Malé Straciny

 Geografia
Malé Straciny
Obec leží vo východnej časti Ipeľskej kotliny v plytkej dolinke prítoku Stracinského potoka. Pahorkatinný povrch chotára s členitými plochými chrbtami tvoria mladotreťohorné uloženiny s uhoľnými vrstvami. Na strmších úbočiach je zalesnený agátovými a dubovými lesíkmi. Má hnedozemné, prípadne illimerizované pôdy.

 História

1236 Stracin, 1323 Strachyn, 1549 Kysstrechyn, 1573 Kys Thraczny, 1773 Kiss-Sztraczin, Male Stracziny, 1786 Kisch-Stracschin, 1808 Kis-Sztraczin, Malý Stracýn, 1863 Kissztrácin, 1873–1902 Kissztracin, 1907–1913 Kishalom, 1920–1987, 1992– Malé Straciny

Straciny patria medzi najstaršie písomne doložené sídla v novohradskej časti nášho okresu (druhé po Kirti). Prvá písomná zmienka pochádza z r. 12361, a spomína sa v nej terra Stracin, ktorej vlastníctvo spolu s ďalšími majetkami kráľ Belo IV. za verné služby potvrdil zvolenskému županovi Detricovi, predkovi rodu Balassa. Listina tiež spomína, že tieto majetky Detricus získal už od Ondreja II., otca Belu IV., takže určite vznikli o niečo skôr. Ďalší písomný záznam pochádza z r. 12592, a spomína sa v ňom šľachtic Andreas de Ztrachun, manžel Iwany, dcéry Hudusa de Tysmog (Tešmák, okr. LV), ktorého vdova odkázala manželove majetky kláštoru v Šahách. Tieto údaje však vytvárajú niekoľko otáznikov – predovšetkým je to existencia miestneho šľachtického rodu na majetku, ktorý už v tejto dobe mal patriť Balassovcom, čo sa javí ako nepravdepodobné, keďže šlo o kráľovskú donáciu. Natíska sa tak vysvetlenie, že v tejto dobe existovali v komitáte Novohrad dva rovnomenné majetky, pričom nemožno vylúčiť, že šlo o územia dnešných V. a M. Stracín. Napokon, nasledovné listiny svedčia v prospech tejto hypotézy.

V r. 13213 sa Ztrachyn spomína medzi majetkami, ktoré Thomas de Zechen (Sečanský) ako odškodnenie za jemu spôsobené škody a zároveň odmenu za verné služby dostal od kráľa, pričom ten ich skonfiškoval synom Thomasa de Draa (zaniknuté sídlo v maď. časti Novohradu), jedného z privŕžencov porazeného oligarchu Matúša Čáka. V ďalšej listine z r. 13234 sa potom Strachyn objavuje medzi majetkami, ktoré si medzi sebou vymenili dve vetvy rodu Balassa. Keďže v prvom prípade prešiel majetok z rúk rodu de Draa do rúk rodu de Zechen, a v druhom patril pred aj po zápise Balassovcom; a keďže boli tieto listiny vydané v priebehu necelých dvoch rokov, je viac než len pravdepodobné, že ide o dve rôzne sídla. Ukážková kontinuita vlastníckych vzťahov od vydania týchto listín naviac dokazuje, že z majetku rodu de Zechen sa neskôr vyvinuli Veľké, a z majetku Balassovcov Malé Straciny. V spätnom pohľade je napokon možné tvrdiť, že zárodky oboch dnešných obcí existovali minimálne od polovice 13. storočia.

M. Straciny na mape 1. VM

V r. 13435 sa názov Strachyn objavuje v listine, viažúcej sa k zmene vlastníka časti majetku Zalustia (asi Slatinka pri Pôtri), kde sa pri metácii chotára uvádza ako jeden z hraničných bodov. Keďže šlo o majetok pri riečke Slatina (dnes Stará rieka), je pravdepodobné, že sa tu spomína územie neskorších Malých Stracín. V r. 14116 si niekoľko majetkov medzi sebou vymenili vetvy rodu de Zechen, pričom V. Straciny (Zthrachen) pripadli Simonovi a Ladislauovi. Trochu nejasností prináša znenie ďalšej listiny z r. 14397, v ktorej nový kráľ Albert za verné služby daroval niekoľko majetkov, ktoré vraj predtým patrili Nicolausovi de Salgo, vrátane polovice Stracín (Ztraczyn), Ladislauovi de Zechen. Nie je jasné, kedy a ako Ladislaus tieto majetky stratil, a kedy ich získal zeman z rodu de Salgo – mohlo ísť napríklad o zálohový dlh. Vlastníctvo Sečanských sa naposledy spomína v r. 1454 – v októbri8 dal Ladislauov syn Johannes rozsiahle majetky, vrátane Stracín, do zálohy Albertovi de Lossoncz, avšak ešte v decembri toho istého roku9 Johannes daroval V. Straciny (Ztrachen) do večného užívania svojmu vernému familárovi a jeho synom z rodu de Laposrew.

O tom, že sa obe sídla v druhej polovici 15. storočia formálne rozčlenili a prijali nové mená, pod ktorými sú známe aj dnes, nás oboznamuje listina, vydaná niekedy v poslednom desaťročí pred Moháčom10. Stretávame sa tu so zemanom Johannesom Laposrewym, používajúcim prídomok de Nagzthraczyn, ktorý bol v spore so správcom Balassovských majetkov, pretože ozbrojení poddaní (libertíni) zo Strhár a Malých Stracín (Kysztraczyn) vnikli na jeho majetky vo V. Stracinách a pobili hospodárske zvieratá, za čo Johannes žiadal odškodnenie. Ako sa spor skončil, nevieme, ale podstatné je, že od tejto doby sa obe sídla v neskorších písomnostiach objavujú zväčša pod unikátnymi menami, čo uľahčuje bádanie a identifikovanie. Regionálna literatúra spomína aj záznam z r. 1507 o oprave pôtorského kostola, kde sa spomínajú Malé Straciny vo forme K. Sztraczin, ale nie je jasné, či ide len o datovanie na priečelí kostola, alebo existuje aj spísomnený záznam o tomto akte.

M. Straciny na mape 2. VM

Sídlo sa spomína v súpise z r. 154911 pod názvom Kysstrechyn, a jeho majiteľmi boli dve vetvy rodu Balassa. Turecký súpis z r. 155412 zachytáva existenciu desiatich domácností, a priezviská poddaných ako Kalmár, Fábián, Zima, Mód, Szomor, Pásztor, Bolmánka a Kenései. V r. 159713 sa zeman János Kalauz sťažoval kvôli násilnému zabratiu jeho pôdy v prédiu M. Straciny, za čo bol predvolaný miestny poddaný Zsigmonda Balassu menom Tamás Horváth. V r. 159814 bol pravdepodobne ten istý poddaný predvolaný pred stoličné orgány. Vyššie spomenutý zeman (tu s menom Kalancz) v r. 160215 žiadal pre Balassovcov a ich poddaných zákaz vstupu na jeho majetky. V súpise majetkov hradu Modrý Kameň z r. 160516 sa uvádza jediný obyvateľ menom Simon Fabián, ale aj poznámka, že tento majetok, patriaci do turopoľského dištriktu panstva, bol dlhodobo spustnutý.

Sídlo sa opäť začalo zaľudňovať až v druhej polovici 17. storočia. Súpis divínskeho panstva z r. 166017 uvádza 6 poddanských domácností, už s novými obyvateľmi, čo dosvedčujú mená Varha, Papis, Naston, Hrnczar, ako aj mená pravdepodobne želiarov – Bohik, Marko, Trebulia, Czudik či Repovsky. Ale nasledujúce turbulentné roky ešte priniesli ďalšie výmeny obyvateľstva, čo potvrdzuje nasledovný súpis z r. 168118. Richtárom bol Michael Pipis, zostali aj mená Trebula a Marko, ale ostatné sú nové – Marczik, Kadancz, Hryech (Hryecs?), Benyo a Kryzan. Po zmene majiteľov divínskeho panstva koncom 17. storočia si obec rozdelili rody Koháry a Zichy.

M. Straciny na mape 3. VM

V súpise šľachty z r. 1754 je uvedený zeman Čepčáni. V r. 1798 mala obec zvonicu a 2 zvony, ten menší a starší z r. 1692. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom (vinohrady vysadené v roku 1734). V r. 1857 bola otvorená hnedouhoľná baňa, financovaná Aloisom Pfluegem a grófom Zichym. Po roku 1918 obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a baníctve. V 20. rokoch bol zichyovský majetok rozpredaný medzi dedinčanov. V roku 1947 uhoľné bane znárodnili. V roku 1950 obec zapojili na železničnú trať cez územie Maďarska. V období rokov 1976-1992 bola obec súčasťou mesta Veľký Krtíš.

Pozoruhodnosti

Kostol v M. StracináchDom v M. Stracinách

V centre obce je Dom obradov, v ktorom sídli ekumenický kostol Božieho milosrdenstva i evanjelický svätostánok. Na veži budovy nachádza kovová tyč s hviezdou a polmesiacom, zachovaná z dôb tureckých nájazdov. Z rovnakého obdobia pochádza háj duba cerového. Zachovalo sa niekoľko murovaných roľníckych domov z prelomu 19. a 20. storočia.

Odkazy a pramene


1MOL DL 65688
2MOL DL 292
3MOL DL 2066
4MOL DL 65737
5MOL DL 69219
6MOL DF 285672
7MOL DL 13405
8VARJÚ, Elemér. Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez I. Budapest. 1908, str. 682
9MOL DL 44753
10MOL DL 95879
11Maksay, str. 509
12Vass, str. 32
13Oborni, NVJ 42
14Oborni, NVJ 280
15Oborni, NVJ 545
16MOL UC 11:49 (a)
17MOL UC 6:57
18MOL UC 40:20

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.