL, Marián-ŽAŽOVÁ, Henrieta. Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni: (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov). In Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 271-290. Online

POMFYOVÁ, Bibiana. Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra – torzálne poznatky – torzálne hypotézy. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 733-777. Online

PROCHÁZKOVÁ, Nataša. Postavenie haličského kráľa a slavónskeho kniežaťa Kolomana z rodu Arpádovcov v uhorskej vnútornej a zahraničnej politke v prvej polovici 13. storočia. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua II, 1998, s. 64-75. Online

PUŠKÁROVÁ, Blanka K. Niekoľko nových poznatkov, získaných pri výskume fasád veže nitrianského hradu. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 469-474. Online

RÁBIK, Vladimír. Vznik, počiatky a pôvod najstaršej liptovskej šľachty. In Genealogicko-heraldický hlas, 1999, č. 1, s. 3-19. Online

RÁBIK, Vladimír. Hospites de Tyrna – Vývoj národnostnej štruktúry Trnavy v stredoveku. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2004, č. 7, s. 35-46. Online

RÁBIK, Vladimír. Topografia mesta Trnava v stredoveku. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2007, č. 10, s. 7-16. Online

RÁBIK, Vladimír. Trnavské panstvo. Sídliskový a správny rozsah Trnavy do polovice 13. storočia. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2012, č. 15, s. 3-10. Online

RÁBIK, Vladimír. Listina pápeža Alexandra VI. z roku 1493 o trnavskom farskom kostole sv. Mikuláša. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2015, č. 18, s. 27-30. Online

RAGAČ, Radoslav. Rod Paškovcov zo Slatiny do nobilitácie. In Genealogicko-heraldický hlas, 1999, č. 1, s. 20-24. Online

RAGAČ, Radoslav. Stredoveký hrádok v Dúbravici. In Acta Historica Neosoliensia Tomus 9, 2006, s. 25-30. Online

RAJKOVÁ, Marta. Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva. In Historia Nova, 2014, č. 7, s. 67-83. Online

RATKOŠ, Peter. Naše sídliskové útvary v latinskej terminológii 9.—12. storočia. In Archaeologia historica, 1977, č. 3, s. 247-254. Online

RATKOŠ, Peter. Problémy výskumu včasnofeudálneho osídlenia Slovenska. In Archaeologia historica, 1984, č. 9, s. 7-20. Online

RATKOŠ, Peter. Chronologizácia architektury a hospodárske dejiny Slovenska v 9.-13. storočí. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 461-468. Online

REJHOLCOVÁ, Mária. Pohrebisko z 10.-12. storočia v Nových Zámkoch. In Slovenská archeológia, 1974, č. 2, s. 435-462. Online

REJHOLCOVÁ, Mária. Pohrebisko z 10. a 11. storočia v Hurbanove-Bohatej. In Slovenská archeológia, 1976, č. 1, s. 191-234. Online

REJHOLCOVÁ, Mária. Výskum pohrebiska v Čakajovciach, okres Nitra. In Archaeologia historica, 1977, č. 3, s. 263-268. Online

REJHOLCOVÁ, Mária. Odraz štruktúry osídlenia na pohrebiskách z 10.—11. storočia. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 481-486. Online

REJHOLCOVÁ, Mária. Výskum včasnostredovekého pohrebiska v Čakajovciach, okres Nitra. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 537-544. Online

REMIÁŠOVÁ, Marta. Hradisko Vyšehrad. In Archaeologia historica, 1977, č. 2, s. 267-270. Online

REMIÁŠOVÁ, Marta. Hradisko Vyšehrad. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 467-474. Online

REPKA, Dominik-PAŽINOVÁ, Noémi. Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z Podhorian-Sokolníkov. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 273-287. Online

REPKOVÁ, Stanislava. Interpretačné možnosti veže kruhového pôdorysu v centre Žiliny a jej pamiatková prezentácia. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 105-112. Online

REŤKOVSKÁ, Adriana. Rehoľa antonitov na Slovensku. In Acta Historica Neosoliensia Tomus 13, 2010, s. 5-33. Online

REŤKOVSKÁ, Adriana. Rehoľa antonitov a jej rozšírenie v stredovekom Uhorsku. In Acta Historica Neosoliensia Tomus 15, 2012, s. 255-297. Online

ROHÁČ, Juraj. Kráľovské dekréty v uhorskej diplomatike. In Historica XLVI, 2005, s. 89-98. Online

ROHÁČ, Juraj. Trnavské mestské privilégiá. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2009, č. 12, s. 5-12. Online

ROHÁČ, Peter. Indagines – záseky vo vojenskom obrannom systéme stredovekého Uhorska na území dnešného Slovenska. In Vojenská história, 2014, č. 1 s. 6-27. Online

ROHÁČ, Peter. Fridrich II. Babenberský a jeho boje s Uhorským a Českým kráľovstvom 1230 – 1246. In Vojenská história, 2015, č. 3, s. 6-25. Online

ROHÁČ, Peter. Boj o babenberské dedičstvo a I. česko-uhorská vojna 1252 – 1254. In Vojenská história, 2016, č. 1, s. 18-42. Online

ROHÁČ, Peter. II. česko-uhorská vojna o babenberské dedičstvo 1260 a bitka pri Kressenbrune. In Vojenská história, 2016, č. 2, s. 23-44. Online

RUSNÁK, Rastislav. K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 87-100. Online

RUTTKAY, Alexander. Zaniknutá stredoveká dedina v katastri obce Belá. In Štúdijné zvesti, 1970, č. 18, s. 377-383. Online

RUTTKAY, Alexander. Revízno-záchranný výskum zaniknutého kostola v Boleráze. In Slovenská archeológia, 1974, č. 1, s. 107-128. Online

RUTTKAY, Alexander. Posledné pracovné výsledky stredovekej archeológie na Slovensku a problematika vývoja osídlenia v 9. až 13. storočí. In Archaeologia historica, 1977, č. 3, s. 269-282. Online

RUTTKAY, Alexander. Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradišťom a Kolačnom. okr. Topolčany. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 407-428. Online

RUTTKAY, Alexander. Problematika výroby a výskytu dekoratívnych kovových predmetov na území Slovenska. In Archaeologia historica, 1983, č. 8, s. 347-364. Online

RUTTKAY, Alexander. Poznámky k problematike vzniku stredovekého mestského jadra v Skalici. In Štúdijné zvesti, 1983, č. 20, s. 251-272. Online

RUTTKAY, Alexander-REMIÁŠOVÁ, Marta. Dechtárstvo vo včasnom stredoveku na hornom Ponitrí. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 191-196. Online

RUTTKAY, Alexander-SLIVKA, Michal. Cirkevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 333-356. Online

RUTTKAY, Alexander. Stav a úlohy výskumu dejín stredoveku na Slovensku z hľadiska archeológie (prognostická úvaha). In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1986, č. 22, str. 49-70. Online

RUTTKAY, Alexander. Prvky tzv. gotickej módy v odeve a ozdobách dedinského obyvatelstva na území Slovenska. In Archaeologia historica, 1989, č. 14, s. 355-378. Online

RUTTKAY, Alexander T. Stredoveké panské sídlo v Partizánskom-Šimonovanoch. In Slovenská archeológia, 2003, č. 1, s. 119-154. Online

RUTTKAY, Alexander T. – MOSNÝ, Peter. Vzťah medzi Slovenskou Ľupčou a Banskou Bystricou z hľadiska genézy stredovekých miest. In Acta Historica Neosoliensia Tomus 8, 2005, s. 49-57. Online

RUTTKAY, Alexander T. Zaniknutý hrad v Rudne nad Hronom v kontextoch feudálnych sídiel pred 14. storočím. In Acta Historica Neosoliensia Tomus 15, 2012, s. 124-134. Online

RUTTKAY, Matej. Hrnčiarska pec z vrcholného stredoveku v Sľažanoch. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1988, č. 24, s. 127-142. Online

RUTTKAY, Matej. Výskum stredovekého osídlenia v Bajči. In Archaeologia historica, 1989, č. 14, s. 299-310. Online

RUTTKAY, Matej. Pece na rannostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska. In Archaeologia historica, 1990, č. 15, s. 337-348. Online

RUTTKAY, Matej. Vývoj stredovekého osídlenia na území horného Požitavia. In Slovenská archeológia, 1993, roč. 41, č. 2, s. 353-359. Online

RUTTKAY, Matej. Výskum hradu v Topoľčiankach. In Archaeologia historica, 1991, č. 16, s. 255-270. Online

RUTTKAY, Matej. Príspevok k poznaniu malých stredovekých opevnení na juhozápadnom Slovensku. In Archaeologia historica, 1992, č. 17, s. 253-262. Online

RUTTKAY, Matej. Žlaby na stredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 277-288. Online

RUTTKAY, Matej. Vývoj stredovekého osídlenia na území horného Požitavia. In Slovenská archeológia, 1993, č. 2, s. 353-366. Online

RUTTKAY, Matej-CHEBEN, Ivan-RUTTKAYOVÁ, Jaroslava. Výskum stredovekého opevneného sídliska v Branči-Velkej Vsi. In Archaeologia historica, 1993, č. 19, s. 229-242. Online

RUTTKAY, Matej. Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku. In Archaeologia historica, 1995, č. 20, s. 563-584. Online

RYBÁRIKOVÁ-SERDAHELY, M.-ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana. Príspevok ku stredovekým kamenárskym značkám z Bratislavy. In Archaeologia historica, 1990, č. 15, s. 447-452. Online

SALANCI, Michal. Kecerovci z Kecerovského Lipovca – pôvod rodu. In Genealogicko-heraldický hlas, 2008, č. 2, s. 3-18. Online

SÁLUS, Jozef. Pamiatková prezentácia archeologických lokalít v Liptove. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 375-384. Online

SAMUEL, Marián-ŽAŽOVÁ, Henrieta. Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach : (výsledky archeologického a archívneho výskumu). In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 577-593. Online

SAMUEL, Marián-MAJERČÍKOVÁ, Danka-FURMAN, Martin. Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku (výsledky revízneho a zisťovacieho výskumu v rokoch 2012–2013). In Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 723-737. Online

SEDLÁČEK, Peter. Mestská domobrana a mestská stráž v Bratislave v polovici 15. storočia. In Vojenská história, 2012, č. 4, s. 6-22. Online

SEDLÁČEK, Peter. Žoldnieri v Bratislave v polovici 15. storočia. In Vojenská história, 2013, č. 1, s. 6-32. Online

SEDLÁK, Vincent. Interferencia v materiálnej kultúre Slovenska. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 455-460. Online

SEDLÁK, Vincent. Pramenná základňa a stav výskumu stredovekého osídlenia Slovenska. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1986, č. 22, str. 83-92. Online

SEGEŠ, Vladimír. Hlavné črty zástoja miest na Slovensku v uhorskom stredovekom vojenstve. In Vojenská história, 1998, č. 1, s. 3-20. Online

SEGEŠ, Vladimír. Trojnásobná poprava v Bratislave 2. júna 1518. In Historica XLV, 2002, s. 149-153. Online

SEGEŠ, Vladimír. Žena ako subjekt a objekt kriminality v stredovekej Bratislave. In Žena a právo, 2004, s. 55-65. Online

SEGEŠ, Vladimír. Organizácia, výzbroj a taktika vojska kráľa Mateja Korvína. In Vojenská história, 2007, č. 3, s. 55-69. Online

SEGEŠ, Vladimír. Vojensko-reformné úsilie Žigmunda Luxemburského. In Verbum historiae I., 2008, s. 44-50. Online

SIPOSOVÁ, Sylvia. Madáčovci. Minulosť a prítomnosť jedného šľachtického rodu. In Genealogicko-heraldický hlas, 2008, č. 1, s. 14-25. Online

SKALSKÁ, Monika. Počiatky výsadných miest a mestečiek na Gemeri. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 267-274. Online

SKALSKÁ, Monika. Územie hradu Beckov v povodí gemerskej rieky Gortva a jeho osud po zániku pohraničného županstva. In Studia Historica Tyrnaviensia XI-XII s. 204-231. Online

SKALSKÁ, Monika. Pavlínsky kláštor v Gombaseku (1371-1566). In Studia Historica Tyrnaviensia XIV-XV. s. 160-185. Online

SKALSKÁ, Monika. Zo života stredovekej gemerskej a malohontskej šľachty (K okolnostiam výmaľby jej rodových kostolov). In Historický zborník s. 18-44 Online

SKALSKÁ, Monika. Rod Bubekovcov z Plešivca do začiatku 15. storočia. In Historický zborník, 2010, č. 2, s. 19-45. Online

SKLADANÝ, Marián. Moštenická sciedzacia huta v rokoch 1496 až 1526. In Historica XLI, 1995, s. 107-124. Online

SKLADANÝ, Marián. Zásobovanie stredovekých banských miest poľským olovom v rokoch 1496 – 1526. In Historica XLIV, 2000, s. 57-70. Online

SKLADANÝ, Marián. Thurzovsko-fuggerovské vyúčtovania z rokov 1495-1526. In Historica XLV, 2002, s. 155-157. Online

SKLADANÝ, Marián. K počiatkom Banskej Bystrice. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 157-168. Online

SKORKA, Renáta. Pozostalosť Joriga Kuntzelmana – alebo náhodný súbeh udalostí v Bratislave v 15. storočí. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 109-114. Online

SKOVAJSA, Miloslav. Habsburgovci a Osmani. Prvé vzájomné stretnutia – vzťah k Benátkam a uhorské mierové sprostredkovanie (1495–1519). In Acta Historica Neosoliensia Tomus 14, 2011, s. 6-28. Online

SLEZÁKOVÁ, Miroslava. Obchodné aktivity košických mešťanov ako špecifický prejav komunikácie s okolitým svetom. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 177-186. Online

SLIVKA, Michal. Archeologický výskum zaniknutej šlachtickej kurie vo Vajkovciach, okres Košice-vidiek. In Archaeologia historica, 1977, č. 3, s. 303-324. Online

SLIVKA, Michal. Výsledky prvej etapy výskumu Paričovho hradu v Trebišove. In Archaeologia historica, 1979, č. 4, s. 149-174. Online

SLIVKA, Michal-VALLAŠEK, Adrián. Hospodárske zázemie šľachtických sídiel v oblasti Horného Zemplína. In Archaeologia historica, 1982, č. 7, s. 289-310. Online

SLIVKA, Michal. Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Sp. Nová Ves. In Archaeologia historica, 1982, č. 7, s. 385-414. Online

SLIVKA, Michal. Výrobky z kosti a parohu. In Archaeologia historica, 1983, č. 8, s. 327-346. Online

SLIVKA, Michal. Parohová a kostená produkcia na Slovensku v období feudalizmu. In Slovenská archeológia, 1984, č. 2, s. 377-423. Online

SLIVKA, Michal-JAVORSKÝ, František. Výsledky archeologického výskumu na lokalite Poprad-Stojany. In Archaeologia historica, 1984, č. 9, s. 193-216. Online

SLIVKA, Michal. Príspevok к problematike vzťahu stredovekých sakrálných objektov a feudálnych sídiel na Slovensku. In Archaeologia historica, 1986, č. 11, s. 359-376. Online

SLIVKA, Michal. Rádové domy v štruktúre osídlenia Slovenska a v jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch so zameraním na krížovnicke rády. In Archaeologia historica, 1987, č. 12, s. 383-404. Online

SLIVKA, Michal. Doterajšie výsledky výskumu na Kláštorisku v Slovenskom raji. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 423-442. Online

SLIVKA, Michal. Príspevok k lokovaniu mesta Kežmarok. In Archaeologia historica, 1989, č. 14, s. 181-192. Online

SLIVKA, Michal. Cisterciti na Slovensku. In Archaeologia historica, 1991, č. 16, s. 101-120. Online

SLIVKA, Michal. Stredoveké rehoľné komunity na Spiši a ich význam v štruktúre osídlenia. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 53-62. Online

SLIVKA, Michal. Kostol sv. Štefana kráľa v Bernolákove. In Musaica XVI, 2009, s. 189-210. Online

SOFKOVÁ, Jana. Prezývky v osobných menách na stredovekom Spiši v rokoch 1263 – 1342 (úvod do problematiky). In Sandecko-spišské zošity, 2014, č. 8, s. 28-34. Online

SOKOLOVSKÝ, Leon. Erb Rimavskej Soboty. In Historica XLI, 1995, s. 19-58. Online

SOKOLOVSKÝ, Leon. Vzťahy medzi zemepánmi a poddaným i obyvateľmi emfyteutických dedín na Slovensku v stredoveku. In Historica XLIII, 1997, s. 129-138. Online

SOKOLOVSKÝ, Leon. Zvláštne formy práva a správy stredovekej dediny na Slovensku. In Historica XLIV, 2000, s. 37-56. Online

SOKOLOVSKÝ, Leon. Spísomňovanie v právnej a súdnej praxi stredovekej dediny na Slovensku. In Historica XLV, 2002, s. 159-167. Online

SROKA, Stanislaw A. Venit rex. Kráľ Erik VII. Dánsky v Prešove v roku 1424. In Annales historici Presovienses 11/2, 2011, s. 20-24. Online

STANÍK, Ivan-ŽUFFOVÁ, Jaroslava. Počiatky urbanizmu mesta Trnava. In Archaeologia historica, 1995, č. 20, s. 285-298. Online

STANÍK, Ivan-KVETANOVÁ, Gabriela. Nález staršej zaniknutej stavby na mieste františkánskeho kláštora v Trnave. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 1998, č. 2, s. 21-28. Online

STANÍK, Ivan. Príspevok k poznaniu počiatkov mesta – nálezy vo výkope horúcovodu na Trojičnom námestí v Trnave. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2002, č. 5, s. 11-18. Online

STANÍK, Ivan-URMINSKÝ, Jozef. Nálezy drevozemných objektov na Hviezdoslavovej ulici 12 v Trnave. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2004, č. 7, s. 9-28. Online

STANÍK, Ivan. Pôvodný zámer výstavby stredovekého opevnenia Trnavy a jeho postupná realizácia. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2009, č. 12, s. 23-46. Online

SULITKOVÁ, Ludmila. Nižší šlechta v českém státě a v Uhrách na přelomu 13. století ve světle písemných pramenů. In Archaeologia historica, 1977, č. 2, s. 9-22. Online

SZABADOS, Gyorgy. Sobáš kráľa Imricha: Prvá predmanželská zmluva v Uhorsku. In Ružomberský historický zborník II., 2008, s. 35-50. Online

SZOKE, Béla. Brod na rieke Nitre pri Nových Zámkoch. In Štúdijné zvesti, 1957, roč. 2, s. 105-114. Online

ŠALKOVSKÝ, Peter-VLKOLINSKÁ, Ivona. Včasnostredoveké a vrcholnostredoveké sídlisko v Komjaticiach. In Štúdijné zvesti, 1987, č. 23, s. 127-172. Online

ŠEDIVÝ, Juraj. Vývoj gotického písma na príklade bratislavských misálov z Krajinskej Séčeniho knižnice. In Historica XLV, 2002, s. 187-195. Online

ŠEDIVÝ, Juraj. Epigrafické písma z územia Slovenska medzi neskorou gotikou a renesanciou. In Historica XLVII, 2008, s. 7-26. Online

ŠEDIVÝ, Juraj. Najstarší patriciát v stredovekej Bratislave: šľachtici alebo mešťania? In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. Online

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Príspevok k ikonografii tróniacej madony a plastika z 13. storočia v Dunajskej Lužnej. In Historica XLIV, 2000, s. 19-36. Online

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana-OBUCHOVÁ, Viera. Niektoré nové poznatky k dvoru cistercitov v Bratislave. In Historica XLVI, 2005, s. 65-88. Online

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Južné podhradie Bratislavského hradu: kapitoly z dokumentácie architektonických reliktov Vydrice. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 357-378. Online

ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, Petra. Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave. In Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 365-377. Online

ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, Petra. „Priateľ lekárov a chvála kuchárov“ – potraviny importované z Apeninského polostrova (Príspevok k interpretácii archeobotanického materiálu z nášho územia, ktorý možno pokladať za dovoz z Apeninského polostrova v období stredoveku a ranného novoveku). In Musaica XXVIII, 2014, s. 249-266. Online

ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, Petra-LESÁK, Branislav-PIVKO, Daniel. Kamenárske značky z Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 711-731. Online

ŠIŠKA, Stanislav-HAJNALOVÁ, Eva. Stredoveké obydlie a depot semien konopy siatej zo Šarišských Michalian. In Štúdijné zvesti, 1983, č. 20, s. 303-318. Online

ŠOTNÍK, Stanislav. Farská organizácia v stredoveku vo svetle základných mestských privilégií. In Historica XLV, 2002, s. 197-199. Online

ŠPANIHEL, Samuel. Nálezy keramiky z obranných priekop mesta Žilina. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 857-875. Online

ŠTANGOVÁ, Romana. Študenti zo Slovenska v matrikách stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni. In Historia Nova, 2014, č. 7, s. 9-34. Online

ŠTANGOVÁ, Romana. Krakovská Bursa Hungarorum v stredoveku. In Historia Nova, 2015, č. 9, s. 33-45. Online

ŠTEFÁNIK, Martin. Benátsko-uhorský súboj o Dalmáciu od polovice 12. storočia do vymretia dynastie Arpádovcov. In Vojenská história, 2006, č. 2, s. 3-23. Online

ŠTEFÁNIK, Martin. Morosiniovci v Uhorsku za vlády Ondreja III. a dve verzie o smrti kráľovnej Tommasiny. In Historický časopis, 2006, roč. 54, č. 2, s. 187-200. Online

ŠTEFÁNIK, Martin. Podoby ekonomickej spolupráce pri počiatkoch stredovekej Kremnice. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 169-176. Online

ŠTEFÁNIK, Martin. Benátky ako možný odberateľ banskoštiavnického striebra v 13.storočí. In Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku, 2010, s. 15-17. Online

ŠTEFÁNIK, Martin. Výnosnosť kremnického zlatého baníctva v začiatkoch povrchovej ťažby v 1.pol.14.st. In Argenti fodina 2011, 2012, s. 107-109. Online

ŠTEFÁNIK, Martin. Daňové povinnosti banského a mincového mesta Kremnica v stredoveku. In Historický časopis, 2013, roč. 61, č. 4, s. 645-654. Online

ŠTEFÁNIK, Martin. Zviera ako kradnutý tovar v neskorostredovekej Bratislave. Vybrané prípady hospodárskej kriminality z trestnej knihy bratislavského mestského súdnictva z rokov 1435–1519. In Historické štúdie, 2014, č. 48, s. 155-164. Online

ŠTEFÁNIK, Martin. Kremnická mestská kancelária od udelenia základného privilégia do vlády Žigmunda Luxemburského. In Poznávanie dejín Slovenska: pramene, metódy a poznatky, 2015, s. 213-221. Online

ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana. Príspevok k počiatku stredovekej dediny na Slovensku vo svetle pohrebísk. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 27-32. Online

ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana. Na okraj problémov súvisiacich s výskumom slovanských a stredovekých dejín. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1986, č. 22, str. 103-106. Online

ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana. K vývoju stredovekých hradov na Slovensku v 11. až 13. storočí. In Historica XLI, 1995, s. 7-18. Online

ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana. Južné podhradie Bratislavského hradu. In Archaeologia historica, 2012, roč. 37, č. 2, s. 343-356. Online

ŠTEVIK, Miroslav. Prehľad vývinu osídlenia a verejnej správy stredovekého Spiša. In Sandecko-spišské zošity, 2007, č. 2, s. 10-35. Online

ŠTEVIK, Miroslav. K počiatkom multietnicity stredovekého Spiša. In Sandecko-spišské zošity, 2009, č. 4, s. 38-48. Online

ŠTEVIK, Miroslav. K počiatkom a lokalizácii stredovekých kláštorov na Spiši. In Sandecko-spišské zošity, 2010, č. 5, s. 8-21. Online

ŠTEVIK, Miroslav. K rozsahu donácie Ondreja III. spišskému prepoštovi na hornom Spiši v roku 1293. In Sandecko-spišské zošity, 2011, č. 6, s. 8-14. Online

ŠULCOVÁ, Jana. Počiatky trnavskej pečate – k možnostiam interpretácie. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2000, č. 3, s. 25-34. Online

TAJKOV, Peter. Archeologický výskum reformovaného kostola na zemplínskom Hradisku. In Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 207-219. Online

TIBENSKÝ, Martin. Organizácia obrany mesta Trnava v stredoveku. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2010, č. 13, s. 51-54. Online

TIBENSKÝ, Martin. Trnavskí viniční majstri v stredoveku. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2014, č. 17, s. 21-24. Online

TIHÁNYIOVÁ, Monika. Niekoľko poznámok k šľachtickému rodu Miškovcov. In Verbum Historiae, 2013, č. 2, s. 8-37. Online

TIHÁNYIOVÁ, Monika. Betliar v 14.-16. storočí. In Betliar monografia, 2014, s. 23-42. Online

TIHÁNYIOVÁ, Monika. Palatín a bratislavský župan Roland z rodu Ratoldovcov. In Verbum Historiae, 2015, č. 1, s. 7-38. Online

TIRPÁK, Ján. Výsledky geofyzikálnych meraní pro precizovaní sakrálnych stavieb na Spiši. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 63-68. Online

TIRPÁK, Ján. Uplatnenie geoelektrických metod pri vyhíadávaní zaniknutých sakrálných stavieb. In Archaeologia historica, 1993, č. 19, s. 379-390. Online

TISCHLEROVÁ, Mária-TISCHLER, Pavol. Stredoveká nemecká pieseň z Bardejova a jej autorstvo s niekoľkými poznámkami k stredovekému mestu. In Historica XLV, 2002, s. 205-218. Online

TOČÍK, Anton. Materiály k dejinám južného Slovenska v 7.-14. storočí. In Štúdijné zvesti, 1992, č. 28, s. 5-250. Online

TOMČÍKOVÁ, Katarína-EGYHÁZY-JUROVSKÁ, Beata. Príspevok к problematike stredovekých dechtárskych pecí. In Archaeologia historica, 1990, č. 15, s. 349-360. Online

TOMEČEK, Oto. Osídlenie Zvolenskej kotliny od 13. do polovice 19. storočia – stav a perspektívy výskumu. In Acta Historica Neosoliensia Tomus 11, 2008, s. 84-93. Online

TÓTHOVÁ, Štefánia. Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade. In Archaeologia historica, 1977, č. 3, s. 393-402. Online

TÓTHOVÁ, Štefánia. Výsledky zisťovacieho archeologického výskumu v Liptovskej Anne, okr. Liptovský Mikuláš. In Archaeologia historica, 1979, č. 4, s. 83-94. Online

TÓTHOVÁ, Štefánia. K lokalizácii „Bieleho kostola“ v Holiči, okr. Senica. In Archaeologia historica, 1980, č. 5, s. 339-352. Online

TÓTHOVÁ, Štefánia. Zisťovací historicko-archeologický výskum areálu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Holíči, okr. Senica. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 443-456. Online

TÓTHOVÁ, Štefánia. Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica – výsledky archeologických výskumov. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 125-132. Online

ULIČNÝ, Ferdinand. Zánik dedín v Šariši v 13.—16. storočí. In Archaeologia historica, 1981, č. 6, s. 521-528. Online

ULIČNÝ, Ferdinand. Vznik hradov v Šariši. In Archaeologia historica, 1982, č. 7, s. 317-324. Online

ULIČNÝ, Ferdinand. Podiel cirkevných inštitúcií na vývoji osídlenia a hospodárstva východného Slovenska v 12. až 16. storočí. In Archaeologia historica, 1985, č. 10, s. 357-368. Online

ULIČNÝ, Ferdinand. Začiatky mestečiek na východnom Slovensku. In Historica XLIII, 1997, s. 111-116. Online

ULIČNÝ, Ferdinand. Problém pravosti listiny kráľa Ondreja II. z roku 1214 pre kláštor v Lelesi. In Historica XLV, 2002, s. 229-232. Online

ULIČNÝ, Ferdinand. Pôvod a vývoj šľachty a Zlatá bula z roku 1222. In Historický časopis, 2010, roč. 58, č. 1, s. 81-90. Online

ULIČNÝ, Ferdinand. Meštianske právo na Slovensku v stredoveku. In Mesto a dejiny, 2014, roč. 3, č. 2, s. 6-22. Online

ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Podolínca do polovice 14. storočia. In Sandecko-spišské zošity, 2014, č. 8, s. 18-27. Online

ULIČNÝ, Ferdinand. Zbojníctvo ako trestný sociálny jav. In Zbojníctvo na Slovensku, 2014, s. 9-18. Online

ULIČNÝ, Ferdinand. Zemepisná identifikácia riek na Slovensku v stredoveku a odvodený názov sídiel. In Mesto a dejiny, 2015, roč. 4, č. 2, s. 6-23. Online

ULIČNÝ, Ferdinand, ml. Mestská správa v Prešove do polovice 14. storočia. In Historica XLV, 2002, s. 225-227. Online

URMINSKÝ, Jozef. Stredoveká Trnava vo svetle nových archeologických nálezov. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2001, č. 4, s. 21-26. Online

URMINSKÝ, Jozef. Trnavská radnica v neskorom stredoveku z pohľadu archeologických nálezov. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2002, č. 5, s. 3-10. Online

URMINSKÝ, Jozef. Osídlenie a netrvanlivá zástavba v počiatkoch mesta Trnava. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2009, č. 12, s. 17-22. Online

URMINSKÝ, Jozef-NOVOSEDLÍK, Peter-HUNKA, Ján. Nový poklad viedenských fenigov z Trnavy. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2011, č. 14, s. 11-14. Online

VÁCHA, Zdeněk. K pozdněgotické etapě reformovaného kostela v Šamoríně. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 1998, č. 2, s. 35-40. Online

VALLAŠEK, Adrián. Stredoveká kolkovaná keramika z Bratislavy. In Štúdijné zvesti, 1970, č. 18, s. 243-308. Online

VALLAŠEK, Adrián. Dielňa na výrobu hlinených fajok na Spišskom hrade. In Archaeologia historica, 1983, č. 8, s. 233-242. Online

VALLAŠEK, Adrián. Príspevok k problematike výskumu banských miest na Slovensku. In Archaeologia historica, 1984, č. 9, s. 147-160. Online

VALLAŠEK, Adrián. Poznámky k ochrane hradov na Slovensku z hľadiska archeologických výskumov. In Archaeologia historica, 1986, č. 11, s. 231-234. Online

VALLAŠEK, Adrián. K opevneniu Zvolenského zámku. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 263-274. Online

VÁŇA, Zdeněk. Maďari a Slované ve světle archeologických nálezů X.-XII. Století. In Slovenské archeológia, 1954, s. 51-104. Online

VLASKO, Vladimír. Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku. In Historia Nova, 2013, č. 6, s. 26-47. Online

VLASKO, Vladimír. Henrich z Kőszegu a poslední Arpádovci. In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. Košice, 2014, s. 29-38. Online

VLKOLINSKÁ, Ivona. K problematike značiek na dnách nádob z Nitry-Lupky. In Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 235-250. Online

VRTEL, Ladislav. Heraldická komunikácia v stredovekom meste. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010, s. 35-40. Online

ZÁBOJNÍK, Jozef. Problematika včasného stredoveku na Slovensku. In Historický časopis, 2010, roč. 58, č. 2, s. 213-232. Online

ZACHAROVÁ, Daniela. Objav gotickej exteriérovej maľby a zvyškov po zaniknutých stredovekých konštrukciách kostola sv. Mikuláša v Trnave. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2005, č. 8, s. 11-16. Online

ZEMKOVÁ, Miloslava. Nové nálezy stredovekých objektov z konca 13. storočia v Bratislave. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 43-56. Online

ZEMKOVÁ, Miloslava-MUSILOVÁ, M. Funkcia mestských priestorov v 13. storočí v Bratislave. In Archaeologia historica, 1989, č. 14, s. 149-160. Online

ZSOLDOS, Attila. Výsadná listina Stoličného Belehradu. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. Online

ZSOLDOS, Attila. Vznik šľachty v stredovekom Uhorskom kráľovstve. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. Online

ZSOLDOS, Attila. Systém príbuzenských vzťahov latinských kupcov Ostrihome a Stoličnom Belehrade v 13. – 14. storočí. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. Online

ZUPKA, Dušan. Slávnostné dni v stredovekom meste. In História: Revue o dejinách spoločnosti, 2011, č. 3-4, s. 19-24. Online

ZUPKA, Dušan. Dvorské slávnosti, rituály a panovnícka symbolika arpádovského Uhorska. In MEDEA – Studia MEDiaevalia Et Antiqua XIV, 2010-11, s. 55-70. Online

ZUPKA, Dušan. Rex eris, si recte facias: si non facias, non eris. Panovnícka moc a jej reprezentácia v stredovekej strednej Európe (10. – 13. storočie). In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 2. Online

ZVEDELOVÁ, Kristína-HAVIAROVÁ, Michaela. Stavebno-historický vývoj kostola sv. Petra a sv. Pavla v Cíferi-Páci s dôrazom na románske stavebné etapy. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2011, č. 14, s. 39-46. Online

ŽIFČÁK, František. Stará Levoča v archívnych prameňoch zo 16. —18. storočia. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 31-36. Online

ŽUDEL, Juraj. Vývoj osídlenia Slovenska od počiatkov valašskej kolonizácie do konca stredoveku. In Archaeologia historica, 1988, č. 13, s. 7-18. Online

ŽUDEL, Juraj. Zmeny v štruktúre osídlenia Slovenska od počiatkov valašskej kolonizácie do konca stredoveku a ich vplyv na životné prostredie. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1989, č. 26/1, s. 111-114. Online

ŽUDEL, Juraj. Hustota osídlenia Slovenska v neskorom stredoveku. In Archaeologia historica, 1993, č. 18, s. 81-86. Online

ŽUDEL, Juraj. Osídlenie severnej časti Komárňanskej stolice v prvej polovici 16. storočia. In Historica XLV, 2002, s. 249-255. Online

ŽUFFOVÁ, Jaroslava-KAZIMÍR, Milan. Stavebné premeny domu na Hviezdoslavovej ulici č. 14 v Trnave od stredoveku po súčasnosť. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2001, č. 4, s. 7-18. Online

ŽUFFOVÁ, Jaroslava-KAZIMÍR, Milan. Stavebno-historický vývoj domu na Hviezdoslavovej ul. č. 12 v Trnave. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2003, č. 6, s. 11-22. Online

ŽUFFOVÁ, Jaroslava. K novým poznatkom o počiatkoch a premenách kostola zo „Starého kláštora“ v Piešťanoch. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2005, č. 8, s. 27-38. Online

ŽUFFOVÁ, Jaroslava-ZACHAROVÁ, Daniela. Prvé výsledky výskumu kostola sv. Mikuláša v Trnave. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2006, č. 9, s. 3-16. Online

ŽUFFOVÁ, Jaroslava. K najstarším sakrálnym stavbám Trnavy. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 2010, č. 13, s. 15-28. Online

ŽUFFOVÁ, Jaroslava. Murovaný obytný dom z mestských počiatkov s atypickou šijou. In Archaeologia historica, 2012, roč. 37, č. 1, s. 59-74. Online

ŽUPČÁN, Ladislav. Existoval vôbec v Košiciach hrad? In Studia historica Nitriensia, 2010, č. 15, s. 299-314. Online

ŽUPČÁN, Ladislav. Vplyv historických momentov na mnohotvárnu podobu hradu Slanec. In Studia historica Nitriensia, 2010, č. 15, s. 315-334. Online

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.