Obeckov

 Geografia
Obeckov
Obec leží Ipeľskej kotline v širokej doline Plachtinského potoka. Členitý pahorkatinný povrch chotára s plochými chrbtami tvoria mladotreťohorné uloženiny. Agátové a dubové lesíky sú len na strmších úbočiach. Má hnedozemné, lužné a nivné pôdy. Je tu minerálny prameň.

 História

1257 Abihck, 1323 Abichk, 1337 Abechk, 1351 Ebeck, 1773, 1786 Ebeczk, Ebeczkow, 1808 Ebeczk, Ebeckov, 1863–1913 Ebeck, 1920 Obeckovo, Ebeckov, 1927– Obeckov

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 12571, kedy sa pri metácii chotára Príbeliec spomína susediaci majetok Feliciana de Abihck. Felicianov syn Thomas sa v r. 13232 spomína ako kráľovský poverenec pri spore o zaniknuté sídla v povodí Krtíšskeho potoka, a v r. 13353 ako zástupca komesa Petra v konaní o delení majetkov medzi Balassovcami. V r. 13374 sa Abechk spomína pri metácii chotára Neniniec. V r. 1343-465 sa trikrát spomína horeuvedený Thomas, z toho dvakrát ako slúžny novohradskej stolice. V r. 13506 sa začal dlhý spor medzi zemanmi z Obeckova a Príbeliec, v ktorom šlo o stratu časti majetkov Obeckovských za zločin falšovania kráľovskej listiny. Už v tejto listine sa spomína existencia kostola sv. Jána, a tiež mlyna. Ďalší spor ohľadom hraníc majetkov medzi týmito rodmi sa spomína o rok neskôr7. V r. 1354 sa skonfiškované majetky v Obeckove delili medzi príbuzných a susedov, v r. 1357-58 sa riešil spor ohľadom nového mlyna, ktorý bral vodu tomu starému, a v r. 1367 sa usporiadli pomery okolo nejakých koní8.

V r. 13889 sa spomína Lorand de Ebechk. Jeho syn Georgius v r. 141310 s ozbrojeným sprievodom vtrhol do na majetok Balassovcov v Sklabinej, vyplundroval mlyn a zbil mlynára. Ten istý Georgius so svojmi kumpánmi v r. 141611 zbili svojho príbuzného Nicolausa de Ebeczk. V období 1418-142012 sa zemania z Obeckova sporili s Balassovcami o územie zaniknutého sídla Zelche. Zaujímavá je listina z r. 143513 – veriaci z Obeckova, dovtedy patriaci pod sklabinský kostol sv. Mikuláša, si chceli založiť vlastnú farnosť a tak si vyvolili nového farára, ale keďže tak urobili bez vedomia ostrihomského arcibiskupstva, bolo im to pod hrozbou sankciami dodatočne zakázané. V r. 1435-3914 pokračoval spor medzi zemanmi z Obeckova a Príbeliec, pričom Obeckovskí vyplatili zálohový dlh a dostali svoje majetky späť.

Obeckov na mape 1. VM

V r. 145015 Benedictus de Ebeczk spolu so skupinou ďalších zemanov prepadli a rabovali v Plachtinciach, kradli drevo a zbili istého mešťana, za čo od nich o niekoľko dní16 žiadalo šahanské prepoštstvo kompenzáciu v podobe časti obeckovských majetkov. Spor medzi týmito stranami sa spomína aj v r. 145417, pričom sa z neho dozvedáme mená niekoľkých vtedajších miestnych poddaných: Thoma Wassyko, Jakabcha, Sebastiano Cherth, Laurentio Zala, Endree, Georgio, Martino Wassyk, Thoma Damankws, Georgio Dubchyk, Martino Gal, Martino Hegedews, Dominico a Valentino Hegedews, Paulo Mayos, Andrea Fodor, Sebastiano Kerek a Michaele Zomomy. V r. 145918 časť obeckovských majetkov zabral Andreas, pričom jeho príbuzní požadovali zákaz ich využívania.

V r. 146019 sa ako kráľovský poverenec uvádza Georgius, v r. 146220 zas Dorotea ako vdova po zemanovi z Vrbovka a manželka zemana z Peťova. V r. 146221 zemania z Obeckova prepadli sklabinské majetky Ladislaua Balassu, vypili mu sud vína a zbili jeho familiárov aj poddaných. Georgius sa v r. 146322 spomína už aj s prídomkom de Ipolkezy (Kosihy n. Ipľom). O rok neskôr23 sa pripomína spor so šahanským prepoštstvom, v r. 146524 aj starý spor o obeckovskú farnosť – keďže sa listina s pôvodným rozhodnutím medzičasom stratila, Obeckov využil príležitosť a znova sa odtrhol od sklabinskej farnosti, čo im Ostrihom už tentokrát schválil. V tom istom roku25 obeckovskí zemania prepadli a zbili dvoch Ladislauovych nádenníkov, ktorí šli s povozom zo Sklabinej do Príbeliec. V r. 146626 sa Andreas z Obeckova sťažoval, že zeman z H. Príbeliec naňho poštval svojich sedliakov, ktorí ho chceli zabiť. V tomže roku27 sa ako kráľovský poverenec uvádza Thomas, v r. 146828 zasa Abraham. V r. 146929 bol Ladislaus z Ďarmot obvinený z napadnutia novohradského slúžneho, ktorým bol Benedictus de Ebeczk. V r. 147630 boli poverencami Abraham a Johannes, o rok neskôr31 bol kňaz Stephanus z miestneho kostola jedným zo svedkov pri čítaní testamentu manželky Ladislaua z Ďarmot.

Obeckov na mape 2. VM

V r. 148032 sa medzi svedkami v istom procese objavuje meno Johannesa. V r. 148633 bol ukončený dlhý spor s príbelskými zemanmi, ktorí sa tu však už vôbec nespomínajú – majetky tak pripadli dcéram Andreasa de Ebeczk. V r. 149434 a 149535 sa ako novohradský slúžny spomína Johannes, v r. 149636 ako svedkovia dvaja Johannovia a Paulus. O rok neskôr37 sa spomína spor o hranice medzi V. Čalomijou a Kosihami n. Ipľom, ktorého sa zúčastnila aj Anna, vdova po Petrovi de Ebeczk. Tá sa v listine z r. 149838 uvádza ako dcéra Nicolausa Baloga de Harthyan (Sóshartyan). V r. 150339 sa ako poverenec spomína Michael, v r. 150740 Nicolaus, ktorý používal aj prídomok de Ipolkezy. V r. 151741 získal Martinus jednu poddanskú usadlosť v Príkľaku, o dva roky neskôr42 tu získal výmenou za majetok v Kosihách n. Ipľom ďalšiu usadlosť aj Petrus. V r. 1520 musela dcéra Andreasa odstúpiť časť tunajšieho majetku, vrátane dvoch kúrii, zemanovi z Turca, proti čomu však v r. 1525 protestoval ďalší zeman z Obeckova43. V tomže roku44 získal od rodu Dacho ďalšie majetky v Príkľaku Nicolaus de Ebeczk.

Súpis z r. 154945 pri hesle Ebeecz uvádza pomerne veľa majiteľov – Mihály Palásthy, László a Imre Ebeczkyovci, vdova po Matyásovi Ebeczkom, Gáspar Nagy, Imre Balassa, János Ivánczy a János Piry. V r. 155846 sa ako kráľovskí poverenci spomínajú Joannes, Ladislaus a Gasparque. V súpise z r. 158247 patrila časť obce Joannisovi Arnodovi, ale zároveň bola poplatná tureckému sandžaku so sídlom v Sečanoch, pričom prísažným bol Matthaus Warga. Rod Obeckovských bol mimoriadne aktívny aj počas tureckej okupácie, veď napríklad vo viac ako tisícke záznamov zo stoličných kongregácii z obdobia 1597-1603 sa ich meno vyskytuje viac ako 80-krát, a to tak vo funkcií žalobcov, ako aj predstaviteľov stolice.

Z r. 159748 máme doložené mená poddaných Alberta a Ambrusa Bertókovcov. V tomže roku49 boli vydané zákazy pre tunajších obyvateľov vnikať na majetok Malý Krtíš, a to i napriek tomu, že oba čiastočne patrili Obeckovským. V r. 159850 sa spomína obyvateľ Zsigmond Hegedűs, v období 1598-160051 viedli miestni zemania spor o majetky v M. Krtíší s rodom Szigethy, v r. 160152 sa Ebeczkovci a Kürtössyovci navzájom obviňovali z krádeží obilia, ovocia či vína. Jedno zo zasadnutí stoličnej kongregácie sa konalo v novembri 1601 v Obeckove, neskôr53 sa tu spomína aj majetok s názvom Kisebeck. Z tohto roku54 máme ešte niekoľko ďalších mien obyvateľov: György Kocsi, Maté Varga, János Zala, Gáspár Szabó, Miklós Horváth a András Ördegh. V tomže roku55 boli poddaní okolitých dedín pod hrozbou popravy prinútení k dodávkam palivového dreva pre pevnosť v Ďarmotách, v nasledujúcom roku56 aj pre pevnosť v Sečanoch. Na susedské spory mimoriadne bohatý bol r. 160257, pričom šlo zväčša o malichernosti ako využívanie lesa, odohnanie svíň atď.

Obeckov na mape 3. VM

Mena niekoľkých poddaných zachytáva aj súpis modrokamenského panstva z r. 160558, ktorý obsahuje priezviská: Czikáni, Hegedós, Bartok, Petrus, Koczi a Kouacs. Od r. 165359 používajú zemania z Obeckova aj prídomok de Inanch (zaniknuté sídlo pri Balogu n. Ipľom). V r. 165660 sa zemania sporili s ostrihomským arcibiskupstvom o desiatky. V r. 167061 viedol Menyhért Ebeczky spor o majetky v Hrabove (okr. PT). V r. 168562 Mihály Ináncsy-Ebeczky zakázal poddaným zo susedstva vnikať na jeho majetky v Obeckove a M. Krtíši, v r. 168863 sa zas sporil o miestnu kúriu s vdovou po Istvánovi Tihanyim. V r. 173864 dostal časti Obeckova a Kosíh n. Ipľom cisárskou donáciou Josephus Blaskovics, pretože pôvodný majiteľ Josephus Ebeczky zomrel bez dediča.

Korabinsky spomína existenciu peknej kúrie a záhrady rodu Tihany. Mocsáry uvádza existenciu minerálneho prameňa, Borovszky zasa majetkové podiely rodov Csepcsányi, Kádár a Kályi. Členovia slobodomurárskej lóže, ktorú r. 1781 založil krtíšsky farár Martin Hamaliar (1750-1812), sa zaoberali alchýmiou na panstve Tihanyiho. Po vypuknutí maďarskej revolúcie (1848-1849) do vojska narukovalo 7 miestnych obyvateľov. Po tom, čo sa v Obeckove usadila rodina Ruttkayovcov, sa na panských poliach pestovalo hlavne obilie, zelenina a tabak, ktorý sa stal výnosným artiklom. Chovali sa husi ovce, kone a dobytok. Časť obyvateľstva sa zaoberala debnárstvom.

Z iniciatívy učiteľa Jána Holuba bola v roku 1918 postavená budova rímskokatolíckej školy, v ktorej sa po roku 1918 vyučovalo len v slovenskom jazyku. Za 1. ČSR tu bol veľkostatok Antala Balásyho. Viedenská arbitráž z roku 1938 stanovila, že podľa hranice, ktorou bol potok, ležali niektoré domy v časti Potočok v Maďarsku. Druhá svetová vojna sa dotkla najmä obyvateľov židovskej národnosti – rodín Ungárovcov a Weissovcov.

 Pozoruhodnosti

V obci sa nachádza neoklasicistický rímsko–katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, postavený v roku 1894 po zbúraní starého. Je to jednoloďový stavba s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér s rovnými stropmi, fasáda členení rímsami a pilastrami, veža s ihlancovou strechou. Nachádza sa tu aj evanjelický kostol z roku 1908 so samostatnou drevenou zvoničkou. Vodná nádrž Sklabiná je v zozname navrhovaných chránených území.

Evanjelický kostol v ObeckoveKatolícky kostol v Obeckove

Z 1. tretiny 19. storočia sa zachovali dva zrubové domy s maštaľou pod spoločnou valbovou slamenou strechou, nesenou prístennými stĺpmi. Z prelomu 19.-20. storočia sú kamenné murované domy s maštaľou, šopou a stodolou pristavenou do uhla. V zozname kultúrnych pamiatok je pod č. 1706/0 zapísaný murovaný ľudový dom č. 5.

 Odkazy a pramene

Oficiálna stránka obce, wiki.sk, wiki.hu, Štatistický úrad


1MOL DF 249092
2MOL DL 40426
3MOL DL 65758
4MOL DL 70126
5MOL DL 69223, 40925, 41011
6MOL DL 67564/67569
7MOL DL 41161
8MOL DL 67569
9MOL DL 65808
10MOL DL 65848
11MOL DF 281865
12MOL DL 39164, 10929, 67555
13MOL DL 65876
14MOL DL 67564/67569
15MOL DL 14432, 14441
16MOL DL 14432
17MOL DL 14862-14864
18MOL DL 67569
19MOL DL 65914
20MOL DL 69481
21MOL DL 15776
22MOL DL 15791
23MOL DL 15927
24MOL DL 65931
25MOL DL 65934
26MOL DL 73521
27MOL DL 90484
28MOL DL 16747
29MOL DL 65945
30MOL DL 65956
31MOL DL 65958
32MOL DL 65966
33MOL DL 67569
34MOL DL 90497
35MOL DL 65982
36MOL DL 63411
37MOL DL 69534
38MOL DL 76098
39MOL DL 63507
40MOL DL 69546
41MOL DF 205112
42MOL DF 281960
43MOL DL 67589
44MOL DF 281968
45Maksay, str. 503
46Széchenyi 657
47MOL UC 59:13
48Oborni, NVJ 33, 34, 99
49Oborni, NVJ 56, 132
50Oborni, NVJ 231
51Oborni, NVJ 272, 330, 332, 390, 423, 458
52Oborni, NVJ 668, 672, 673, 676, 678, 720
53Oborni, NVJ 673
54Oborni, NVJ 662-667
55Oborni, NVJ 615
56Oborni, NVJ 945
57Oborni, NVJ 727, 738, 744, 776, 818, 819, 877, 902-904, 922, 959, 973
58MOL UC 11:49 (a)
59Tóth, NVJ 1171
60Tóth, NVJ 1448
61Jancsó, NVJ III 56
62Jancsó, NVJ III 670
63Jancsó-Jusztin, NVJ IV 512
64MOL A 57 38 76

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.