Kiarov

 Geografia
Kiarov
Obec leží v Ipeľskej kotline. Južná časť chotára je na širokej, zálivovite rozšírenej, v nižších častiach mokrej a zaplavovanej nive Ipľa a na nižších terasách s piesočnými návejmi. Severná časť je na pahorkatine s plochými rozrezanými chrbtami z mladších treťohorných uloženín. Agátovými a dubovými lesíkmi je zalesnená len severná časť. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy.

 História

 1271 Keer, 1393, 1406, 1411, 1486 Kyskeer, 1334, 1481 Naghkeer , 1873–1902 Kiskér és Nagykér, 1907–1913, 1938–1945 Ipolykér, 1920 Kiarov, 1927–1938, 1945–1948 Kiarov, Ipoly-Kér, 1948– Kiarov

Na území dnešnej obce Kiarov bola paleolitická stanica z obdobia gravettienu, sídlisko lengyelskej kultúry, osídlenie slovanské a stredoveké. Prvou písomnou zmienkou je listina z r. 12711, ktorou Levas de Sarov (Šarovce, okr. LV), oficiál ostrihomského arcibiskupa, predal zem Keer v rozsahu štyroch popluží, pôvodne získanú od Cegdeho, syna Bogdana, komesovi Budovovi, synovi Alexandra, za 10 mariek. Keďže sa spomínajú až dvaja predchádzajúci majitelia, je zrejmé, že sídlo vzniklo dávnejšie pred r. 1271. V r. 13272 sa pri metácii chotára Vrbovky spomína tak zem miestnych šľachticov (terra nobilium de Keer), ako aj dedina (villa) Keer, čo naznačuje, že už v tejto dobe bol Kiarov rozdelený na dve časti. To nám potvrdzuje nasledovná listina z r. 13303, kde sa v súvislosti s navrátením majetku Spanfelde spomínajú zástupcovia rodov z dvoch sídiel Keer – na jednej strane Michael a Thomas, synovia Johannesa, na strane druhej Stephanus, syn Teodora. Pri metácii sporného majetku sa uvádza aj veľká cesta do sídla Nagkeer, a tak je členenie na Veľký a Malý Kiarov bezpečne doložené už v tomto roku. Už v r. 13344 sa spomínajú aj tunajšie vinice.

V záznamoch z nasledovných desaťročí sa stretávame s veľkým množstvom mien členov rodu de Keer, prípadne de Kysker (Teodorova vetva), čo naznačuje, že rod mal väčší regionálny význam. Napokon, v r. 13415 bol Michael kráľovským poverencom, a v r. 13436 Stephanus novohradským slúžnym, iný Michael a (asi) iný Stephanus sa ako kráľovi poverenci uvádzajú aj v r. 13727. Mnoho sporov medzi príslušníkmi rodu sa zaznamenalo ohľadom Malého Kiarova (Kyskeer), napokon však mali prozaický koniec – Demeter, Teodorov pravnuk a posledný zástupca rodu de Kysker, zomrel bez dedičov, a kráľ v r. 13938 tunajšie majetky za verné služby daroval šľachticom z rodu de Sydow (Jidvei, Rumunsko) a de Nesa (Nézsa). O dva roky9 neskôr získal Nicolaus de Nesa aj časti, ktoré vlastnil rod de Macha (s pôvodným predikátom de Sydow). Začiatkom 15. storočia10 sa preskúmavali aj nároky vznesené rodom Dacho de Nyenye, a tiež Sebastianom de Chehy, ktorého matkou bola sestra Michaela de Kysker, ale palatín nakoniec v r. 140911 rozhodol, že majetky patria rodu de Nesa.

Kiarov na mape 1. VM

Ešte v r. 141112 kráľ Žigmund potvrdil vyššie spomínané rozhodnutie, ale už v nasledujúcom roku13 sa v súvislosti s majetkom Kysker spomínajú iné rody – najskôr de Kovesd (možno Nógrádkövesd), potom sa uvádza právny nárok rodu de Kowar (Koláre), avšak majetky mala v zálohovej držbe vdova po palatínovi Frankovi de Zechen (Sečiansky,) ktorá ich nechcela de Nesovi vrátiť ani po zaplatení dlhu. Nakoniec dlh v r. 141214 splatil Paulus de Kowar, a tak mu tunajšie majetky pripadli. V r. 141415 ale polovicu Malého Kiarova vymenil za polovicu majetku Zaazd (Sazdice, okr. LV) so synmi slávónskeho bána Ladislaua de Gordova (Veliki Grđevac, Chorvátsko). V r. 142716 sa ako kráľov poverenec spomína Johannes de Nagker, a v tom istom roku17 si rod de Kowar dal potvrdiť vlastníctvo niektorých majetkov – medzi inými aj Kyskeer – vydaním zákazov zaberania a využívania.

O Malom Kiarove sa už neskôr predmoháčske listiny nezmieňujú. Väčšie množstvo listín z r. 1475-148018 obsahuje predovšetkým žaloby v sporoch medzi Justinou, manželkou Andreasa de Marczal (Nógrádmarczal), Petrom de Thold (Alsótold, používajúcim aj prídomok de Keer), a Ladislauom de Keer (v r. 148019 uvádzaný aj ako kráľov poverenec). Spory sa týkali majetku Keer, predovšetkým jeho viníc (spomína sa aj viničný vrch), deviatkov z vína, ale aj škôd spôsobených poddanými (zničenie sena, vlúpanie). V niekoľkých listinách sa špecificky uvádza názov Nag(h)keer, čiže ide bezpochyby o (Veľký) Kiarov.

Kiarov na mape 2. VM

Obe sídla sa uvádzajú v súpise z r. 154820 – v Malom Kiarove mali majetky zemianske rody Géczy, Toldy, Pándy a Palojthay, v Kiarove to boli Kéry, Luka, Szörényi, Horváth a vdova po Miklósovi Madáchovi. Mnoho záznamov sa zachovalo zo stoličných kongregácii – zväčša sa týkajú rodu Kéry z Veľkého Kiarova, ktorý bol na prelome 16. a 17. storočia pomerne aktívny. Ferenc Kéry bol novohradským vicežupanom, a vo výkone svojej funkcie je spomínaný najčastejšie21. Uvádza sa aj Eufrozína Rádayová, vdova po Benediktovi Kérym, a ich dcéra Anna, ktoré mali majetky vo V. Kiarove a M. Zlievcach22. Samotné sídlo sa objavuje len v niekoľkých súvislostiach – v r. 159823 násilnosti zemana rodu Sőy voči miestnemu poddanému Balázsovi Királymu, v r. 160024 tunajšie majetky v zálohovom vlastníctve vyššie spomenutej Eufrozíny, v tom istom roku25 obsadenie majetkov V. Borbélyho Miklósom Jelsithom ako zábezpeka dlhu.

Podľa súpisu z r. 160126 tu mal majetky aj ostrihomský arcibiskup Kutassy, pričom po jeho smrti v tom istom roku prešli pod novozámocké panstvo. V r. 161727 sa v inventári majetkov zabratých Dvorskou komorou objavujú aj oba Kiarovy. Na stoličnej kongregácii v r. 165428 vydal nový majiteľ Pál Bolgár Bornemissa zákaz vnikať na tunajšie majetky a brať osohy. Zaujímavé je, že ako alternatívny názov sídla sa tu po prvýkrát objavuje Ipolykér (Ipeľský Kiarov), ktorý sa ako oficiálny maďarský názov používal až do vzniku 1. ČSR. V r. 165629 bola nariadená reambulácia hraníc medzi Kiarovom a Hugyagom. V r. 167130 sa prejednával problém nejednotnej dane pre prédium Kisker. V r. 168431 sa spomína János Kéry vo funkcii vacovského biskupa.

Kiarov na mape 3. VM

Traduje sa, že prví obyvatelia sa usídlili vo viniciach Pást v okolí Okrúhleho vrchu.  Od 18. storočia sa Veľký Kiarov stal zemianskou obcou. V 2. polovici 19. storočia sa obe obce opäť spájajú do jednej. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po dlhú dobu boli najväčšími statkármi Oroszlányiovci. Na začiatku 20. storočia bola postavená budova školy, v ktorej je dnes modlitebňa. Názov obce je odvodený od mena jedného z legendárnych staromaďarských kmeňov.

Osobnosti

János Kéry (1637-1685) – vacovský biskup, narodil sa tu. Na stene obecného úradu má pamätnú tabuľu.

Pam. tabuľa J. Kérymu

 Pozoruhodnosti

Významnou stavbou v Malom Kiarove je neskoroklasicistická kúria László Oroszlányiho z druhej tretiny 19. storočia. Je to jednopodlažná bloková murovaná budova s otvorenou stĺpovou loggiou z dvoch strán a pôvodnými trámovými stropmi v miesntostiach. K ďalším pozoruhodnostiam obce patria objekty malej sakrálnej architektúry, postavené na rôznych miestach usadlosti. Nachádza sa tu aj prírodná rezervácia Kiarovský močiar. Ľudový kroj Kiarova patrí do najzápadnejšej podskupiny palóckeho kroja a je príbuzný so želovským krojom.

 Odkazy a pramene


1. [MOL DL 769]
2. [MOL DL 2421]
3. [MOL DL 69208]
4. [MOL DL 69337]
5. [MOL DL 98357]
6. [MOL DL 69223]
7. [MOL DF 281825]
8. [MOL DL 69284]
9. [MOL DL 69360]
10. [MOL DL 69360]
11. [MOL DL 69360]
12. [MOL DL 69360]
13. [MOL DL 69364, 69365]
14. [MOL DL 69363]
15. [MOL DL 69467]
16. [MOL DL 65868]
17. [MOL DL 69441]
18. [MOL DL 65949, 76074, 76078, 76079, 76080, 76081, 76082, 98027]
19. [MOL DL 65966]
20. [Maksay, str. 508, 512]
21. [Oborni, NVJ 361, 396, 494 a i.]
22. [Oborni, NVJ 408]
23. [Oborni, NVJ 284]
24. [Oborni, NVJ 543]
25. [Oborni, NVJ 640]
26. [MOL UC 77:1 (g)]
27. [MOL UC 174:9]
28. [Tóth, NVJ 1335]
29. [Tóth, NVJ 1463, 1466]
30. [Jancsó, NVJ III 181]
31. [Jancsó, NVJ III 523, 524]

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.