Pramene k dejinám okresu

Monografie obcí (väčšina dostupná v knižnici vo VK)

 • ADAMOVE, Norbert. Dolná Strehová očami Strehovčana. D. Strehová, 2015
 • ALÁČ, Ján. Z minulosti a prítomnosti obce Závada. Závada, 2014.
 • ANTOLOV, Pavel. Malá Čalomija. Malá Čalomija, 2005.
 • ANTOLOV, Pavel. História Záhoriec. Záhorce, 2007.
 • ANTOLOV, Pavel. Želovce – Zsély. Želovce, 2016
 • BARTÓK Jozef. – BARTÓK, Cyril. Dolné Plachtince. História a dnešok . Prešov, 1997.
 • BENKOCSOVÁ, Irma. Olováry 1245-1995. 750 rokov od prvej písomnej zmienky. Olováry, 1995.
 • BEŇO, Bohuslav. Malé Straciny. 760 rokov od prvej písomnej zmienky. Malé Straciny, 1996.
 • BEŇO, Bohuslav. Malé Zlievce 1245-2005. Modrý Kameň, 2005.
 • BEŇOV, Miloš. Dolné Strháre 1244-2004. Dolné Strháre, 2004.
 • ČERNÍK, Ján. Čítanie o Veľkom Krtíši. 1245-2005. Veľký Krtíš, 2005.
 • DRUGDOVÁ, Mária. Bušince 1245-2005. Bušince, 2005.
 • ĎURDÍK, Tibor. Bušince. 750 rokov od prvej písomnej zmienky. Bušince, 1995.
 • ĎURDÍK, Tibor. Lesenice 1244-1994. 750 rokov od prvej písomnej zmienky. Veľký Krtíš, 1994.
 • ĎURDÍK, Tibor. Malé Zlievce – 750 rokov od prvej písomnej zmienky. Malé Zlievce, 1995.
 • FEKETE-APOLKIN, Ján. Modrý Kameň. Monografia k 700.výročiu založenia mesta. Martin, 1990.
 • FERKO, Milan. Vitajte v Dolnej Strehovej. Zohor, 2002.
 • HORNIAK, Ján. Stredné Plachtince : história a súčasnosť. Krupina, 2006.
 • HRONČEK, Pavel. Krajina a história obce Veľké Straciny. Banská Bystrica, 2006.
 • JANČOVIC, Ján. Pôtor. minulosť a prítomnosť. Bratislava, 1985.
 • JANČOVIC, Ján. Pôtor. Minulosť a prítomnosť 1297-1997. Pamätnica k sedemstoročnici obce. diel 2. Pôtor, 1997.
 • JANČOVIC, Ján. Pôtor. Minulosť a prítomnosť. Zv. 3. Pôtor, 2002.
 • KAMASOVÁ, Marta. Dolné a Horné Strháre. 750 rokov od prvej písomnej zmienky. Veľký Krtíš, 1994.
 • KAMASOVÁ, Marta. Glabušovce 1297-1997. 700 rokov od prvej písomnej zmienky. Glabušovce, 1997.
 • KAMASOVÁ, Marta. Horné Plachtince. 750 rokov od písomnej zmienky. Veľký Krtíš, 1994.
 • KAMASOVÁ, Marta. Príbelce 1244 – 1994. 750 rokov od prvej písomnej zmienky. Veľký Krtíš, 1994.
 • KAMASOVÁ, Marta. Suché Brezovo. Z histórie obce. Veľký Krtíš, 1994.
 • KAMASOVÁ, Marta. Turie Pole. Návraty do minulosti. Monografia obce vysťahovanej v roku 1951. Modrý Kameň, 2001.
 • KAMASOVÁ, Marta. Veľký Krtíš. História a súčasnosť mesta. Veľký Krtíš, 1997.
 • KAMASOVÁ, Marta. Závada 1393-1993. 600 rokov od prvej písomnej zmienky. Veľký Krtíš, 1993.
 • KOLEKTÍV. Dolná Strehová 1995: publikácia vydaná z príležitosti prvých písomných zmienok o obci. Dolná Strehová, 1995.
 • KOLEKTÍV. Veľký Lom. Venované 60. výročiu oslobodenia obce. Veľký Lom, 2005.
 • KRAMÁROVÁ, Veronika et al. Dolná Strehová a okolie. Dolná Strehová, 1990.
 • KUKUČKA, Pavol. Pamätnica obce Horná Strehová. 500 rokov od prvej písomnej zmienky 1493-1993. Horná Strehová, 1993.
 • MAKOVNÍK, Michal. Zombor 1327-1997. 670 rokov od prvej písomnej zmienky. Zombor, 1997.
 • MAKOVNÍKOVÁ, Anna. Vieska. 550 rokov od písomnej zmienky. Vieska, 1997.
 • MIHÁĽKIN, Ján. Dačov Lom. 1333-1998. Dačov Lom, 1998.
 • MIHÁĽKIN, Ján. Sucháň. Sucháň, 1996.
 • PAVLOVKINOVÁ, Martina. Čelovce – včera, dnes a zajtra. 740 rokov od prvej písomnej zmienky 1260-2000. Čelovce, 2000.
 • PAVLOVKINOVÁ, Martina. Horné Strháre 1243-1994. 750 rokov od prvej písomnej zmienky. Veľký Krtíš, 1994.
 • PASTOROK, Juraj. Horné Strháre. 1243-2003. Horné Strháre, 2003.
 • STEINHÜBEL, Ján. Hrušov: z histórie a súčasnosti obce. Hrušov, 1996.
 • VARGA, P. Brusník – slovom a obrazom. Brusník, 2007.
 • VRŠKOVÁ, Mária – VRŠKO, Pavel. Bátorová – kroky k dnešku. Bátorová, 1999.

Online štúdie (archeológia)

BÁNESZ, Ladislav – NEVIZÁNSKY, Gabriel. Prieskum Ipeľskej kotliny. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1983, s. 26-27. Online

BÁRTA, Juraj. Archeologický prieskum Ipeľskej, Lučenskej, Pliešovskej a Zvolenskej kotliny. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1977, s. 29. Online (Veľká Ves nad Ipľom)

BELJAK, Ján – ČURNÝ, Marián – PAŽINOVÁ, Noémi. Novoveká keramika z lesných bystrín v Sucháni. In Studia historica Nitriensia, 2008, roč. 14, s. 31-42. Online

ČILINSKÁ, Zlata. Záchranné výskumy predveľkomoravských pohrebísk na južnom Slovensku. In Slovenská archeológia, 1976, roč. 24, č. 2, s. 441-453. Online

ČILINSKÁ, Zlata – WOLSKA, Wanda. Štrukturálna a demografická analýza včasnohistorického pohrebiska v Želovciach. In Slovenská archeológia, 1979, roč. 27, č. 1, s. 139-166. Online

ČILINSKÁ, Zlata. Južné Slovensko v dobe avarskej ríše. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1986, č. 22, str. 27-32. Online

DRENKO, Zoltán. Zaniknuté stredoveké kostoly v Dolných Strhároch. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1975, s. 85-86. Online

FURMÁNEK, Václav. Osada lidu kyjatické kultúry v Čelovcích. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1983, s. 75-76. Online

FURMÁNEK, Václav. Nové archeologické lokality na jihu středního Slovenska. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1984, s. 85. Online

FURMÁNEK, Václav – SANKOT, Pavel. Nové laténske nálezy na středním Slovensku. In Slovenská archeológia, 1985, roč. 33, č. 2, s. 273-303. Online

FURMÁNEK, Václav – OŽĎÁNI, Ondrej. Nálezy keramiky z hradiska kyjatickej kultúry v Horných Plachtinciach. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1995, s. 48-49. Online

FURMÁNEK, Václav. Ojedinelý nález bronzového hrotu kopije z Horných Strhár. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1997, s. 44. Online

FURMÁNEK, Václav. Slovansko-avarské pohrebisko v Dolnej Strehovej. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1998, s. 65-66. Online

FURMÁNEK, Václav. Nové archeologické lokality z Čebovskej pahorkatiny. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1998, s. 66-67. Online

FUSEK, Gabriel. K problematike včasnoslovanských sídlisk na západnom a strednom Slovensku. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1985, č. 21, str. 195-203. Online

HAJNALOVÁ, Eva. Prehľad botanických nálezov z výskumov Archeologického ústavu SAV v roku 1975. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1975, s. 100. Online

HRAŠKOVÁ, Erika. Zaniknutá sakrálna stavba vo Veľkých Zlievcach. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 2001, s. 67-68. Online

HRAŠKOVÁ, Erika. Výsledky sondážneho výskumu v chodbe bývalého väzenia na hrade Modrý Kameň. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 2002, s. 58-59. Online

HRUBEC, Igor. Stredoveký hrob v Hrušove. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1974, s. 56-57. Online

HUNKA, Ján – NEVIZÁNSKY, Gabriel – OŽĎÁNI, Ondrej. Geodetické zameranie stredovekého hrádku v Malých Zlievcach. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 2001, s. 74-77. Online

KOLNIKOVÁ, Eva – HUNKA, Ján. Prírastky mincí v archeologickom ústave SAV v roku 1984. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1984, s. 133. Online

MÁCELOVÁ, Marta. Nález medenej sekerky v Ipeľskom Predmostí. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1980, s. 174. Online

MARKOVÁ, Dana. Bronzové predmety zo sídliska pilinskej kultúry vo Veľkom Krtíši. In KUJOVSKÝ, Rudolf (ed.). Václav Furmánek a doba bronzová: Zborník k 70. narodeninám, 2012, s. 251-261. Online

NEŠPOROVÁ, Tamara. K problematike hatvanskej kultúry na južnom Slovensku. In Slovenská archeológia, 1969, roč. 17, č. 2, s. 369-393. Online

NEVIZÁNSKY, Gabriel. Pohrebisko z 10.-11. storočia v Balogu nad Ipľom. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1977, s. 171. Online

NEVIZÁNSKY, Gabriel. Záchranný výskum v Slovenských Ďarmotách. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1982, s. 176. Online

NEVIZÁNSKY, Gabriel. K topografii kostrového pohrebiska z doby avarského kaganátu v Slovenských Ďarmotách. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1988, s. 121. Online

OŽĎÁNI, Ondrej – FURMÁNEK, Václav. Sídlisko z neskorej doby bronzovej v Sucháni. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1995, s. 141-143. Online

OŽĎÁNI, Ondrej – FURMÁNEK, Václav. Stredoveké sídliskové nálezy z obce Malé Zlievce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1995, s. 143-144. Online

OŽĎÁNI, Ondrej – FURMÁNEK, Václav. Praveké osídlenie v chotári mesta Modrý Kameň. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1996, s. 123-125. Online

OŽĎÁNI, Ondrej – FURMÁNEK, Václav. Ďalšie prieskumy na hradisku kyjatickej kultúry v obci Horné Plachtince. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1996, s. 125-127. Online

OŽĎÁNI, Ondrej – NEVIZÁNSKY, Gabriel. Nové nálezisko kyjatickej kultúry v Sucháni. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 2001, s. 154-155. Online

OŽĎÁNI, Ondrej – NEVIZÁNSKY, Gabriel – HUNKA, Ján. Prieskum a tachymetrické zameranie hradiska v Horných Plachtinciach. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 2002, s. 103-105. Online

PÁLINKÁS, Tibor. Záchranný výskum vo Vinici. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1996, s. 129. Online

PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton. Archeologický prieskum stredného Poiplia roku 1955. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1961, č. 7, s. 5-193. Online

REJHOLCOVÁ, Mária. Slovanské osídlenie Stredoslovenského kraja. In Slovenská archeológia, 1971, roč. 19, č. 1, str. 95-131. Online

STLOUKAL, Milan – HANÁKOVÁ, Hana. Antropologický výzkum pohrebiště ze 7.-8. století v Želovcích. In Slovenská archeológia, 1974, roč. 22, č. 1, s. 129-189. Online

ŠALKOVSKÝ, Peter – NEVIZÁNSKY, Gabriel. Záchranný výskum včasnostredovekého sídliska v Kosihách nad Ipľom. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1982, s. 234-235. Online

TOČÍK, Anton. Veľkomoravský železný depot z Čeboviec. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1983, č. 20, s. 207-226. Online

ŽEBRÁK, Pavel. Výsledky terenního průzkumu na jihu středního Slovenska. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1981, s. 315-318. Online

ŽEBRÁK, Pavel. Výsledky průzkumu ve Veľké Vsi nad Ipľom. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1983, s. 229. Online

ŽEBRÁK, Pavel. Archeologický průzkum jihu středního Slovenska v letech 1981-1982. In Štúdijné zvesti AÚSAV, 1983, č. 20, s. 339-356. Online

ŽEBRÁK, Pavel. Výsledky průzkumu na jihu středního Slovenska. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1984, s. 261-264. Online

ŽEBRÁK, Pavel. Neolitická lokalita v Želovcích. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 1985, s. 258-229. Online

Online štúdie (iné)

DONČOVÁ, Angelika. Problematika včleňovania južných oblastí Slovenska do ČSR na príklade územia okresu Veľký Krtíš. In Acta Historica Neosoliensia Tomus 9, 2006, s. 124-132. Online

Študentské záverečné práce

BALÁŽ, Štefan. História a kultúra Novohradského regiónu [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=53FC6B207A70591949308DA106F7

BEČKEIOVÁ, Jana. Dejiny panstva Modrý Kameň do konca 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4E8C5892CF92DB7E6F8508397F44

BEČKEIOVÁ, Jana. Šľachta v slovenskej časti Novohradu do polovice 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=E5D8B2AA72393605B21FB707D9DB

GÚGĽAVOVÁ, Stanislava. Historicko-geografický komentár vybraných statí Belových Vedomostí Novohradskej stolice [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=E5D8B2AA72393605B81EB807D9DB

HORVÁTHOVÁ, Veronika. Zaniknuté stredoveké osady v Poiplí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4E8C5892CF92DB7E6A8509397F44

HUDEC, Patrik. Šľachta v Hontianskej župe [online]. Dostupné na internete:  http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=6057A1DBBD3DFA91EF1E96869134

KOŠIČIAROVÁ, Jana. Migrácia obyvateľstva do oblasti Dolnej Strehovej v prvej polovici 20. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=AA7BC2660C5D798CF0F49CD036F7

KRAHULEC, Ivan. Historická geografia vinohradníctva v obciach Veľké Zlievce, Malé Zlievce a Bušince [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=5CA03D74BE9D7FDDADC9120BD935

KUZMOVÁ, Monika. A Nagykürtösi járás helységneveinek vizsgálata [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=D5C4F71E475B595EDCEB2007028F

LÍŠKOVÁ, Petra. Kultúrne dedičstvo v Novohrade [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3AF1A6EA9B0020D204DB66B72062

NAGYOVÁ, Kristína. Významnosť geografických informácií v monografiách a publikáciách miest a obcí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3870AE6E467F35C678EC1D7DBD28

PASTOROK, Peter. Analýza krajinnej štruktúry okolia mesta Modrý Kameň a jej využitie pre ekoturizmus [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=B5D677CC38484FF0509F5AE5D876

SLANINIAK, Matej. Historicko-geografická charakteristika regiónu Novohrad [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=28C7416B5E23CF19907F74CEF8E1

SLÁVIKOVÁ, Zuzana. Zhodnotenie rozptýleného osídlenia vybraných obcí okresu Veľký Krtíš [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2898A0C014A2DECFD196C4229F61

ŠIKETOVÁ, Viktória. Regionálne dejiny v školskej praxi – Veľký Krtíš [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DBBA30DD5E77A138633CE5194B45

TEREK, Andrej. Porovnanie súčasnej štruktúry krajiny a jej štruktúry zachytenej na historických mapách [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=0A2FCD8A47F438645AC7D5684DC0

TÓTHOVÁ, Monika. V mojom okolí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=6E790697089442F7244B5DB458F9

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.