Internetové prezentácie obcí

V tomto článku sa v krátkosti pozrieme na to, ako sa obce okresu VK prezentujú na webe.  Monitorovanie je dlhodobé a bude pokračovať aj po uverejnení týchto postrehov. Zaujíma nás predovšetkým prezentácia relevantná pre návštevníkov obce, nie informácie primárne určené domácim obyvateľom. Okrajovo spomenieme aj technické parametre (dizajn, hosting atď.), ale smerodajné je množstvo a kvalita informácii o histórii a pozoruhodnostiach, prípadne iný propagačný materiál. Ako každé iné hodnotenie, aj to priložené je do istej miery subjektívne.

 

Balog nad Ipľom – stránka je na vlastnej .sk doméne, (predtým na ipolybalog.eu, ktorá presmeruváva), v dvoch jazykových verziách (HU/SK), s moderným dizajnom. Relevantné informácie sú v menu O obci, v sekciách História, Pamiatky a Cirkev. Texty sú dostatočne informatívne, doplnené fotografickým materiálom (vrátane niekoľkých vzácnych historických fotiek). Prezentácii ako celku nie je čo vytknúť, hlavne keď slovenská jazyková verzia je v tomto prípade len sekundárnou (niektoré sekcie ako Osobnosti obce ešte nie sú preložené). 4/5

Bátorová – hosťovanie na vlastnej doméne (donedávna na ocu.sk), dve jazkové verzie (v angličtine ale len stránka s kontaktnými údajmi), moderný dizajn. Informačne je však pomerne chudobná – zaujme len sekcia História, ktorá by ale tiež mohla byť obšírnejšia a adresnejšia. Úplne chýbajú informácie o pamiatkach a pozoruhodnostiach (oba kostoly či miestne múzeum). Celkový dojem z prezentácie navonok je chabý, a to napriek tomu, že obec má určite čo ponúknuť (vodná nádrž, bažantnica). 2/5

Brusník – dlhodobo bez internetovej prezentácie. 0/5

Bušince – vlastná doména, až 3 jazykové verzie (anglická však bez obsahu), starší ale funkčný dizajn. Obsah je pomerne bohatý a prehľadne rozdelený do viacerých sekcií (História, Súčasnosť, Cirkev, Múzeum, Minerálny prameň). Spomenuté sú prakticky všetky pozoruhodnosti, azda okrem množstva malej sakrálnej architektúry v katastri obce.  Opäť bez väčšej výtky, aj keď modernejší šat by stránke určite prospel. 4/5

Čebovce – vlastná doména, dve jazykové verzie (maďarská ako hlavná), dizajn moderný ale subjektívne trochu preexponovaný. Hlavným problémom je však neexistencia relevantných informácii (všetky sekcie v záhlaví Obec a okolie sú prázdne), a to už dlhodobo, i napriek vloženej poznámke “Už čoskoro”.  Návštevníkom tak táto prezentácia neponúka prakticky nič z turistického potenciálu obce, čo je určite škoda. 1/5

Čeláre – hosťovanie na doméne ocu.sk, šablónovitý dizajn. Informačne je stránka ale veľmi bohatá, s detailne spracovanou históriou obce aj cirkvi, vrátane sekcie pre miestnu časť Kirť. Pamiatky a pozoruhodnosti síce nemajú samostatný textový priestor, avšak sú aj s popismi detailne zachytené v cirkevnom fotoalbume. Nadštandardom je potom videoarchív, obsahujúci mimo iných aj videoprezentácie obce v dvoch jazykoch (SK/HU). 4/5

Čelovce – dlhodobo bez internetovej prezentácie, čo je škoda pre obec s rozsiahlym prírodným aj kultúrnym bohatstvom. 0/5

Červeňany – dlhodobo bez internetovej prezentácie. 0/5

Dačov Lom – hosťovanie na doméne ocu.sk. Stránka ale pôsobí pomerne prázdnym dojmom, ktorý napráva len podrobná sekcia História, obsahujúca celé state z publikácie J. Miháľkina z r. 1998. Prezentácii by pomohlo rozčlenenie textu na samostatné menšie kapitoly, pridanie obrazového materiálu, a aj prezentácia súčasných zaujímavostí (múzeum, lyžiarske stredisko). 3/5

Dolinka – hosťovanie na vlastnej doméne, trochu prekvapujúco s koncovkou .org, dve jazykové verzie (chýba ale prepínanie medzi nimi, funguje len prepísanie URL), moderný dizajn. Graficky aj obsahovo je prezentácia doslova preplnená, vrátane ojedinelej sekcie Multimédiá, a nového návštevníka môže stránka zabaviť aj na niekoľko desiatok minút. Pamiatky aj pozoruhodnosti sú spracované kompletne a do veľkých detailov v sekcii O obci, sekcia s lákavým názvom Turizmus zatiaľ nový obsah neposkytuje. Snáď jedinou výtkou je písomný prejav v slovenskej verzii, ktorý pôsobí ako vystrihnutý z paródie na maďarskú menšinu. Na druhej strane sú informácie vcelku zrozumiteľné, a treba oceniť, že obec s 99,5% maďarského obyvateľstva si dala nadprácu s prekladom veľkého množstva informácii aj do slovenčiny (čo nie je vždy samozrejmé, ako uvidíme v iných príkladoch). 5/5

Dolná Strehová – vlastná doména, šablónovitý dizajn redakčného systému. Dobre spracované sú história obce a informácie o múzeu I. Madácha, naopak chýbajú informácie o súčasnom stave či lokácii pozoruhodností. Problémom je aj neexistencia iných jazykových verzií, predovšetkým maďarskej, keďže osobnosť I. Madácha by mohla pritiahnuť aj turistov spoza Ipľa. Známe kúpalisko v katastri obce má svoju vlastnú, o niečo profesionálnejšiu prezentáciu. 3/5

Dolné Plachtince – vlastná doména, mierne zastaralý, ale funkčný dizajn. Problémom je však absolútna neexistencia relevantného obsahu, a to už dlhodobo. V lákavo rozdelených podsekciách menu O obci sú len oznamy o tom, že na obsahu sa pracuje, avšak tento stav trvá už minimálne 2 roky. Slabšou náhradou je bohatá a prehľadne delená fotogaléria, aj s množstvom historických fotografií, bez textového sprievodcu však náhodnému návštevníkovi veľmi neposlúžia. 1/5

Dolné Strháre – hosťovanie na doméne ocu.sk, šablónovitá grafika. Po obsahovej stránke však ide o úplnú púšť, a to nielen vzhľadom na turistické informácie – okrem troch fotografií, kontaktných údajov obce a Google mapy tu nič iné nenájdete, a tak je suma za webhosting len mrhaním obecných peňazí. 1/5

Ďurkovce – hosťovanie na doméne ocu.sk, šablónovitá grafika. Relevantný obsah tvorí stručná história a niekoľko fotografií. Hlavne história by sa dala rozšíriť, keďže vzhľadom na množstvo zachovaného listinného materiálu zo stredoveku šlo o pomerne významnú obec Hontianskej župy. 3/5

Glabušovce – hosťovanie na doméne ocu.sk, šablónovitá grafika. Všetok zaujímavý obsah pozostáva zo stručnej histórie (len v maďarčine, skopírované z maď. Wikipedie) a niekoľkých fotografií. Pozoruhodnosti ako kaštieľ či vodná nádrž sa vôbec nespomínajú, a celkový dojem je, že obec o prezentáciu navonok veľmi nestojí. 2/5

Horná Strehová – dlhodobo bez internetovej prezentácie, na komunikáciu s občanmi asi slúži verejný Facebook. 0/5

Horné Plachtince – hosťovanie na freehostovej subdoméne, jednoduchý, ale vkusný vylepšený dizajn po zmene adresy. Spomenutá je väčšina zaujímavostí, ale skutočne len veľmi stručne. Určite by pomohlo pridanie väčšieho množstva informácií, keďže predovšetkým prírodne bohatstvo obce by dokázalo prilákať turistov. 3/5

Horné Strháre – dlhodobo bez internetovej prezentácie. 0/5

Hrušov – vlastná doména, šablónovitý dizajn redakčného portálu WEBY. Veľmi dobre je spracovaná história obce, dosť prekvapujúco ale chýba priamy prístup k informáciám o pamiatkach a pozoruhodnostiach, ktorých je v okolí veľké množstvo. Ich stručný prehľad obsahuje akási výročná správa v PDF formáte, ktorú ale asi väčšina príležitostných návštevníkov prehliadne. Lepšie má tieto informácie spracovaná neoficiálna stránka, ktorá je však očividne dlhodobo opustená a neaktualizovaná, a hlavne ťažko dohľadateľná cez vyhľadávače. 3/5

Chrastince –  vlastná doména a podľa všetkého aj vlastný minimalistický, ale funkčný dizajn. Opäť veľmi dobre je spracovaná história, vrátane použitých prameňov (čo je rarita), i keď text by pre ľahšiu čitateľnosť mohol byť lepšie naformátovaný. Podsekcia Kultúrne a historické pamiatky je však zatiaľ prázdna. 3/5

Chrťany – vlastná doména a jednoduchý dizajn, obsahu je však poskromne – v podstate ide o kompletné heslo prebraté z Vlastivedného slovníka obcí. Celkovo prezentácia pôsobí ako nedokončená a už aj zabudnutá, čo podčiarkuje množstvo spamu v diskusii na hlavnej stránke. 2/5

Ipeľské Predmostie – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Informácii je opäť pomerne málo, spracovanie histórie vzhľadom na význam obce v stredoveku sa nedá pokladať za dostatočné. O pamiatkach či pozoruhodnostiach písomné zmienky chýbajú, nájdeme tu len niekoľko fotografií. 2/5

Kamenné Kosihy – dlhodobo bez internetovej prezentácie. 0/5

Kiarov – vlastná doména, moderný dizajn, opäť však chýbajú informácie – všetko zaujímavé sa nachádza hneď na úvodnej stránke. História je až príliš stručná, a o pozoruhodnostiach nie je ani zmienka, aj keď väčšinu z nich zachytáva priložené video (len v maďarčine). 2/5

Kleňany – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Informácie sú stručné (predovšetkým História), ale v sekciách Kultúra a Súčasnosť je spomenuté takmer všetko podstatné, čo sa oplatí vidieť. 3/5

Koláre – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Okrem stručnej sekcie História obce tu nič zaujímave nie je, a celkovo pôsobí prezentácia ako dávno neaktualizovaná. 2/5

Kosihovce – relatívne nová doména je momentálne z neznámych príčin nedostupná, takže informácie budú doplnené, keď (ak) sa opäť objaví na webe. Existuje aj staršia (oficiálna?) stránka, ktorá už ale nie je plne funkčná. -/5

Kosihy nad Ipľom – hosting na vlastnej doméne, ale taktiež je momentálne nedostupná. Pri poslednej kontrole však všetok obsah spočíval v zozname niekoľkých zmluv, bez akejkoľvek grafiky či informácii relevantných pre návštevníkov. 0/5

Kováčovce – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Informačne patrí medzi tie bohatšie prezentácie, aj keď história by mohla byť spracovaná aj podrobnejšie. Pozoruhodnosti sú však uvedené kompletne, vrátane stručnej polohovej charakteristiky, čo uľahčuje hľadanie. 4/5

Lesenice – vlastná doména, šablónovitý dizajn redakčného portálu WEBY. Informácii pre návštevníkov je však minimum – s výnimkou veľmi stručnej podsekcie Z histórie, ktorá je trochu nepochopiteľne zaradená v sekcii Obecný úrad, ani niet čo hodnotiť. Posledná zápisnica zo zasadnutia poslancov aspoň spomína potrebu aktualizácie webstránky, tak sa azda v tomto smere aj niečo zmení. 1/5

Ľuboriečka – vlastná doména, jednoduchý moderný dizajn, informácie však opäť takmer žiadne. Zaujať môže azda len zbierka leteckých snímkov obce, ale na čítanie tu nenájdete nič. 1/5

Malá Čalomija – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Informácie žiadne, stránka očividne slúži len na povinné zverejňovanie zmlúv. 1/5

Malé Straciny – relatívne nová prezentácia beží na platforme WordPress, s vlastnou doménou. Dobre spracovaná je história (pravdepodobne prebratá z publikácie B. Beňa), chýbajú však zmienky o pozoruhodnostiach obce. 3/5

Malé Zlievce – vlastná doména, nový moderný dizajn (predtým hosťované na ešte funkčnej doméne webnode.sk). História aj pozoruhodnosti sú spomenuté len stručne, čo je trochu prekvapujúce, keďže existujú až dve vyčerpávajúce publikácie k jubileám obce, ktoré sú v plnom znení uverejnené na neoficiálnej stránke obce. Ideálne by bolo zosúladiť tieto prezentácie do jednej kvalitnejšej. 3/5

Malý Krtíš – vlastná doména, šablóna redakčného systému WEBY. Všetky zaujímavé informácie (tak v sekcii História, ako aj Príroda) pozostávajú zo stručeného textu, skopírovaného z Vlastivedného slovníka obcí. 1/5

Modrý Kameň – vlastná doména, šablóna redakčného systému WEBY. Menšie z dvoch miest v okrese má veľmi dobre a graficky pútavo (v PDF pamfletoch) spracovanú svoju bohatú históriu, slabšie je to s informáciami o pozoruhodnostiach, predovšetkým tých menších (morový stĺp, prícestné kaplnky). Cirkevná história je dobre spracovaná na stránkach miestnej farnosti. Existuje aj staršia (neoficálna?) stránka o meste, ale neposkytuje žiaden exkluzívny obsah. 3/5

Muľa – doslovne to isté, čo pri D. Strhároch – šablóna s minimom grafiky a nulovým obsahom. 1/5.

Nenince – vlastná doména, jednoduchý dizajn. História len veľmi stručná, čo nekorešponduje s významom obce v rámci regiónu. O pozoruhodnostiach niet ani zmienky, ale najväčším problémom je existencia jedinej jazykovej verzie, a to maďarskej – v slovenčine sú azda len povinne zverejňované zmluvy. O návštevníkov, ktorí nevedia po maďarsky, tak obec pravdepodobne záujem nemá, čo otvára otázku, prečo vôbec hosťuje svoju stránku na národnej doméne .sk. 1/5

Nová Ves – dlhodobo bez internetovej prezentácie. 0/5

Obeckov – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Informácie o histórii a pozoruhodnostiachsú viac-menej primerané veľkosti a významu obce. 3/5

Olováry – vlastná doména, dve jazykové verzie, mierne zastaralý dizajn, ale stránka je funkčná už niekoľko rokov. Oficiálnou sa ale stala asi len pomerne nedávno – predtým mala obec prezentáciu na subdoméne ocu.sk, ktorá už nefunguje. Detailne je spracovaná história obce, škoda len, že samostatná história cirkvi je zatiaľ len v maďarskej verzii. Chýbajú ale informácie o pozoruhodnostiach, najmä krížoch a kaplnkách v okolí. 3/5

Opatovská Nová Ves – vlastná doména, redakčný systém WEBY. Pútavo je spracovaná história a zvyky v sekcii O obci-Minulosť, text naviac spomína aj miestne pozoruhodnosti, takže všetko podstatné je na jednom mieste. Nadštandardom je anglický preklad krátkeho sumáru, čo naznačuje snahu obec propagovať aj v širšom meradle. 4/5

Opava – obec bola dlhodobo bez internetovej prezentácie, avšak niekedy začiatkom r. 2014 bola na krátky čas spustená stránka na subdoméne ocu.sk. Prečo však bola medzičasom zrušená, nevedno. 0/5

Pôtor – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Dobre spracovaná je história, samostatnú stránku má aj hlavná pozoruhodnosť – gotický kostol. Chýba viac informácii o miestnych častiach, ktoré majú samy o sebe bohatú históriu (Slatinka, Vátovce, Žihľava). 3/5

Pravica – dlhodobo bez internetovej prezentácie. 0/5

Príbelce –  hosťovanie na ocu.sk (pôvodne na stránke Telecomu), šablónovitý dizajn. Informácie sú v podstate kompletné, s detailne spracovanou históriou obce, samostatnou stránkou o kostole a cirkvi, ako aj spomenutím pozoruhodností, i keď o tých by sa dalo napísať aj viac. 4/5

Sečianky – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. História a pamiatky sú spomenuté dosť stručne, ale viac-menej kompletne. 3/5

Seľany – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Momentálne vyzerá byť neprístupná, uvidíme, či ide len o dočasný stav. -/5

Senné – dlhodobo bez internetovej prezentácie. Existuje síce verejný Facebookový profil, ale aktivita je malá a relevantné informácie žiadne. 0/5

Sklabiná – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Veľmi stručná história a len jednoduchý zoznam pamiatok v sekcii Kultúra. Určite by bolo možné ponúknuť viac informácii, ak by bola snaha. 2/5

Slovenské Ďarmoty – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Vzhľadom k tomu, že obec má len krátku históriu a takmer žiadne pamiatky, je obsah spracovaný veľmi dobre. Smelým pokusom je aj anglická verzia stránky, aj keď preložené sú zatiaľ len kontaktné údaje. Staršia oficiálna stránka je už pomerne zastaralá. 4/5

Slovenské Kľačany – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Pomerne obsiahla história, aj keď väčšina pojednáva o novovekých dejinách obce. Chýba akákoľvek zmienka o miestnej zvonici, ktorá je asi jedinou zachovanou pamiatkou. 3/5

Stredné Plachtince – vlastná doména, redakčný systém WEBEX. Vyčerpávajúco je spracovaná tak história obce ako aj cirkvi, samostatný priestor má aj miestne múzeum. Prekvapujúco ale chýba akákoľvek zmienka o miestnom náučnom chodníku, ktorý prakticky spája všetko podstatné, čo sa pri návšteve obce oplatí vidieť. 3/5

Sucháň  – vlastná doména (donedávna na ocu.sk), redakčný systém WEBY. Prezentácia obce navonok je priam ideálna, počnúc samostatnou sekciou Pre turistov, cez logicky rozdelené sekcie, obsahujúce obšírne texty o takmer všetkých okolitých zaujímavostiach, až po odkazy na stiahnutie ďalších detailných publikácií o obci. Spomenutá je aj turistická ubytovňa, a to vrátane kontaktov, čo u iných obcí rozhodne nie je samozrejmosť, ako by sa mohlo zdať. 5/5

Suché Brezovo – dlhodobo bez internetovej prezentácie. 0/5

Širákov – dlhodobo bez internetovej prezentácie. 0/5

Šuľa – dlhodobo bez internetovej prezentácie. 0/5

Trebušovce – vlastná doména, moderný dizajn. Obsah asi musíme považovať za dostatočný, keďže je doslovne skopírovaný odtiaľto (vrátane fotografií a máp), a my sme k jeho zostaveniu využili prakticky všetky voľne dostupné zdroje.  4/5

Veľká Čalomija – vlastná doména, trochu zastaralý ale funkčný dizajn. História je spracovaná veľmi podrobne, keďže ide o state z publikácie P. Antolova. Až dve podstránky sa detailne venujú hlavnej atrakcii – Pustému kostolu, svoj priestor má aj miestne múzeum. 3/5

Veľká Ves nad Ipľom – vlastná doména, šablóna redakčného systému. Relatívne podrobne spracovaná história (v SK aj HU verzii) s niekoľkými historickými fotografiami, ale opäť chýbajú zmienky o pozoruhodnostiach v okolí. 3/5

Veľké Straciny – vlastná doména, minimalistický moderný dizajn. Informácii je málo – história pomerne stručná, o kaštieli či kostole len krátke zmienky. 2/5

Veľké Zlievce – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. História je prebratá z jubilejnej publikácie o M. Zlievcach, rovnako ako krátka stať o cirkvi. O zaujímavostiach niet ani zmienky. 2/5

Veľký Krtíš – vlastná doména, upravená šablóna systému WEBY. Relevantné informácie sú v sekcii O meste, ale je ich poskromne, najmä v porovnaní s obsahom knihy, ktorej vydanie iniciovalo samotné mesto. Väčšina pamiatok je spomenutá len heslovito a bez fotografickej prílohy. 3/5

Veľký Lom – dlhodobo bez internetovej prezentácie. 0/5

Vieska – hosťovanie na freehoste, zastaralý dizajn. Ťažko povedať, či ide o oficiálny počin obecného úradu, ale snaha sa nedá uprieť, a prezentácia obsahuje informácie určené predovšetkým pre návštevníka obce. Kvalitu však okrem dizajnu znižuje aj množstvo pravopisných chýb, a subjektívne dosť slabá slohová úroveň textov. Podľa všetkého je to ale jedno, lebo stránka pôsobí ako dlhodobo neaktualizovaná. 3/5

Vinica – vlastná doména, moderný dizajn. V hornom menu v sekcii O obci je informácii veľmi málo, ale veľmi dobre skrytá podstránka Ekomúzeum Hont (v pravom menu, sekcia Informácie) zmieňuje všetky dôležité pozoruhodnosti. Určite by však bolo logickejšie umiestniť tieto informácie na viditeľnejšie miesto na stránke, a pridať viac podrobností. 3/5

Vrbovka – hosťovanie na ocu.sk, šablónovitý dizajn. Informácie chýbajú – v sekcii História sú len popisy obecných symbolov, v sekciach Kultúra a Cirkev len fotografie bez textu. Dobre spracovaná história obce a ľudové tradície sú uverejnené na (neoficálnej?) stránke,  avšak len v maďarčine. 1/5

Záhorce – vlastná doména, redakčný systém WEBY. Výborne je spracovaná história, a to nielen pre samotné Záhorce, ale separátne aj pre miestne časti Selešťany a Podlužany. Opäť však chýba prezentácia pozoruhodností, hlavne sakrálnych objektov. 3/5

Závada – vlastná doména, nový moderný dizajn. História je podaná zaujímavo, vrátane zmienky o známych rodákoch, ale zas a znova je vynechaná prezentácia zaujímavostí (minimálne kostola)

Zombor – dlhodobo bez internetovej prezentácie. 0/5

Želovce – vlastná doména (donedávna na ocu.sk), redakčný systém WEBY. História je obsiahla, plusom sú aj detailné informácie o miestnom múzeu a zaniknutných kúpeľoch (obe v sekcii Kultúra). Stále je však dosť zaujímavostí, ktoré boli opomenuté (kostol, kaštieľ, kaplnky, minerálny prameň). 3/5

 

Zhrnutie:

Až na niekoľko výnimiek sa dá povedať, že internetová prezentácia obcí nášho okresu je priemerná až slabá. Až 14 obcí, čo je skoro 20% z celkového počtu, nie je dlhodobo schopných vytvoriť ani jednoduchú prezentáciu. Iste, zväčša ide o tie najmenšie a najchudobnejšie obce, ale z iných príkladov vidieť, že stránka sa dá vytvoriť aj svojpomocou a poplatky za hosťovanie či doménu sa dajú obísť využitím hostingu zadarmo. Avšak mať len adresu a stránku, ktorá neposkytuje žiadny obsah, vyjde vo výsledku zhruba rovnako, pričom vo väčšine týchto prípadov ide o spoplatnené služby, čím naviac vznikajú pre obec zbytočné náklady.

Prevažná väčšina obecných stránok poskytuje aspoň základné informácie, často však len skopírované z iných publikácií. Zaráža neustále opakujúca sa skutočnosť, že histórii sa venuje viac priestoru ako prezentácii súčasných pozoruhodností, pričom to druhé by sa zdalo byť pre akéhokoľvek domáceho obyvateľa jednoduchšie na spracovanie. Častým nešvárom je aj zaradenie zaujímavostí bez popiskov len do fotogalérie, čo ale náhodnému návštevníkovi veľa nenapovie.

Ako mimoriadne sa dajú označiť len prezentácie obcí Dolinka a Sucháň, ako informačne bohaté prezentácie ďalších šiestich obcí (Balog, Bušince, Kováčovce, Op. N. Ves, Príbelce a S. Ďarmoty). Mnoho ďalších obcí má vynikajúco spracovanú históriu, ale chýba širšia ponuka toho, čo by návštevník mohol vidieť dnes – a také veci sa rozhodne nájdu v každej obci nášho okresu. Azda aj tento článok tomu trochu napomôže.

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.