Projekt Hungaricana

Pre štúdium nielen regionálnej histórie je nepochybne najdôležitejšou položkou prístup k pôvodným prameňom. Samozrejme, je možné využívať pramenné edície, ktoré v stručnosti, ale aj úplnosti publikujú obsah pôvodných prameňov, niekedy aj s bonusom v podobe odborného komentára, avšak tieto nie sú schopné pokryť celú históriu, pretože prameňov rôzneho druhu a rôznych období sa zachovalo skutočne nespočetné množstvo. Bádateľ tak často zistí, že prameň, ktorý mu chýba do celkovej mozaiky, nikdy publikovaný nebol, a jedinou možnosťou zostáva preštudovať si originál, ktorý sa nachádza v príslušnom archíve.

Aj tento postup však má svoje úskalia – ak už aj bádateľ zistí, v ktorom z veľkého počtu archívnych inštitúcii je ten-ktorý prameň fyzicky umiestnený, môže byť problémom získať k nemu prístup. Predovšetkým najstaršie stredoveké listiny nie sú vzhľadom na ich vzácnosť sprístupňované len tak jednoducho na počkanie, a k niektorým sa občas nedostane ani kvalifikovaný odborník. Práve tieto problémy rieši digitalizácia dokumentov, a ich sprístupňovanie prostredníctvom internetu. U nás je tento proces stále v plienkach (projekt DIKDA poskytuje len nemnoho novovekého obsahu, archívny systém Vademecum prakticky žiaden), ale v Maďarsku vďaka kombinácií dobrej spolupráce štátnych inštitúcii a kvalitného technického zabezpečenia zo strany firmy Arcanum bola digitálne sprístupnená už prevažná väčšina tých najdôležitejších, a odbornou i laickou verejnosťou najžiadanejších dokumentov.

I keď sa samotný projekt Hungaricana na internete objavil len začiatkom r. 2015, obsahovo nejde o žiadnu novinku. Hungaricana využíva obsah databáz, ktoré boli predtým prístupné cez rôzne domény a grafické rozhrania (Archivportal, MOL Arcanum), a spája ich do graficky jednotného šatu a pod jedinú doménu, čo umožňuje ľahšie prepojenie informácii v nich obsiahnutých. K marcu 2015 je prístupných 12 bezplatných databáz, z ktorých každá je hosťovaná ako doména druhej úrovne. Niektoré z nich nie sú pre nás relevantné, či už z hľadiska zamerania (herbár, dokumenty z kriminálnych procesov, staré knihy) alebo sa týkajú špecifických častí územia Uhorska (archontológia Zalianskej župy). Väčšina však stojí nielen za povšimnutie, ale aj podrobnejšie predstavenie.

Centrálne rozhranie pre výsledky vyhľadávania

Najskôr sa pozrime na tri databázy, ktoré pracujú prevažne s obrazovým materiálom. V článku o historických mapách sme už spomínali portál Mapire, ktorý sprístupňuje mapy všetkých troch vojenských mapovaní, ale napríklad aj mapy stabilného katastra – na našu smolu nie z územia Slovenska (je možné, že na tomto projekte sa u nás pracuje v GKÚ). Je tu ale ešte jedna mapová databáza, ktorá obsahuje rozličné jednoduché mapy katastrov obcí, vyhotovené predovšetkým na objednávku zemepánov. Pre nás je najzaujímavejšia kolekcia máp Zichyovského seniorátu (S 17), ktorá obsahuje ručne kreslené unikátne mapy katastrov niekoľkých obcí tohto panstva (Koprovnica, Selce, Slatinka, Bušince a i.) Niekoľko ďalších relevantných máp je aj archíve Balassovcov (S24) a Nyényeovcov (S47). Hoci ide o mapy jednoduché, určite sú zaujímavé, a využiteľné hlavne pri toponomastickom výskume.

Poslednou obrazovou databázou sú staré pohľadnice, ktoré sú zároveň geotagované k príslušnej lokalite v interaktívnej mape. Celkovo sa databáza chváli viac ako 200-tisíckami pohľadníc, avšak na území nášho okresu je ich zatiaľ len asi 40. Určite ich však existuje viac (aj na našej stránke je uverejnených ešte dosť takých, ktoré v tamojšej databáze chýbajú), a tak dúfajme, že budú časom pribúdať. Plusom je aj spolupráca s užívateľmi na presnom lokalizovaní, keďže nové pohľadnice sú pridávané automaticky, a často tak môže dôjsť k chybám (napr. Starý hrad pri Strečne lokalizovaný do Olovár, na základe rovnakého maď. názvu Óvár).

Prehľad textových databáz začneme projektom verejnej knižnice, ktorá podľa zverejnených údajov obsahuje viac ako 4 milióny naskenovaných strán. Rozsah je skutočne široký – od periodík cez zborníky až k vedeckým publikáciám, a to aj celkom novým. Všetky publikácie sú plne indexované a ich obsah vyhľadateľný, aj keď treba podotknúť, že u množstva z nich nebola vykonaná manuálna oprava po OCR procesingu, a tak veľa existujúcich záznamov kvôli preklepom (napr. Nagyiám namiesto Nagylám a pod.) nie je možné dohľadať jednoduchým spôsobom. Samozrejme takéto manuálne opravy by si vyžadovali obrovské množstvo nadpráce, čo asi pri takom objeme dát nie je realistické požadovať. Pre nás najzaujímavejšie sú pramenné edície k stredovekým listinám, aj keď tieto sa nenachádzajú pod jednou hlavičkou (teda je nutné použiť vyhľadávač), a potom aj publikácie Novohradského župného múzea v B. Ďarmotách, z ktorých mnoho sa vzťahuje aj na náš okres.

Rozhranie pre prezeranie skenov (na príklade urbárov)

Posledné štyri databázy už obsahujú konkrétne staré listiny, a predstavíme si ich od najnovších po najstaršie. Prvou sú plné verzie tereziánskych urbárov z r. 1767, rozdelené podľa stolíc a potom abecedne podľa obcí. Tieto urbáre sú využiteľné predovšetkým pre genealogický výskum, keďže obsahujú mená všetkých obyvateľov obce v dobe súpisu. Podobný obsah má aj ďalšia databáza Urbáre a súpisy, kde možno nájsť naskenované originály všetkých zachovaných súpisov už od r. 1526, rovnako využiteľných predovšetkým pre genealógiu, ale aj výskum hospodárskych pomerov dedín v pomoháčskom období. Mimochodom, tieto ani dve nasledujúce databázy nie sú plne indexované, pretože plný prepis všetkých starých listín by bol opäť kapacitne nezvládateľný.

Preposlednú kolekciu tvoria tzv. kráľovské knihy, ktoré obsahujú kópie tých najdôležitejších listín vydaných kráľmi v pomoháčskom období (1526-1918). Podobne ako u stredovekých listín ide zväčša o texty právneho charakteru (nariadenia, donácie atď.), a prevažne v latinčine. Každá listina má vypracovaný stručný index, obsahujúci predovšetkým šľachtické mená a geografické názvy v nej obsiahnuté, čo ale pre základnú orientáciu a vyhľadávanie plne postačuje.

Poslednou, a pre nás najzaujímavejšou databázou sú stredoveké listiny, ktorých sa tu v origináloch či fotokópiách z iných archívov nachádza takmer 200-tisíc. Samozrejme, fyzických listín je menej, pretože mnoho z nich sa zachovalo len v odpisoch (jedna fyzická listina môže obsahovať aj viac ako 10 čiastočne či vcelku citovaných listín), aj tak však ide o nesmierne rozsiahlu zbierku, ktorej prednosťou je predovšetkým jednotný systém číslovania a unikátne signatúry pre každú fyzickú listinu, čo umožňuje jednoduché citovanie v publikáciách (aj naša stránka používa citácie signatúr v tvare MOL DL XXXXX a MOL DF 2XXXXX).

Grafické rozhranie pre stredoveké listiny

Ďalšími prednosťami sú hlavne indexácia (každá listina má indexovaný dátum, vydavateľa, pôvodné referenčné čísla, typ zachovania a pečate, niektoré aj viac detailov), zhrnutia obsahov listín v maďarčine (buď citované z niektorej vydanej publikácie, alebo odpísane z interného regestára Národného múzea), a samozrejme detailné skeny od samotného obsahu, cez rub a pečať, až k doplnkovým informáciám, ktoré zanechali predchádzajúci bádatelia. Snaď až na kompletný prepis listiny a absenciu odkazov na doterajšie vydania je tu teda možné nájsť všetko, čo bádateľ môže potrebovať k ich  využitiu. Treba však dodať, že kolekcia fotokópií je o niečo chudobnejšia – abstrakty takmer úplne chýbajú, a ani kvalita kópií nie je oslňujúca, keďže boli vyhotovené pred desiatkami rokov. Tak či onak, výhody tejto zbierky vysoko prevyšujú všetky drobné nevýhody.

Hungaricana je tak projektom, ktorý umožňuje historické bádanie laikom i profesionálom, a to bez akýchkoľvek obštrukcií či nutnosti pendlovať medzi množstvom archívnych inštitúcii. Pre tých, ktorí požadujú ešte viac informácii, existuje aj doplnková databáza ADT Plus, ktorá obsahuje predovšetkým skeny profesionálnych vedeckých periodík (napr. všetky čísla historického časopisu Századok od r. 1867 a i.) a niektorých publikácii, ktoré boli komerčne vydané a sú dostupné aj na CD či DVD nosiči. Pravda, táto je už spoplatnená, avšak celkom rozumnou čiastkou 20E mesačne za neobmedzený prístup. V každom prípade, projekt digitalizácie historických dokumentov je v Maďarsku mimoriadne úspešný, a nám nezostáva nič iné, ako sa tiež tešiť z jeho plodov a dúfať, že portál podobnej kvality a porovnateľného obsahu sa skôr či neskôr objaví aj na slovenskej doméne.

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.